Změny zákona o sociálních službách

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění zákon o Sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Promítnutí vybraných změn zákona o sociálních službách.

1) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  1. 800,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  2. 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  3. 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  4. 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

U osob do 18 let zůstává výše příspěvku na péči v původní částce.

2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam. Sociální pracovník již neodůvodňuje jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a soběstačnost, uvádí a popisuje skutečnosti žadatele z hlediska:

  • Schopnost pečovat o vlastní osobu
  • Výdělečná činnost / školní povinnost
  • Rodinné vztahy
  • Sociální vztahový rámec – mimo rodinu
  • Domácnost
  • Prostředí

3) Kompletní zdravotní posudek ČSSZ/OSSZ bude s ohledem na nové znění zákona§ 25 odst. 4 zákona o sociálních službách a 16a odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení poskytován správním orgánům na obou stupních správního řízení automaticky, bez nutnosti vyžadování a dokládání souhlasu účastníka řízení.

Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky