Příspěvek na péči – sociální šetření

S ohledem na skutečnost, že výstupem sociálního šetření pro účely řízení o příspěvek na péči je písemný záznam ze sociálního šetření, který slouží jako podklad pro vypracování posudku lékařem Lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení (LPS OSSZ), zpracovalo MPSV doporučení, ve kterém se sociální pracovníci ÚP ČR zaměřují na níže uvedené okruhy a volí takové otázky, které odpovídají níže uvedeným okruhům:

A) Péče o vlastní osobu – do záznamu sociální pracovník uvede situaci žadatele při hledání uspokojení potřeb péče žadatele.

 • zda žadatel dojde otevřít dveře bytu, domu, vzdálenost, kterou dokáže ujít a v jakém čase…
 • zda je orientovaný místem a časem, rozumí mluvenému slovu, chápe spojitosti, dokáže se orientovat po bytě, orientovat po okolí, zda poznává jiné osoby (pouze někdy nebo vždy)…
 • zda provádí osobní hygienu sám nebo s pomocí (dokáže si sám dojít do koupelny, na WC, případně zda používá inkontinenční pomůcky včetně četnosti použití), pokud ne, kdo pomáhá – rodina, poskytovatel péče, asistent sociální péče a proč – důvodem může být např. vada zraku, nepohyblivost končetin…
 • jakým způsobem popisuje svůj denní režim a zda chápe potřebu jídla a pití, zda je dodržován pitný režim…
 • zda sám manipuluje s oblečením, to znamená, zda je schopen oblékání a obouvání, a to přiměřeně okolnostem (pokud ne, kdo pomáhá)…
 • zda se sám stravuje (připraví si sám jídlo, má je připraveno – pouze je ohřívá a jakým způsobem, kdo zajišťuje případnou pomoc)…
 • zda používá kompenzační pomůcky (sluchadlo, brýle, berle, vozík atp.), popř. popis potřeby pomoci při jejich používání…
 • zda je schopen si připravit sám léky a dodržování léčebného režimu, pokud není, proč: např. špatně vidí, má třes rukou…
 • jakým způsobem se pohybuje v přirozeném prostředí – chůze kolem nábytku, chůze o dvou holích, s pomocí madel…

U všech výše uvedených skutečností je důležité identifikovat, v jakém časovém úseku je žadatel schopen úkon zvládnout včetně případného popisu přílišné péče ze strany blízkého okolí (údaj je důležitý pro další práci s žadatelem).

B) Výdělečná činnost / školní povinnosti – do záznamu se popisuje zapojení žadatele do pracovní činnosti nebo studia.

 • zda žadatel dochází do zaměstnání, pokud ano, popíše se vzdálenost od bydliště, zda dochází sám či s doprovodem (koho)…
 • vyhovující pracovní podmínky…
 • zda dokáže využívat MHD, vlastní upravené vozidlo…
 • zda má upraven pracovní prostor s ohledem na handicap (jak a kým)…
 • pokud se jedná o žadatele, který studuje, popíše se typ školy, potřeba pomoci s dopravou či doprovodem (kdo zajišťuje), frekvence docházky (týdenní, denní)…
 • zda žadatel pobírá sociální dávky, a jaké…

C) Rodinné vztahy – do záznamu se popisuje vztahový rámec rodiny, zejména mezi partnery, rodiči a dětmi, či prarodiči, eventuálně dalšími příbuznými, způsob komunikace.

 • zda žadatel komunikuje s rodinnými příslušníky, a jakým způsobem – aktuální rodinné kontakty…
 • zda existuje rodinná historie vztahů…
 • jaký byl způsob dřívější komunikace rodiny včetně komunikace současné…
 • zda žadatel žije v manželském vztahu, a v jakém (harmonickém, míra angažovanosti ve vztahu)…
 • zda žadatel udržuje kontakty se všemi členy rodiny – vztahy mezi sourozenci…
 • zda žadatel preferuje jednu osobu (koho)…

D) Sociální vztahový rámec (mimo rodiny) – do záznamu se popisuje vztahový rámec mimo rodinu žadatele, zejména přátelské vztahy, způsob trávení volného času, sociální aktivity žadatele (popisuje se podle okolností případu).

 • zda existuje kontakt žadatele s jinými osobami než rodinnými příslušníky…
 • zda má žadatel nějakou osobu mimo rodiny, která je mu oporou a jakou…
 • zda žadatel preferuje jiné osoby před rodinnými příslušníky a proč…
 • zda žadatel tráví volný čas s jinými osobami (jakým způsobem, zda je aktivita přiměřená věku)…
 • zda se žadatel zapojí do volnočasových aktivit pouze s doprovodem včetně udání důvodu…
 • u dětí si všímáme např. zapojení do předškolní přípravy…

E) Domácnost – do záznamu se popisuje situace žadatele při hledání uspokojení potřeb žadatele, vzniklých při standardním zajišťování chodu domácnosti.

 • zda žadatel dokáže manipulovat s předměty denní potřeby…
 • zda umí nakládat s vlastními penězi…
 • zda vykonává běžné domácí práce…
 • zda si zapne vařič a uvaří teplé jídlo a nápoj…
 • zda umí ovládat běžné domácí spotřebiče (pračka, sporák, včetně TV, radia, telefonu)…
 • zda a jak jsou patrná osobní teritoria (je schopen úklidu vlastního pokoje, o ostatní prostory se nestará), popř. velikost uklízených prostor…

F) Prostředí – do záznamu se popisuje stav bydlení včetně vybavenosti pomůckami, bezbariérovost prostředí (v místě bydliště i v širším okolí – například zda je bezbariérový přístup do obchodu, k lékařské péči).

 • jaký je příchod do objektu, kde se domácnost nachází…
 • vlastní vstup do domácnosti (např. počet schodů, kolikáté patro, existující výtah, bezbariérový vstup včetně komplexního popisu obývaného prostoru)…
 • zda je koupelna v mezipatře, WC venkovní…
 • jaká je přítomnost nepříznivých faktorů prostředí (prach, hluk, nedostatečné osvětlení, nevhodná teplota, nevhodná vlhkost)…
 • zda je žadatel v čistém prostředí…
 • zda by prostředí žadatele mohlo mít vliv na jeho zdravotní stav (psychický, somatický)…
 • jaká je blízkost zdravotního střediska, praktického lékaře…
 • jaká je vzdálenost obchodu…

Michal Šimůnek

Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči

Psychomotorický vývoj dítěte

Označeno v Sociální otázky