Informace o nové diagnostické studii u choroby CMT

Validace prognostických a diagnostických markerů u choroby Charcot-Marie-Tooth typ 1A (HMSN1A)

Toto je evropský projekt spolupráce, financovaný AFM, sdružující následující účastníky: 1) Koordinace: Institut experimentální medicíny Maxe Plancka a Ústav klinické neurofyziologie, Univerzita v Göttingenu, Göttingen, Německo (PD Dr. M. W. Sereda); 2) Antverpy, Belgie (Prof. P. de Jonghe); 3) Janov, Itálie (Prof. A. Schenone); 4) Praha, Česká Republika (Doc. MUDr. Pavel Seeman Ph.D.); 5) Newcastle, UK (Prof. R. Horvath); 6) Paříž, Francie (Prof. O. Dubourg); 6) Mnichov, Německo (Prof. B. Rautenstrauss and PD Dr. M. Walter)

Hereditární motoricko senzitivní neuropatie neboli choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT) patří do skupiny onemocnění s názvem periferní neuropatie. Prevalence CMT je přibližně 1:2500, jedná se o nejčastější neurologické onemocnění s monogenní dědičností u člověka (Parman, 2007) (Nave et al., 2007) (Pareyson et al., 2009). Nejběžnější formou této choroby je subtyp 1A (CMT1A), kterým trpí přibližně 50 % pacientů. Příčinou je duplikace v lokusu chromozómu 17p11.2-12, která se projevuje demyelinizací periferních nervových vláken, degenerací axonů a svalovou atrofií. Klinické příznaky jsou různé, dokonce i mezi dvojčaty, a mohou vést až k upoutání na invalidní vozík. Účinná léčba dosud neexistuje.

Cíl a záměr studie:

V této studii se pokusíme prověřit, zdali vybrané markery nemoci (biomarkery) v kůži pacientů postižených CMT1A by mohly být prospěšné jak pro diagnózu stupně závažnosti onemocnění, tak pro předpověď průběhu choroby. V Max-Planckově Institutu experimentální medicíny v německém Göttingenu bylo zjištěno, že určité molekulární charakteristiky v kožních biopsiích experimentálního zvířecího modelu CMT1A (CMT potkan) korelují se závažností choroby (markery nemoci). Aktuální studie (sdružující v evropském konsorciu účastníky z Velké Británie, Francie, Španělska, České Republiky, Itálie, Německa a Belgie) má za úkol zjistit, zdali můžeme tyto poznatky, získané u zvířecích modelů, vztáhnout na pacienty trpící CMT1A. Za tímto účelem definujeme parametr onemocnění (‚CMTNS‘), který předpokládá kompletní neurologické vyšetření. Cílem studie je nalézt korelaci mezi molekulárními a histologickými nálezy z kožních biopsií s parametry onemocnění (‚CMTNS‘). Výsledky nám umožní lépe chápat mechanismy, závažnost a průběh CMT1A. Především však identifikace markerů onemocnění usnadní budoucí terapeutické studie a rozšíří diagnostické možnosti techniky histologického rozboru kožních biopsií.

Potřebná vyšetření:

Vyšetření budou probíhat cca 3 až 4 hodiny v rámci jednoho dne. Při prvním setkání budou pacienti informování o studii, jejíž průběh je bezbolestný, nevyžaduje užívání léků a představuje minimální riziko. S pacienty budou diskutovány cíle a účel studie, potenciální rizika, a osobní situace pacientů. Každý účastník studie musí podepsat souhlas s účastí. Kromě toho bude každý pacient vyzván, aby vyplnil dotazník týkající se jeho/její kvality života (SF-36 and VAS) a podrobil se následujícím vyšetřením: neurologické vyšetření; elektrofyziologie (EMG – kondukční studie); odběr cca 5 ml žilní krve; test chůze na 10 metrů; měření svalové síly dynamometrem na horních a dolních končetinách; test devíti jamek, schopnosti jemné motoriky rukou a horních končetin. Na konci vyšetření bude pod lokálním znecitlivěním odebrána 3 mm velký kousek kůže na boční straně ukazováčku ruky (kožní biopsie). Po zákroku zůstane malá ranka velikosti špendlíkové hlavičky (3x3mm), její zacelení nevyžaduje stehy a s největší pravděpodobností se ani nevytvoří jizva. Kožní biopsie se provádí speciálním perforačním nástrojem na jednorázové použití, přísně sterilně, který je klinicky vyzkoušen a prokazuje minimální vedlejší účinky. Nicméně nelze nikdy zcela vyloučit možnost následné infekce, zánětu, krvácení popř. delší hojení v místě ranky.

Kritéria pro přijetí do studie:

informovaný souhlas s účastí; geneticky prokázaná choroba CMT subtyp 1A (CMT1A); klinická manifestace CMT1A; nenaplnění žádného z kritérií pro vyloučení ze studie.

Kritéria k vyloučení ze studie:

jiná neurologická onemocnění současná nebo prodělaná; věk < 18 let; interní nebo psychiatrické onemocnění; užívání drog, léků nebo alkoholu; receptivní nebo globální afázie (porucha slovního vyjadřování nebo porozumění mluvené řeči); účast v jiné klinické studii během uplynulých 8 týdnů.

Utajení dat:

Všechna data budou pseudonymizována a vědecky vyhodnocena. To znamená, že výsledky nebude možné spojovat s konkrétními osobními údaji, tím se má zamezit identifikaci účastníků studie. Za tímto účelem budou přijata veškerá nezbytná opatření sloužící k utajení dat. Účast je dobrovolná. Pacient má právo odmítnout účast a může kdykoliv během studie odstoupit bez udání důvodu

Doc. MUDr. Pavel Seeman Ph.D.

Označeno v Články, rady, zkušenosti