Zvýhodnění mobilních a datových služeb od 1. 1. 2023

Český telekomunikační úřad vydal rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, a to i na mobilní či datové služby.

Zvláštní ceny

Povinnost poskytovat uvedenou službu zvláštních cen je uložena společnostem O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a PODA a.s., a to s účinností od 1. ledna 2023.

Službu zvláštních cen, tedy cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček, který obsahuje některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty.

Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze služeb. Je však třeba upozornit, že každá oprávněná osoba může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou, a to i v případě, že je současně osobou se zdravotním postižením a osobou s nízkými příjmy.

Oprávněné osoby jsou zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy

Zdravotně postiženými osobami se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích (§ 43 odst. 4) rozumí:

  • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  • držitel průkazu ZTP/P,
  • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje,
  • nebo spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Osobou s nízkými příjmy (§ 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích) se pak rozumí osoba:

  • jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo
  • která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

V případě zájmu o cenové zvýhodnění musí oprávněná osoba kontaktovat vybraného poskytovatele služby, u kterého některou z uvedených služeb elektronických komunikací čerpá, případně hodlá čerpat a uvést a doložit, že je právě oprávněnou osobou.

Nově mají nárok na cenové zvýhodnění výše uvedené osoby s nízkými příjmy. Tyto předají poskytovateli služby čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení, včetně postupu pro jeho vyplnění s aktuálními částkami životního minima, Úřad zveřejnil na svých webových stránkách, a to včetně dalších doplňujících informací.

Speciální koncová zařízení

Úřad dále vydal rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu přístupu zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích poskytovaných nejen v pevném místě, rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení (§ 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích), a to společnosti O2 Czech Republic a.s. Na základě rozhodnutí je tato společnost povinna poskytovat službu tzv. speciálních koncových rozhodnutí od 1. ledna 2023.

Služba speciálních koncových zařízení spočívá v povinnosti pronajmout nebo prodat oprávněné osobě jedno speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení přiměřené zdravotnímu postižení za cenu standardního telekomunikačního koncového zařízení, a nabídnout speciální tarif odpovídající jejich potřebám s ohledem na druh jejich zdravotního postižení. Okruh zdravotně postižených osob, tedy osob oprávněných, je stejný jako v případě služby zvláštních cen (viz výše § 43 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích), nicméně na tuto službu nemají nárok osoby s nízkými příjmy.

Speciální koncová zařízení jsou pevná zařízení, která umožňují přístup k hlasové komunikační službě (volání) a o zařízení umožňující využívání služby přístupu k internetu. Nabídku poskytovaných zařízení bude možné nalézt na stránkách společnosti O2 Czech Republic a.s. nejpozději k 1. lednu 2023.

Je nutné upozornit na novou možnost využití mobilních přístrojů, a to v případě osob slabozrakých či prakticky či zcela nevidomých. Těmto osobám, které splňují podmínky podle § 43 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, je poskytovatel povinen poskytnout v případě čerpání mobilních služeb ozvučený mobilní telefon (zařízení obsahující integrovaný hlasový výstup), tedy zařízení Blindshell Classic 2 nebo iPhone SE 64 GB 5G (2022), a to podle výběru této zdravotně postižené osoby.

Součástí poskytování uvedené povinnosti je povinnost nabídnout speciální tarif odpovídající potřebám zdravotně postižených osob s ohledem na druh jejich zdravotního postižení. Vzhledem k tomu, že poskytovatel dílčí služby speciálních koncových zařízení je současně poskytovatelem dílčí služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (zvláštní ceny), umožní oprávněné osobě při uplatnění žádosti možnost volby mezi čerpáním zvláštní ceny nebo speciálního tarifu, když za splnění podmínky nabídnutí speciálního tarifu podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona je považováno i poskytnutí zvláštní ceny.

Ohledně postupu pro získání služby speciálních koncových zařízení Úřad uvádí, že oprávněná osoba musí kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s., jakožto poskytovatele služby, předložit příslušné doklady (průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů a uvést, že má o službu zájem.

Zdroj: internet

Označeno v Pomůcky