Vozíčkář na silnici

Vážená paní Klouzalová,

Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel, obdrželo Váš dotaz, sestávající z otázek, na které Vám poskytujeme následující sdělení.

1/ „Jak se má invalidní občan, který používá elektrický vozík čí elektrický invalidní skútr, pohybovat na pozemních komunikacích? Je považován za chodce, cyklistu apod.“

Podle § 2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je za chodce považována mimo jiné i osoba, která tlačí vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, anebo se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy. Pro názornost a srozumitelnost zákona vyznačujeme kurzivou zákonem uvedenou nejvyšší celkovou šířku ručního vozíku. Rozměry, případně další technická charakteristika ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, zákonem stanoveny nejsou.

Z uvedeného lze dovodit, že:

  • osoba, která tlačí vozík pro invalidy, anebo se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, je považována podle zákona o silničním provozu za chodce, a je tudíž povinna plnit pravidla stanovena tímto zákonem chodcům (viz § 53 až 56 zákona o silničním provozu); v případě osoby, která by vzhledem ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je nezbytné, aby osoba sama nebo jiná osoba učinila taková opatření, aby k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo (viz § 3 odst. 1 zákona o silničním provozu),
  • zákonem přímo neupravenou povinnost osvětlení invalidního vozíku rozhodně doporučujeme řešit s odkazem na zásadu uvedenou v předchozím bodě, „učinit taková opatření, aby k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo“; podle našeho názoru je vhodné doplnit invalidní vozík odrazkou netrojúhelníkového tvaru, popřípadě jej vhodně osvětlit na straně do vozovky osvětlením používaným u jízdních kol,

2/ „Musí mít invalidní občan, který používá elektrický vozík čí elektrický invalidní skútr nějaké oprávnění k provozu na pozemních komunikacích?“

Zákon o silničním provozu nevyžaduje k řízení motorového vozíku pro invalidy, aby osoba, která takový invalidní vozík užívá, byla držitelem jakéhokoli řidičského oprávnění. Přitom se však musí jednat výhradně o motorový vozík pro invalidy, bez rozdílu druhu pohonu, tedy i elektrický, jehož nejvyšší konstrukční rychlost je srovnatelná s rychlostí chůze.

Věříme, že je toto sdělení pro Vás dostatečné.

S pozdravem

JUDr. Ladislav Decarli, Ministerstvo dopravy, oddělení správního řízení a právních předpisů

Označeno v Pomůcky