Revoluce v sedu

Ve stojatých vodách zdravotních a kompenzačních pomůcek nedochází k výraznějším změnám nijak často. O malou českou vlnu se nyní pokouší ojedinělý antidekubitní sedák, jehož komponenty se vyrábějí na 3D tiskárně. Pro lidi na vozíku je zhotovován přesně na míru.

Letos dostal sedák Libella Seat Varia prestižní cenu za design Red Dot Award. I když firma Libella design neexistuje dlouho, modulární sedák už slouží více než stovce jejích kli­entů. Nejlepším oceněním jsou je­jich pozitivní zkušenosti. „Nejenže se nám daří dekubitům i ostatním potížím spojeným s dlouhodobým sezením předcházet, máme i zprávy, že použití sedáku pomohlo dekubit doléčit,“ říká Věra Vystrčilová, designérka a zakladatelka společnosti.

S navrhováním zdravotních pro­středků se Věra Vystrčilová setkala poprvé už na vysoké škole. Byla sou­částí studentského týmu, který pra­coval na vylepšení českých zdravot­ních lůžek Linet. „Oblast zdravotní péče je nesmírně důležitá, a přitom kvalitním produktovým designem skoro nedotčená. Vládne tu přesvěd­čení, že takhle se to přece dělalo vždy, inovace se prosazují jen poma­lu. Každé zlepšení má ale obrovský dopad do praxe a pro informace není potřeba chodit daleko. Když jsem se tehdy například zeptala zdravotních sester, co je na polohovacím lůžku, se kterým denně pracují, nedota­žené, během krátké chvíle jsem se­stavila dlouhý a konkrétní seznam,“ říká.

V oblasti designu ve zdravotnic­tví Věru Vystrčilovou nejvíce lákaly kompenzační pomůcky a později za­ložila studio Zdravý design. Na www.zdravydesign.com si můžete prohléd­nout některé z návrhů – například zdravotnické lůžko, kardiacké křeslo, transportní lůžko pro veterinární pra­xi či drobnosti ulehčující práci s klíči nebo držením knihy. Najdete tu i klekací vozík Seiza.

V rámci svých dalších prací pak designérka navrhla například spe­ciální zádovou opěrku pro vozíky (ve spolupráci s odbornicí na péči o osoby po poškození míchy Zdeň­kou Faltýnkovou z České asociace paraplegiků – CZEPA). „Vozík pro lidi s postižením můžeme udělat lehčí, z lepších materiálů, pokusit se jej co nejúsporněji složit pro přepravu. Nic z toho jej ale opravdu neposune kupředu, pokud se nezaměříme na ergonomii samotného sezení,“ mys­lí si Věra Vystrčilová. Tady už byl jen malý krok k díře na trhu – modulárnímu antidekubitnímu sedáku. „Myšlenka sedáku jako stavebnice pochází původně také od Zdeňky Faltýnkové. Na trhu nic takového ne­bylo, tak jsme pomalu začali experi­mentovat v rámci mé disertační prá­ce,“ vzpomíná na počátky, ze kterých vznikla společnost Libella design.

Když se dnes rozhodnete do showroomu Libella na Praze 10 objednat (tým může dojet i za vámi), čeká vás před samotným pořízením sedáku komplexní proces. Začíná u ergoterapeutky, která posoudí sed a polohu kyčlí. Následuje změření tlakových zón (tzv. pressure mapping) na stáva­jícím sedáku, které ukáže, kde se váha těla soustředí při sezení nejvíce. Tlak je potřeba co nejlépe rozložit. A tady přicházejí ke slovu jednotlivé díly „sta­vebnice“, které jsou vyráběné pomocí 3D tisku v různých tvarech a barvách označujících tvrdost materiálu. Ergoterapeutka z nich postupně skládá zkušební sedák a pomocí pressure mappingu v reálném čase ověřuje, jaká kombinace bude nejlepší.

Prefabrikované standardní díly tvoří základ, vložit lze i součástky na různých místech zvýšené či naopak proříznuté, aby výsledný posez co nejlépe rozložil hmotnost těla. Díly jsou na místě upravovány a zájem­ce si zkušební sedák odnáší na dva týdny testování, po němž může ná­sledovat ještě druhé kolo úprav. Po­kud vše vyhovuje, sedák se zadá do výroby, včetně počítačového návrhu a výroby individuálních dílů, aby vše perfektně zapadlo do sebe.

Jakkoli zní podobný postup logic­ky, na trhu je bohužel zcela ojedině­lý. V nabídce je celá řada antidekubitních sedáků, u žádného výrobce se ale neprovádí podobný systém zaměření nebo alespoň ověření, zda se uživatel v sedu na některých mís­tech nepřetěžuje. Základní provede­ní sedáku Libella Seat Varia je přitom cenově plně srovnatelné s mnoha „lepšími“ sedáky na trhu. Produkt se také dostal do číselníku zdravotních pojišťoven, a tak na něj vozíčkáři mohou získat příspěvek.

Nad rámec základní ceny se připlá­cí v řádu tisícikorun za individuálně zhotovené díly „stavebnice“. Tvoří onu bonusovou nadstavbu, která po­souvá sedák Varia dále před konku­renci. Zajišťují, že sed uživatele je na vozíku co nejlepší a co nejlépe před­chází vzniku zdravotních komplika­cí. Nejde přitom o žádnou odchylku – většina vozíčkářů takovou úpravu potřebuje, celých 83 procent zákaz­níků má ve svém sedáku Libella Seat Varia alespoň jeden, obvykle ale ně­kolik individuálně zhotovených dílů. A i když se individuální řešení nena­jde pro úplně každého, 95 procent zájemců si sedák domů nakonec odveze.

Základní provedení sedáku Libella Seat Varia v číselníku pojišťovny už najdete, hlavním cílem Věry Vystrčilové a Zdeňky Faltýnkové je nyní dostat tam i „individuální“ provedení této pomůcky, aby pojišťovna mohla hradit také speciálně zhotovené díly a služby. „Návrh momentálně pro­chází jednáním se zdravotními po­jišťovnami. Je to dlouhá cesta, která obnáší i změny zákona. Jejím smys­lem je však i přispět alespoň trochu ke změně v myšlení – prevence dekubitů je mnohonásobně levnější než jejich léčení, které vám však, pa­radoxně, pojišťovna proplatí,“ vysvět­luje na závěr Věra Vystrčilová.

Než se tak stane, uvedla firma pro klienty, kteří by si Libella Seat Varia nemohli z vlastních zdrojů dovolit, kampaň „Daruj lepší život na vozí­ku“. Lidé předplatí ve zvolené výši část nákladů na zaměření a výrobu sedáku. Pokud v Libelle evidují kli­enta v tíživé finanční situaci, příspě­vek mu předají a darujícího informu­jí o jeho využití. V opačném případě pak příspěvek počká, než se potřeb­ný objeví. Libella tak propojí ty, kte­rým záleží na druhých, s těmi, kteří pomoc potřebují.

Štěpán Beneš, Můžeš

Označeno v Pomůcky