Změny sociálního šetření v rámci systému příspěvku na péči

Navrhovaný způsob provádění sociálního šetření a následného zpracování písemného záznamu ze šetření pro účely řízení o příspěvku na péči vychází z § 25 zákona o sociálních službách a reflektuje upřesnění vztahu písemného záznamu ze sociálního šetření k posudku vypracovanému posudkovým lékařem.

Výstupem sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči je písemný záznam ze sociálního šetření, který slouží jako podklad pro posuzování LPS.

Záznam ze sociálního šetření obsahuje popis situace žadatele z hlediska těchto okruhů:

 1. schopnost pečovat o vlastní osobu,
 2. výdělečná činnost / školní povinnosti,
 3. rodinné vztahy,
 4. sociální vztahový rámec (mimo rodiny),
 5. domácnost,
 6. prostředí.

Sociální pracovník v textu záznamu ze sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči u jednotlivých okruhů uvede signifikantní skutečnosti a vychází ze srovnání žadatele s jeho vrstevníky v přirozeném sociálním prostředí. Pracovník neprovádí v rámci sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči hodnocení situace žadatele, pouze využívá odbornost sociální práce pro rozpoznání důležitých detailů situace žadatele.

Záznam ze sociálního šetření obsahuje:

 • Datum, čas a místo kde bylo šetření provedeno.
 • Identifikační údaje žadatele.
 • Informace
 1. s kým byl veden při šetření rozhovor (všechny osoby),
 2. kdo je uváděn jako osoba zajišťující péči a v jakém rozsahu ji tato osoba zajišťuje,
 3. jak je potřebná péče s pečující osobou sjednávána (dostupnost péče v případě akutní potřeby),
 4. v případě, že je žadateli zajišťována potřebná péče registrovaným poskytovatelem nebo terénní zdravotnickou službou, identifikační údaje těchto subjektů a rozsah poskytované péče.

Popis situace žadatele se zaměřením na potřebu:

 1. Schopnost pečovat o vlastní osobu, do záznamu se popisuje situace žadatele při hledání uspokojení potřeb péče žadatele, například osobní hygieny, oblékání, stravování.
 2. Výdělečná činnost / školní povinnosti, do záznamu se popisuje zapojení žadatele do pracovní činnosti nebo studia.
 3. Rodinné vztahy, do záznamu se popisuje vztahový rámec rodiny, zejména mezi partnery, rodiči a dětmi, či prarodiči, eventuelně s dalšími příbuznými, způsob komunikace.
 4. Sociální vztahový rámec (mimo rodiny), do záznamu se popisuje vztahový rámec mimo rodinu žadatele, zejména přátelské vztahy, způsob trávení volného času, sociální aktivity žadatele.
 5. Domácnost, do záznamu se popisuje situace žadatele při hledání uspokojení potřeb žadatele vzniklých při standardním zajišťování chodu domácnosti.
 6. Prostředí do záznamu se popisuje stav bydlení včetně vybavenosti pomůckami, bezbariérovost prostředí (v místě bydliště i v širším okolí – například zda je bezbariérový přístup do obchodu, k lékařské péči apod.).

Poté, co je okresní správou sociálního zabezpečení zaslán stejnopis posudku, obecní úřad obce s rozšířenou působností pokračuje v řízení a vydá rozhodnutí podle určeného stupně závislosti, s tím, že obsah textu výsledku posudku zapracuje do odůvodnění rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku na péči. To znamená, že součástí rozhodnutí (v jeho odůvodnění) musí být seznam úkonů, které účastník není schopen zvládnout, a to z důvodu návaznosti na § 29 zákona o sociálních službách.

Katka Pomklová

Označeno v Sociální otázky