O Společnosti

Společnost C-M-T je spolek, založený v červnu 1999. Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním Charcot – Marie – Tooth v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Společnost zejména:

  • zlepšuje informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
  • pořádá konference, semináře a edukačně – rekondiční pobyty osob s onemocněním CMT, jejich rodin a přátel,
  • vydává periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT nebo činnosti Společnosti,
  • shromažďuje finanční prostředky nutné k činnosti a rozvoji Společnosti,
  • spolupracuje s lékaři a dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví a sociální oblasti,
  • zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a související služby při vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti,
  • navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi, které se týkají životních podmínek osob se zdravotním postižením.

Společnost byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČR dne 18. června 1999.