Přenechání zdravotnických pomůcek postiženým

Na jednání zástupců NRZP s vedoucími pracovníky VZP byli zástupci zdravotně postižených informováni, že od 1. ledna 2011 bude spuštěn nový systém při výměně invalidního vozíku. Již nebude muset být vozík vracen, ale v případě zájmu klienta bude moci být uzavřena tzv. dohoda o narovnání. Tato dohoda umožní, aby klientovi po uplynutí užívací doby mohl zůstat vozík v osobním vlastnictví. Smlouva o narovnání bude podepsána s tím, že klient zaplatí nepatrnou částku pojišťovně za převedení vozíku do osobního vlastnictví. Ze zprávy NRZP citujeme:

„…Stěžejním bodem, projednávaným na této schůzce, byla problematika vlastnictví zdravotnických prostředků, především pak invalidních vozíků, kdy je takový vozík, po skončení doby jeho životnosti, již odepsán… VZP ČR je s touto problematikou velmi dobře seznámena a současný stav sama považuje, ze svého pohledu, za nevyhovující a neuspokojivý… VZP ČR deklarovala, že do budoucna považuje za nejčistější způsob řešení zavedení institutu narovnání ve věci vlastnictví jakéhokoliv zdravotnického prostředku, tedy také invalidních vozíků. V praxi by to znamenalo, že sepsáním příslušné Dohody o narovnání mezi VZP ČR (jako vlastníkem zdravotnického prostředku) a jejím pojištěncem (jako uživatelem zapůjčeného zdravotnického prostředku) by bylo možné vlastnictví k prostředkům, na základě žádosti pojištěnce a současného souhlasného stanoviska VZP ČR, na tohoto pojištěnce převést a zároveň „narovnat“ vzájemné majetkové nároky obou stran (vyrovnat finančně pohledávky obou stran vzniklé z přechodu vlastnictví k předmětnému zdravotnickému prostředku). Tento institut by byl, pravděpodobně, nejčastěji využíván ve výše označeném případě, tj. při přechodu vlastnictví invalidních vozíků, na základě žádosti pojištěnce (uživatele), na něho poté, kdy je u takového vozíku, po skončení doby jeho životnosti, rozhodnuto o vyloučení z užívání. Ale škála využití tohoto institutu by mohla být mnohem širší. Žádné detaily tohoto plánovaného způsobu řešení ještě není VZP ČR, v současném stádiu rozpracovanosti, schopna sdělit, neboť se nachází ve fázi, kdy je vše zpracováváno, ekonomicky analyzováno a celý systém VZP ČR teprve „dolaďuje“, aby byl ihned plně funkční. Přesto je velmi pravděpodobné, že u již vyřazených zdravotnických prostředků a nejen u nich, by byla stanovena VZP ČR jejich tzv. „zůstatková cena“. To by v praxi znamenalo, že cena vyřazeného prostředku při sepsání Dohody o narovnání by nejspíš byla ze strany VZP ČR pouze symbolická. Zúčastnění zástupci VZP ČR odhadli, že by se mohlo podařit, aby tento systém mohl být spuštěn a být plně funkční nejspíš od začátku roku 2011.“ VZP dále na jednání deklarovala, že má připraveno řešení i pro případy výměny vozíků v přechodném období, než bude nastíněný způsob uveden v praxi. „…V současné době lze tuto problematiku řešit přenecháním vyřazeného zdravotnického prostředku (vozíku) pojištěnci k ekologické likvidaci darovacím dopisem. V tomto případě je třeba zvolit proces, kdy pojištěnec napíše jednoduchou žádost, kterou zašle na svoji, místně příslušnou, Krajskou pobočku a příslušný revizní technik žádost vyřídí (v současné době) dopisem (Dohodou o narovnání v budoucnu). Zde však z jednání vyplynulo, že tento postup je mimořádným řešením a do spuštění plánovaného systému Dohod o narovnání bude u každého zájemce o přenechání již vyřazeného vozíku postupováno individuálně. Věc bude vždy ponechána na posouzení příslušného revizního technika.“

Michal Šimůnek

 

Označeno v Pomůcky