Jak postupovat při žádosti o elektrický vozík

Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům při splnění následujících kritérií:

 1. Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku.
 2. Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit fyzickou zátěž. (Nutno doložit např.: verifikace zátěžovým testem z odborného pracoviště nebo stanovisko příslušného odborného lékaře pro dané chronické onemocnění.)
 3. Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovením Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která se vztahují i na osobu, pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, jako na chodce.

Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku:

 1. Předepisující lékař a příslušná odborná pracoviště provedou vyšetření a vyplní „Formulář k přidělení elektrického vozíku“. V závěru psychologického vyšetření musí být uvedeno, zda pacient je, či není schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu. V žádosti musí být uvedena specifikace vozíku včetně kódů dle Číselníku PZT.
 2. Vyplněný formulář je předán reviznímu lékaři ZP, který zkontroluje veškeré náležitosti a připojí své vyjádření. Takto zpracovaná žádost je zaslána na ÚP VZP, ÚZP.
 3. Žádost je posouzena odbornou komisí a písemný závěr komise je zaslán OP VZP, která následně informuje pojištěnce. V případě kladného posouzení je ošetřujícím lékařem předepsán poukaz, na jehož základě je pojištěnec vybaven příslušným dodavatelem ZP.
 4. U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho, i účastníků silničního provozu v souladu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
 5. V případě indikace elektrického vozíku z důvodu kombinace se závažným chronickým onemocněním je nutné doložit stanovisko příslušného odborného lékaře.
 6. Součástí žádosti musí být oční vyšetření zaměřené na schopnost řídit el. vozík.
 7. Pojištěnec, který používá elektrický vozík zapůjčený VZP ČR, při opakované žádosti podstoupí vyšetření pouze u odborného specialisty na diagnózu, která byla důvodem přidělení elektrického vozíku. Lékař posoudí současný zdravotní stav. Vyšetření odbornými specialisty, psychiatrem, resp. psychologem a očním lékařem, není nutné podstupovat, pokud předepisující lékař písemně potvrdí, že u těchto diagnóz nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu.

Pokud nebude žádost splňovat podmínky výše uvedené, nebude se jí komise zabývat. Dokumentace bude vrácena zpět na příslušnou OP VZP k doplnění.

Po uplynutí směrné doby užití nevzniká automaticky nárok pojištěnce na nový vozík. K přidělení nového vozíku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění je nutné předložit reviznímu lékaři od servisní organizace technické posouzení stávajícího vozíku, včetně vyřazovacího protokolu, na jehož základě revizní lékař posoudí, zda bude přidělen vozík nový. Přidělování elektrických vozíků řeší komise ÚP VZP. Okresní pojišťovny neprodleně ohlásí údaje o vráceném elektrickém vozíku komisi ústřední pojišťovny, aby mohla projednat přidělení dalšímu pojištěnci.

Opravy:

Pojišťovna hradí 90%. V případě, že u kódů 00275, 00269, 05245 cena opravy přesáhne:

 • u mechanických vozíků a kočárků částku 3.000,- Kč,
 • u elektrických vozíků částku 10.000,- Kč,
 • u mechanických částí elektrických vozíků částku 3.000,- Kč,

je nutné, aby servisní firma před schválením Poukazu revizním lékařem předložila věcnou a cenovou specifikaci závady. Náklady spojené s případnou věcnou a cenovou specifikací zahrne dodavatel do ceny opravy.

Michal Šimůnek

Označeno v Pomůcky