Příspěvek na péči versus lázeňská péče

§ 14a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. zní od 1.1.2008 takto:

„Příspěvek se nevyplácí, jestliže oprávněná osoba je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, s výjimkou dětského domova, nebo je ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém některá z těchto skutečností nastala, pokud k tomuto dni trvá. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tato skutečnost netrvala po celý kalendářní měsíc.“ K problematice vyplácení příspěvku na péči za dobu lázeňské péče zveřejňujeme metodický výklad ředitele odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Martina Žárského.

Ústavní péčí ve zdravotnickém zařízení se podle § 23 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, rozumí péče v nemocnicích a odborných léčebných ústavech. Odbornými léčebnými ústavy jsou podle § 36 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, také lázeňské léčebny. Lázeňská péče se poskytuje za podmínek stanovených v § 33 zákona o veřejném zdravotním pojištění buď jako komplexní lázeňská péče, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění, nebo jako příspěvková lázeňská péče, u které je ze zdravotního pojištění hrazeno jen vyšetření a léčení.

Za lázeňskou péči nelze považovat pobyt oprávněné osoby v lázeňské léčebně, který si plně hradí sama. Při splnění podmínek stanovených v § 14a odst. 1 lze výplatu příspěvku na péči zastavit pouze tehdy, je-li oprávněná osoba přijata ke komplexní nebo příspěvkové lázeňské péči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností by si měl tuto skutečnost ověřit, např. vyžádáním potvrzení od oprávněné osoby.

Podmínkou pro zastavení výplaty příspěvku na péči je, že pobyt v některém ze zařízení uvedených v § 14a odst. 1 trval celý kalendářní měsíc. Tuto podmínku nelze považovat za splněnou, pokud k nástupu do zařízení došlo první den v kalendářním měsíci nebo pobyt byl ukončen poslední den v kalendářním měsíci.

Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky