Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě výkladu jednotlivých ustanovení obsahuje i příklady z praxe.

Pro uplatnění nároku na vracení daně musí osoba se zdravotním postižením splnit všechny níže uvedené podmínky, resp. při vracení daně se postupuje takto:

Osobní automobil musí být zakoupen v ČR. Osobním automobilem je silniční motorové vozidlo vymezené pro účel zákona o DPH v § 4 odst. 3 písm. f) zákona o DPH, tj. v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla je zapsána kategorie M1 nebo M1G.

Daň musí být zaplacena v ČR. Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání příspěvku rozhodnutím příslušného orgánu podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., a to před zakoupením osobního automobilu.

Daň se vrací maximálně do výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil. Daň lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období 5 let. Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil zakoupen a u pořízení formou smlouvy o finančním pronájmu až při ukončení smlouvy.

Pořizuje-li osoba se zdravotním postižením osobní automobil od obchodníka s ojetými vozy, který uplatňuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH (základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky), je obchodník povinen uvést daň na daňovém dokladu.

Vrácení daně z přidané hodnoty může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo zakoupila.

Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká podáním žádosti u místně příslušného správce daně podle trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením vrátí daň správce do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň je zaokrouhlená na celé koruny.

Žádost o vrácení daně musí obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby, rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně registrovaný v ČR. Doklad o prodeji osobního automobilu musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad.

Blanka Klouzalová

Označeno v Pomůcky