Časová limitace elektrických vozíků

Začátkem července se zdravotně postižení obrátili na ministra zdravotnictví s dotazem, jak je to s časovou limitací elektrických vozíků. Novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byla prodloužena směrná užitná doba od 01.04.2012 u elektrických invalidních vozíků z původních pěti let na 7 let. Dodavatelé, distributoři a zdravotní pojišťovny již informovali, že sedmiletá užitná doba se vztahuje i na vozíky, předepsané před 1. dubnem 2012. Jednalo by se však o retroaktivitu, kterou náš ústavní systém nepřipouští.

Zde je odpověď ministra zdravotnictví, který potvrzuje, že sedmiletá lhůta se vztahuje pouze na vozíky, předepsané až po 1. dubnu 2012.

Vážený pane předsedo,

odpovídám tímto na Váš dopis ze dne 11.7.2012, ve kterém popisujete možné negativní důsledky aplikace ustanovení zákona č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Ve svém dopise zejména uvádíte, že dle aktuálního znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), se na veškeré elektrické vozíky (položky 83, 84 a 85 Seznamu zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb) vztahuje časová limitace úhrady daných zdravotnických prostředků, která byla stanovena právě zákonem č. 369/2011 Sb. (nově 1 ks za 7 let na místo 1 ks za 5 let). S ohledem na výše uvedené uvádíte, že je třeba formou zákona příslušná ustanovení novelizovat zpět do původní podoby. Své tvrzení pak dokládáte četnými důvody, založenými zejména na praktických dopadech aplikace zákonného ustanovení na zdravotně postižené osoby.

Rád bych uvedl, že se ztotožňuji s většinou důvodů, které uvádíte na podporu svého tvrzení, a plně chápu těžký úděl zdravotně postižených osob. Ministerstvo zdravotnictví však zásadně nesouhlasí s Vámi navrženým způsobem řešení nastalé situace cestou zpětné novelizace zákona. Za prvé novelizace by vůbec neřešila daný problém, neboť tento se vztahuje pouze k vozíkům, které byly již vydány v minulosti. Nové elektrické invalidní vozíky jsou již vydávány na 7 let. Za druhé Ministerstvo zdravotnictví trvá na vhodnosti aktuálně účinné frekvence.

Dle názoru Ministerstva zdravotnictví se nárok pojištěnce na příslušnou úhradu dle zákona o veřejném zdravotním pojištění realizuje okamžikem výdeje zdravotnického prostředku pacientovi. Ke zdravotnickému prostředku se tak vždy vztahují podmínky, uvedené v příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění ve znění účinném v době výdeje daného zdravotnického prostředku.

Pokud tedy došlo s účinností ke dni 1.4.2012 ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění, vztahuje se na všechny zdravotnické prostředky vydané do 30.3.2012, včetně, úprava účinná k datu výdeje zdravotnického prostředku. V případě elektrických vozíků tak pacienti, kterým byl vydán elektrický vozík přede dnem 1.4.2012, mohou o nový elektrický vozík žádat již po 5 a nikoliv až po 7 letech.

S ohledem na výše uvedené stanovisko neuvažujeme o novelizaci předmětné přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Veškeré další změny budou v této oblasti realizovány cestou zákona o zdravotnických prostředcích na podkladě výstupů dvou expertních pracovních skupin, zřízených při Ministerstvu zdravotnictví, a to s účinností od 1.1.2014.

S pozdravem Leoš Heger

Doporučuji Vám, abyste se bránili, pokud by některá zdravotní pojišťovna trvala na tom, že sedmiletá lhůta se vztahuje i na elektrické vozíky, předepsané před 01.04.2012. K argumentaci můžete použít i uvedený dopis.

Michal Šimůnek

 

Označeno v Pomůcky