Podklady pro stanovení stupně závislosti příspěvku na péči

Příspěvek na péči (PnP) se poskytuje osobám, které jsou závislé na péči jiné fyzické osoby. O PnP rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na základě podané žádosti je zahájeno řízení o PnP, řízení lze také zahájí z moci úřední.

Při posuzování stupně závislosti příslušné osoby se vychází z:

  • jejího zdravotního stavu, který je doložen nálezem ošetřujícího lékaře,
  • z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb žadatele,
  • výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Z tohoto vyplývá, že nelze posuzovat pouze zdravotní stav osoby žadatele, nýbrž i jeho sociální situaci a opodstatněné potřeby žadatele.

Příslušný sociální odbor obce s rozšířenou působností na základě výsledku posouzení stupně závislosti OSSZ, lékařské posudkové komise, vydá rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na péči. Doporučuje se, při podávání žádosti o PnP, zároveň požádat lékařskou posudkovou službu OSSZ, prostřednictvím sociálního odboru, nejen o výsledek posouzení stupně závislosti, ale také o protokol z jednání posudkové služby včetně posudkového zhodnocení. Posudek o stupni závislosti musí být úplný a přesvědčivý.

Z posudku musí být zřejmé, z čeho OSSZ při svém posuzování vycházela a jak podklady a jí samotnou zjištěné skutečnosti hodnotila. Z obdrženého posudkového zhodnocení je následně možné odůvodnit rozhodnutí a jednotlivé sporné úkony. Taktéž osoba, která žádala o příspěvek na péči a nebyla přítomna jednání posudkové komise má více informací o průběhu posuzování její žádosti. Podle toho může podat námitky a připomínky při vyjádření se k podkladům k vydání rozhodnutí. Před vydáním rozhodnutí příslušný sociální odbor vyzve žadatele, že se může do určitého termínu přijít osobně seznámit s výsledkem posouzení a zároveň i s odůvodněním posudkové komise, jak a proč dospěl k uvedenému závěru.

K žádosti o vydání protokolu z jednání posudkové služby a posudkového zhodnocení musí být žadatelem dán souhlas na sociálním odboru. Souhlas může být udělen ústně do protokolu nebo písemně. Souhlas musí být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a musí obsahovat identifikaci osoby, která souhlas dává, účel pro jaký je souhlas dáván a také období, na které je souhlas udělen.

Na základě těchto podkladů z lékařské posudkové služby lze opodstatněně a věcně odůvodnit případné odvolání proti rozhodnutí u Krajského úřadu.

V září 2009 byl vydán první rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR v řízení o příspěvku na péči. Pro klienta dopadl dobře, více informací a celý rozsudek lze najít www.nssoud.cz, pod číslem jednacím 4 Ads 57/2009-53.

Katka Pomklová

Rozsudek 4 Ads 57-2009-53

Označeno v Sociální otázky