Poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně v roce 2014

(Léčení je simulováno na klienty VZP, u jiných pojišťoven je situace obdobná)

S účinností od 01.04.2012 zavedla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v případě léčebně rehabilitační péče v ust. § 33 dvě taxativně postavené podmínky, a to schválení revizním lékařem a návrh podaný na příslušném formuláři.

Na základě právního posouzení dospěly zdravotní pojišťovny k závěru, že výše zmíněnou léčebně rehabilitační péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v rámci lůžkové péče – následné lůžkové péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé.

Aktualizovaný Seznam zdravotnických zařízení, ve kterých je pro poskytnutí a úhradu léčebně rehabilitační péče o dospělé nezbytně nutný schválený návrh, naleznete v příloze č. 1.

Řádně vyplněný návrh na léčebně rehabilitační péči odešle (doručí) navrhující lékař na místně příslušnou Regionální pracoviště pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. Po potvrzení revizním lékařem je návrh předán smluvnímu zdravotnickému zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu. Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).

S ohledem na zavedenou podmínku schválení návrhu revizním lékařem a vzhledem k absenci právní normy dále upravující podmínky pro potvrzování úhrady léčebně rehabilitační péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé připravily zdravotní pojišťovny spolu se zástupci poskytovatelů základní pravidla pro předmětnou návrhovou činnost (viz příloha č. 2). Tímto není dotčena návrhová činnost na poskytnutí lázeňské péče, péče v odborných dětských léčebnách a dětských ozdravovnách.

Změny v návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče o dospělé platné od 01.01.2014

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé bude od 01.01.2014 podáván navrhujícím lékařem na novém formuláři/dokladu VZP-17/2013 “Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ (příloha č. 3) s tím, že navrhující lékař vyplní formulář na všech jeho dílech v souladu s platným zněním Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

S novým formulářem se mění i některé podmínky pro poskytování léčebně rehabilitační péče, a to zejména např. doba nástupu a s tím související platnost návrhu. Délka platnosti návrhu při nástupu z domácího prostředí se u dospělých zkracuje na 3 měsíce, u dětí se nic nemění. Na této změně se dohodly všechny zdravotní pojišťovny. Vybrané zařízení zapisuje navrhující lékař.

Přechodné období

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené navrhujícím lékařem před datem 01.01.2014 a potvrzené Pojišťovnou zůstávají v platnosti 6 měsíců od data vystavení, max. však do 31.06.2014.

Michal Šimůnek

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Označeno v Články, rady, zkušenosti