Občan se změněnou pracovní schopností

Od 1. 10. 2007 dochází v souvislosti s novou legislativou k výrazným změnám, týkajících se občanů se změněnou pracovní schopností (ZPS). Možná, že už se na Vás Váš zaměstnavatel v souvislosti s touto změnou obrátil a proto následující řádky jsou určeny právě Vám.

S přijetím nového zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, a následného zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, došlo ke změně pojmového označení osob se ZPS včetně jejich kategorizace, což ovlivnilo i příslušná ustanovení dalších zákonů, které se právní úpravou osob se ZPS rovněž zabývají. Stěžejním právním předpisem pro tyto změny je ovšem nový zákon o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. října 2004.

Podle právní úpravy, účinné do 30. září 2004 (zákon č. 1/ 1991 Sb., o zaměstnanosti), byly v ustanovení § 21 tohoto zákona definovány tři kategorie občanů se ZPS následujícím způsobem:

  1. Občanem se ZPS je občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy k pracovnímu uplatnění; občany se ZPS jsou též poživatelé důchodů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, pokud jim zachovaná pracovní schopnost dovoluje pracovní uplatnění nebo přípravu pro toto uplatnění. Občanem se ZPS je vždy občan, který: A/ je poživatelem částečného invalidního důchodu, nebo B/ byl uznán částečně invalidním, i když mu nevznikl nárok na částečný invalidní důchod, nebo C/ mu vznikl nárok na částečný invalidní důchod, avšak tento důchod se pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nevyplácí.
  2. Občanem se ZPS s těžším zdravotním postižením (ZPS/TZP) je občan, který má mimořádně omezenou možnost pracovního uplatnění, včetně přípravy k němu a může se uplatnit jen ve zcela úzkém okruhu zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za mimořádně upravených pracovních podmínek. Občanem se ZPS/TZP je vždy: A/ občan plně invalidní, který je schopen vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela mimořádných podmínek, a dále B/ občan, který se může pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav připravovat na budoucí povolání jen za zcela mimořádných podmínek.
  3. Ostatní, na které se nevztahují výše uvedené zdravotní podmínky, jsou občany se ZPS, respektive občany se ZPS/TZP jen na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu, tj. posudkové komise místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Jaké změny obsahuje nová právní úprava od 1. 10. 2004?

Podle nového zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. října 2004, došlo k přejmenování osob se ZPS, které zákon nově terminologicky označuje jako „osoby se zdravotním postižením“. Namísto pojmu „občan“ se nově používá pojem „fyzická osoba“. Podle ustanovení § 67 tohoto zákona jsou osobami se zdravotním postižením fyzické osoby, rozdělené do tří kategorií takto:

  1. Osoby s těžším zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dříve občané se ZPS/TZP).
  2. Osoby se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními (dříve občané se ZPS).
  3. Osoby zdravotně znevýhodněné jsou fyzické osoby, které byly rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dříve občané se ZPS jen na základě rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, tj. bez přiznání jakéhokoliv stupně invalidity).

Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti, a tím i možnost pracovního uplatnění.

Jaké závěry tedy z nové úpravy pro stávající občany se ZPS vyplývají?

U osob, které byly uznány částečně nebo plně invalidními, se nic nemění, tyto budou nadále posuzovány jako fyzické osoby se zdravotním postižením, respektive jako fyzické osoby s těžším zdravotním postižením tak dlouho, dokud jim bude přiznána částečná či plná invalidita, respektive pokud budou pobírat částečný či plný invalidní důchod.

Změna se týká pouze třetí kategorie osob se změněnou pracovní schopností, kterým nebyl přiznán žádný stupeň invalidity, a změněná pracovní schopnost jim byla přiznána pouze rozhodnutím posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení. Tyto osoby budou považovány za fyzické osoby zdravotně znevýhodněné maximálně do doby 3 let od účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2007. Totéž platí pro osoby se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, které nebyly uznány plně invalidní – po uplynutí 3 let (od 1. 10. 2007) již nebudou tyto osoby považovány za fyzické osoby s těžším zdravotním postižením podle tohoto zákona. Budou-li tyto osoby chtít získat status fyzické osoby zdravotně znevýhodněné nebo fyzické osoby s těžším zdravotním postižením i nadále, budou muset před uplynutím stanovené doby 3 let podstoupit nové lékařské vyšetření a jejich zdravotní stav bude znovu posouzen posudkovou komisí. K novému vyšetření a posouzení zdravotního stavu budou občané, kterých se tato změna týká, včas vyzváni. Žádat znovu proto není třeba.

Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky