Dopis na vedení Českých drah ve věci pana Petra Karastojanova

Ing. Pavel Krtek, generální ředitel

České dráhy, a.s.

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222

110 15 Praha 1

Praha 2015-09-22

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás jako statutární zástupce spolku Společnost C-M-T, sdružujícím pacienty s nemocí Charcot – Marie – Tooth, s prosbou o přehodnocení stanoviska Českých drah k přepravě našeho člena, pana Petra Karastojanova.

Pan Petr Karastojanov je v současné době díky progresi své nemoci, hereditární neuropatie Charcot-Marie-Tooth, prakticky trvale upoután na invalidní vozík. Na invalidním vozíku se také již několik let přepravuje vlakem jako klient Českých drah. Nikdy neměl se svoji přepravou problémy a vždy byl se službami ČD spokojený. Teprve v posledních několika měsících dostává na své objednávky přepravy ze strany ČD pouze zamítavé odpovědi. Důvody zamítnutí jsou pokaždé trošku jiné, ale výsledek je vždy stejný – pan Karastojanov nemůže vlakem cestovat. Zamítnutí posledních objednávek bylo odůvodněno tím, že při realizaci jeho objednávky dne 12.11.2014 došlo v ŽST Hranice na Moravě ke zranění pracovníka obsluhujícího mobilní zvedací plošinu z důvodů jejího přetížení. Na základě této zkušenosti nelze již jeho následujícím objednávkám vyhovět.

K tomu pan Karastojanov udává, že v uvedený termín v Hranicích na Moravě nebyl a tudíž se zřejmě jedná o záměnu osob. Sám cestuje na dvou trasách, a to Česká Třebová – Ostrava a Česká Třebová -Staré Město u Uherského Hradiště. Se svojí nakládkou neměl nikdy žádný problém ani konflikt s pracovníky ČD.

Poslední zamítnutí objednávky č. 5595-2015 ze dne 21.9.2015 bylo odůvodněno takto: „Dobrý den, z předchozích objednávek víme, že hmotnost Vašeho vozíku přesahuje 250 kg a proto nelze použít žádný mechanizační prostředek k Vaší nakládce a vykládce, protože předpokládáme, že společně s vozíkem jistě překročíte i hmotnost 300 kg a tudíž tak velkou nosnost nemá žádná nájezdová rampa. Vozové plošiny na vlacích EC mají nosnost 250 kg, nájezdové rampy 300 kg.“ Toto odůvodnění je samo o sobě nesmyslné, žádný elektrický vozík v ČR neváží 250 kg. Vozík pana Karastojanova váží cca 120 kg, pan Karastojanov udává svoji váhu 105 kg. Součet obou vah nedosahuje nosnosti rampy, udávané ČD.

Jsme toho názoru, že u pana Karastojanova došlo ze strany ČD k omylu či k záměně s jinou osobou. Jsme přesvědčeni, že není v zájmu Českých drah poškozovat pana Karastojanova a bránit mu ve využívání vlaků ČD k jeho přepravě. V opačném případě by se jednalo o zjevnou diskriminaci osoby s těžkým zdravotním postižením, což jistě není cílem ČD.

Vážený pane řediteli,

věřím, že celý případ pečlivě prověříte, a že ve věci zjednáte nápravu ke spokojenosti obou stran. Předem Vám za to děkuji

Za výbor Společnosti C-M-T             

Mgr. Michal Šimůnek, předseda     

42j Dopis - České dráhy - odpověď 1                       

Vážený pane magistře,

z pověření předsedy představenstva ČD, a.s. jsem nechal prověřit okolnosti přepravy cestujícího na invalidním vozíku, pana Petra Karastojanova. Dle shromážděných podkladů mohu konstatovat, že při vyřizování žádostí o přepravu pana Karastojanova došlo k několika situacím, které návazně na sebe zapříčinily zamítnutí objednávky přepravy. Pokud bych měl vycházet od zmíněného data 12. 11. 2015, tak zde byla prokazatelně prováděna přeprava pana Karastojanova v úseku Česká Třebová – Ostrava s přestupem v Hranicích na Moravě. Při přestupu došlo k poruše plošiny. Nebylo však potvrzeno poškození z důvodu přetížení zařízení, ačkoliv tomu prvotní ohledání naznačovalo. Na základě této prvotní informace v kombinaci s obtížnější komunikací mezi pokladními v České Třebové a cestujícím došlo k zamítnutí následné přepravy. Poslední objednávku řešil již dispečink na úrovni generálního ředitelství, který chtěl údaje z objednávky prověřit dotazem přímo u cestujícího. Avšak z důvodu chyby pokladní při zadávání emailové adresy do objednávky nebyl dotaz doručen adresátovi a bez zpětné odezvy nebyla objednávka vyřízena kladně. Stav, na který jste upozornil, prověřil přímo v České Třebové přednosta železniční stanice. Osobní návštěvou u cestujícího byly zjištěny skutečné údaje o hmotnosti, které byly ihned opraveny v databázi objednávek přeprav a pokladní byly proškoleny opakovaně ve věci přijmu objednávek.  V souhrnu to znamená, že u budoucích žádostí o přepravu pro pana Karastojanova by nemělo docházet ke komplikacím z důvodu hmotnosti. Jako výraz omluvy a v zájmu zachování přízně obdrží pan Karastojanov od přednosty osobní stanice Česká Třebová slevu ve výši 200 Kč z ceny následné objednané přepravy. Děkujeme za upozornění, které vedlo k nápravě a věřím, že i ke spokojenosti a obnovení důvěry zákazníka se službami ČD.

S pozdravem

Ing. Radek Dvořák ředitel kanceláře člena Představenstva ČD pro osobní dopravu Generální ředitelství ČD, a.s.

A reakce pana Petra Karastojanova:

 Chtěl bych moc poděkovat předsedovi Michalu Šimůnkovi za pomoc a energii, kterou vynaložil v mém sporu s Českými drahami. Jsem moc rád, že se ukázalo, že jsem měl od začátku pravdu a budu moci i nadále jezdit vlakem, mj. i na setkání Společnosti CMT.  Znovu se ukázalo, jak je Společnost CMT pro své členy prospěšná. Díky! Petr Karastojanov

 

Náš dopis měl úspěch a pan Petr Karastojanov už může opět vlakem jezdit. Jsem rád, že se nám podařilo sjednat nápravu.

Označeno v Ze života Společnosti