Léčba osob s nemocí Charcot-Marie-Tooth ve Státních léčebných lázních Janské Lázně

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. jsou jedny z nejstarších svého druhu v České republice. Zabýváme se zde léčbou onemocnění nervového a pohybového systému. S léčbou klientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth máme v našem zařízení dlouholeté zkušenosti.

Lázeňská léčba by měla představovat nedílnou součást rehabilitační péče o klienta s CMT. Pacienti s periferní neuropatií mají nárok na pravidelnou komplexní lázeňskou léčbu. Dle indikačního seznamu je možné využít indikace VI/1 – periferní obrny a VI/2 – polyneuropatie, s možností každoročního opakování, nebo nejčastěji předepisovanou indikaci VI/8 – nervosvalová onemocnění, s možností komplexní lázeňské léčby zpravidla jednou za dva roky. Délka pobytu je při komplexní lázeňské léčbě 21 – 49 dnů.

SLL Janské Lázně, s.p. jsou jedny z mála lázní (ne-li jediné), které umožňují léčbu pacientů s těžkým pohybovým handicapem, odkázaným na pomoc druhé osoby. Disponujeme dvěmi lůžkovými odděleními, umístěnými v Lázeňském domě a v Janském Dvoře, kde jsou k dispozici sestry, poskytující ošetřovatelskou péči a zřízenci, kteří zajišťují odvoz pacientů na procedury. Pacienti s lehčím typem onemocnění nebo lepší kondicí jsou ubytováni v některé z depandancí a na procedury docházejí.

Léčivým zdrojem v našich lázních je minerální voda z Černého pramene, jedná se o prostou teplici hydrogen-uhličitano-vápenato-sodnou. Minerální vodu využíváme při všech vodoléčebných procedurách. Naše zařízení disponuje třemi bazény na cvičení a plavání, oblíbený je zejména Nový bazén o rozloze 200 m2 s vířivkami včetně venkovních, chrliči vody a protiproudem. Pacienti často označují naši minerální vodu jako příčinu zlepšení jejich zdravotního stavu.

V rámci lázeňské léčby pacientů s CMT využíváme všech složek rehabilitace: léčebnou tělesnou výchovu (LTV), fyzikální terapii, ergoterapii, protetiku. Snažíme se ovlivnit poruchy pohyblivosti dolních končetin, poruchy stability a chůze, poruchy jemné motoriky rukou, zkrácení svalů a měkkých tkání v oblasti nohou, bolesti svalů a kloubů na dolních a horních končetinách, vertebrogenní potíže, zlepšit trofiku tkání, zvýšit kondici a kardiovaskulární výkonnost.

Léčebnou tělesnou výchovu rozdělujeme na individuální, skupinovou a LTV v bazénu. V rámci individuální LTV sledujeme dva cíle. Nejprve se snažíme o zlepšení kvality periferie protažením zkrácených šlach a svalů – Achillovy šlachy, flexorů nohou a kolen, extenzorů prstů nohy, včetně autoterapie – protahování na klínu, na okraji schodu apod. Jako přípravu před protahováním retrahovaných nekontraktilních částí svalu využíváme tradičních zábalů DKK dle sestry Kenny. Dále se používají techniky měkkých tkání, mobilizace periferních kloubů, zaměřené na oblast nohy (ploska a klouby nohy) a bérce (lýtkové svalstvo a Achillova šlacha). Protahování svalů a šlach je prevencí vzniku deformit a tím i bolestí. Pacienta instruujeme pro autoterapii. Druhým cílem LTV je zlepšení koordinace svalových skupin, posílení svalů dolních končetin, zlepšení propriocepce dolních končetin využitím syntetických metod na neurofyziologickém podkladě: reflexní cvičení dle prof. Vojty, senzomotorická stimulace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF, metoda dle Kabata), posturální cvičení dle Čápové. V rámci LTV se zaměřujeme také na ovlivnění vertebrogenních potíží. U pacientů s postižením horních končetin provádí fyzioterapeut mobilizace periferních kloubů HKK, facilitace míčkováním aj. Jako přípravu využíváme částečných vířivých koupelí či parafínu. Dále indikujeme podobně jako u DKK využití magnetoterapie k zlepšení trofiky tkání. Správnou funkci ruky nacvičuje pacient v rámci ergoterapie – individuální i skupinové.

Kromě individuální LTV využíváme v našem zařízení s dobrým efektem také skupinovou léčebnou tělesnou výchovu. Skupiny jsou tvořeny podle závažnosti postižení. Kondiční cvičení má význam pro udržení či zlepšení celkového stavu a kondice nemocného, zvýšení kardiovaskulární výkonnosti. Protažením zkrácených tkání a posílením oslabených svalových skupin dochází ke zmírnění vertebrogenních potíží, ovlivnění svalových dysbalancí, zlepšení postury. V rámci skupinové LTV si pacient osvojí také cvičení s různými rehabilitačními pomůckami (rehabilitační míč, overball, therraband). V malých skupinách probíhá také cvičení s využitím prvků senzomotoriky ke zlepšení propriocepce a stability a dále nácvik dechové stabilizace. Cvičení ve skupině má i výrazný psychologický efekt.

Pro zlepšení prokrvení a trofiky je vhodné využit vodoléčebných procedur, ať už pasivních, jako jsou různé koupele (celková a částečná vířivá koupel, perlička, uhličité koupele), tak cvičení v bazénu a plavání. Plavání a LTV v bazénu je ideální procedura jak pro pohybový, tak pro kardiovaskulární aparát. Oblíbenou procedurou jsou masáže. Provádíme masáže klasické, reflexní a podvodní. Z mechanoterapie používáme motomedy na dolní i horní končetiny, rotopedy, šlapačky. V rehabilitaci pacientů s CMT využíváme také polohování. Nejčastěji polohujeme zkrácené Achillovy šlachy a flexory kolen po předchozím teplém zábalu. U pacientů s výrazným postižením polohujeme s využitím stavěcího stolu. Mezi tepelné procedury patří kromě zábalů také peloidy a parafín. Součástí lázeňské léčby je i elektroléčba, fototerapie a magnetoterapie. Využíváme především analgetického účinku u bolestí kloubů, svalů a páteře. Z fototerapie používáme na našem pracovišti biolampu a laser. U pacientů s pokročilejšími interosseálními atrofiemi dochází i k postižení jemné motoriky, proto do jejich léčebného plánu zařazujeme také ergoterapii. Po ergoterapeutickém vyšetření je pacient zařazen do skupinové ergoterapie, kde se snažíme zlepšit funkci ruky využitím kreativních činností (pletení z pediku, modelování keramické hlíny, práce s papírem…) nebo do individuální ergoterapie, kde ergoterapeut provádí mobilizace kloubů, nácvik jemné motoriky, náhradních úchopů, doporučuje kompenzační pomůcky. U pacientů s těžším postižením využíváme ergoterapii pro nácvik a usnadnění běžných denních činností.

V rehabilitaci pacientů s CMT má důležité místo také protetická péče. Naše lázeňském zařízení navštěvuje jednou týdně protetický technik, který u pacientů s dlouhodobým pobytem vhodnou pomůcku zhotoví (dlahy, peroneální pásky, osmičky). Pro pacienty je příjemné, že nemusí na protetiku dojíždět, změření, vyzkoušení i předání pomůcky proběhne v lázních. Nejčastěji zhotovovanou pomůckou pro pacienty s dědičnou neuropatií jsou na našem pracovišti laminátové peroneální dlahy. Dále doporučujeme individuálně zhotovené karbonové peroneální dlahy, jednou měsíčně probíhají konzultace lékaři indikovaných pacientů s ortotikem firmy Otto Bock.

Lázeňská léčba je pro pacienty s omezenou pohyblivostí a větší vzdáleností bydliště od rehabilitačního zařízení často jedinou možností rehabilitační léčby. Výhodou je snadná dostupnost procedur včetně bezbariérového vstupu do bazénu. Denní program je rozvržen tak, aby se předcházelo únavě a přetěžování pohybového aparátu. Zároveň je dost prostoru pro pasivní i aktivní odpočinek. Pacient je v lázeňském zařízení zcela oproštěn od každodenních pracovních a domácích povinností a starostí. Při absolvování ambulantní rehabilitace je nemocný často unavený již dříve, než se do daného zařízení dostane. Navíc musí zvládat ostatní běžné denní činnosti včetně zaměstnání. Efekt rehabilitace se tak často míjí účinkem. V lázních se potkávají pacienti se stejným postižením, mohou si tak předat zkušenosti, poučit se. Sejde se zde více lidí se stejnou nebo podobnou chorobou než v běžné populaci, což působí příznivě i na psychiku pacienta. Nemocný vidí, že není s tímto onemocněním sám, že může být stejně aktivní ve sportu, zálibách i pracovní kariéře jako lidé s podobným omezením. Většina pacientů udává po absolvování lázeňské léčby zvýšení fyzické i psychické kondice, zlepšení stability a chůze, protažení zkrácených svalových skupin a zmírnění bolestí pohybového aparátu.

Těšíme se na setkání s Vámi v Janských Lázních.

MUDr. Ivana Uiberlayová, Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

Označeno v Články, rady, zkušenosti