Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A: Multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie

Úvod: Choroba Charcot Marie Tooth typ 1A (CMT1A) je nejčastější dědičná neuropatie. Je charakterizovaná deformitou nohy, svalovými atrofiemi a poruchou čití. Kauzální terapie dosud není dostupná. Experimentální zvířecí modely na transgenních myších prokázaly, že kyselina askorbová je schopna ovlivnit demyelinizační lézi periferních nervů a zlepšit svalovou funkci. Studie se zabývá hodnocením účinnosti a bezpečnosti podávání kyseliny askorbové u dospělých CMT1A pacientů.

Mazanec R1, Vondráček P2, Havlová M3, Kobesová A1, Haberlová J1, Böhm J3, Novaková L3, Vyhnálková E1, Seeman P1, Bojar M1

Neurologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Klinika dětské neurologie, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Metodika: 24 měsíční sledování CMT1A pacientů v randomizované, dvojitě slepé a placebem kontrolované studii proběhlo v období od listopadu 2007 do prosince 2009. Bylo randomizováno 60 pacientů s potvrzenou duplikací PMP22 genu. Ve skupině účinné látky pacienti užívali 1500 mg kyseliny askorbové a ve druhé, věkem odpovídající skupině, užívali placebo. Všichni výzkumníci byli zaslepení a rozděleni na léčící a hodnotící výzkumníky. Primární výstupem bylo hodnocení změn kompozitní CMT neuropatické škály (CMTNS) během 24 měsíců, dále hodnocení dynamometrické, test 9 jamek, chůze na 10 metrů a elektrofyziologické hodnocení.

Výsledky: Studii dokončilo 51 pacientů (27 léčených kyselinou askorbovou a 24 léčených placebem). Průměrná změna (median) CMTNS byla ve skupině účinné látky 0.5 bodu a ve skupině placeba 1.0 bodu. Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v dalších kvatitativních testech ani ve frekvenci vedlejších účinků kyseliny askorbové mezi skupinou účinné látky a skupinou placeba.

Závěr: Studie nepotvrdila očekávaný efekt kyseliny askorbové na průběh choroby CMT1A. Prokázala pouze, že progrese choroby vlivem kyseliny askorbové poněkud pomalejší. Rozdíl proti placebo však nebyl statisticky významný. Dále prokázala, že kyselina askorbová v dávce 1500 mg denně je bezpečnou a dobře tolerovanou látkou. Pro definitivní zhodnocení efektu kyseliny askorbové na průběh CMT1A choroby je nutné zhodnotit vliv vyšší dávky (např. 4 gr/den), větší soubor pacientů a vliv věku. To umožní souhrnné výsledky dalších studií např. v Itálii a Velké Británii a posléze v USA (duben/2011).

Podpořeno grantem IGA MZ CR NR/9517-3

Poděkování

Je naší milou povinností poděkovat všem pacientům z různých koutů republiky, kteří se studie v letech 2007-2009 zúčastnili a zdárně ji dokončili. Bylo jich celkem 51 ve třech centrech – FN Motol v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a FN Brno. Díky jejich spolupráci a mnohdy i díky nemalému úsilí a finančním prostředkům, které museli vynaložit na pravidelné konzultace během dvou let sledování, bylo možné studii dokončit. Přispěli velkým dílem do společné pokladnice našich poznatků o CMT chorobě a hlavně pomohli posunout o kus dál naše zkušenosti s léčbou této nemoci. Přestože studie neprokázala očekávaný efekt, přinesla řadu zajímavých pozorování a otázek, proč tomu tak je. A to je jeden z hlavních výzkumných úkolů. Poděkování určitě patří Společnosti C-M-T, bez jejíž podpory a pomoci by nebylo možné tuto studii zahájit a dokončit. I v tom je jedno z hlavních poslání naší Společnosti C-M-T a ta obstála na jedničku. Těšíme se na další spolupráci s vámi v podobných projektech s vírou, že najdeme konečně způsob, jak CMT chorobu léčit.

16a

Označeno v Články, rady, zkušenosti