Ukončení členství v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR

Nedávné Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „NRZP“) přijalo mj. i návrh nových stanov NRZP. Tyto stanovy krom jiného zcela nově definují členství v NRZP. Nově rozdělují členství na řádné a přidružené, a to buď na celostátní, nebo na krajské úrovni. Pro jednotlivé typy členství se stanovují tyto podmínky:

  • Řádným členem na celostátní úrovni se může stát spolek nebo svaz spolků, který má své odvozené organizační jednotky nejméně ve třech krajích ČR. Současně musí být splněna podmínka, že osoby se zdravotním postižením či jejich zákonní zástupci tvoří nadpoloviční většinu individuálních členů vstupujícího spolku.
  • Řádným členem na krajské úrovni se může stát spolek (s krajskou nebo regionální působností) nebo celostátně působící svaz spolků, který má své odvozené organizační jednotky působící v daném kraji. Současně musí být splněna podmínka, že osoby se zdravotním postižením, či jejich zákonní zástupci tvoří nadpoloviční většinu individuálních členů vstupujícího spolku.
  • Přidruženým členem na celostátní či krajské úrovni se může stát právnická osoba, která je registrovaná v obchodním nebo veřejném rejstříku,

Společnost C-M-T, která sdružuje osoby s nemocí Charcot – Marie – Tooth, patří k dlouholetým členům NRZP. V minulosti jsme občas nesouhlasili s některými kroky, které vedení NRZP činilo. Vadila nám i politická angažovanost předsedy NRZP Václava Krásy za rozličné strany, což dle našeho názoru nepřispělo ke zlepšení obrazu zdravotně postižených ve společnosti, a též výrazně zúžilo vyjednávací prostor s měnícími se vládními koalicemi.     I přesto jsme nechtěli NRZP opustit a tříštit tak společné síly. Přijetím nových stanov jsme však de facto z rady bez dalšího vyloučeni. Společnost C-M-T má celostátní charakter a sdružuje členy z celé republiky, nemá žádné krajské členění ani krajské organizace, a proto není schopna naplnit podmínky nových stanov k řádnému členství.

Věříme, že Společnost C-M-T není jediná, které nové stanovy znemožnily fungovat v rámci NRZP. Vyzýváme ostatní organizace zdravotně postižených, aby vyjádřily svůj nesouhlas s novými stanovami NRZP. Doufáme, že za přijetím nových likvidačních pravidel není jen snaha současného vedení NRZP v čele s Václavem Krásou zbavit se nepohodlných členských organizací, které mají jiný názor na prezentaci problémů zdravotně postižených, a zajistit si tak nekontrolované nakládání s mnohamiliónovým rozpočtem.

 Za výbor Společnosti C-M-T            

 Mgr. Michal Šimůnek, předseda                            

Na náš dopis reagoval předseda NRZP Václav Krása nejprve otevřeným dopisem, který adresoval pouze mě a 18. 2. 2015 zaslal dopis všem členům Společnosti C-M-T, který přinášíme v plné verzi:

Vážení členové C-M-T,

ve Vašem bulletinu byla od Vašeho předsedy pana Mgr. Michala Šimůnka uvedena informace o tom, že přijetím nových stanov Národní rady osob se zdravotním postižením ČR všechny organizace, které nemají organizační složky, nemohou být registrovány v NRZP ČR na celostátní úrovni.

Dovoluji si uvést tuto informaci na pravou míru. Především tato změna se měla udát až ke konci roku 2015. Vedení NRZP ČR došlo k názoru, že tato úprava by skutečně poškodila malé organizace, které byly vlastně zakládajícími členy NRZP ČR. Proto jsme se již záhy po přijetí stanov rozhodli stanovy NRZP ČR změnit a členství v NRZP ČR nepodmiňovat žádnou organizační strukturou jednotlivých organizací. Tato změna stanov je již připravena. Nyní ji bude schvalovat předsednictvo NRZP ČR a během prvního pololetí o ní bude jednat Republikový výbor NRZP ČR a nakonec Republikové shromáždění NRZP ČR. O této věci jsme již informovali na konci loňského roku všechny členské organizace. Tudíž C-M-T zůstává členem NRZP ČR a připravovaná novela stanov nebude klást na Vaši organizaci žádné nové požadavky.

Věřím, že toto vysvětlení postačuje k tomu, abyste neměli obavy, že byste ztratili možnost komunikace s ostatními organizacemi a prostřednictvím NRZP ČR prosazovat svoje zájmy.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Otevřený dopis V. Krásy předsedovi Společnosti C-M-T

 

Bohužel to, co pan Krása píše, se nezakládá na pravdě. Podle údajů ve spolkovém rejstříku byly nové stanovy NRZP zapsány 8. ledna 2015, a tudíž se staly účinnými. Stalo se tak přesně to, o čem jsme psali v dopise o ukončení členství. Pokud chtěl pan Krása situaci napravit, tak jak píše, neměl stanovy registrovat. Z platných stanov NRZP zcela jednoznačně vyplývá, že Společnost C-M-T v současné době nesplňuje podmínky řádného členství v NRZP, může být pouze přidruženým členem, který však má pouze poradní hlas bez práva hlasovat. Toto platí až do přijetí případné změny stanov NRZP.

Společnost C-M-T byla řádným členem NRZP dle jejích stanov, platných do 8.1.2015. Stačilo, že jsme měli nadpoloviční většinu zdravotně postižených členů. Po schválení nových stanov NRZP na podzim 2014 jsme oznámili, že tyto nové stanovy fakticky znamenají vyloučení Společnosti C-M-T a dalších organizací, které nemají krajskou strukturu, z NRZP. I kdybychom své členství neukončili, zaregistrování nových stanov znamená okamžité ukončení členství v NRZP. Zde není o čem hlasovat a o čem rozhodovat, to je prostě fakt. Zásadní chybou nových stanov NRZP je to, že neřeší přechod mezi starými a novými stanovami ve věci členství. Nevím, jestli už NRZP vydala od 8.1.2015 nějakým svým organizacím evidenční list, ale myslím že ne a tak v současné době zřejmě nemá ani jednoho řádného člena. Pro nás je rozhodující, že podmínkou řádného členství je čestné prohlášení o tom, že máme nadpoloviční počet postižených členů a zároveň nejméně tři krajské organizace. To nemůžeme splnit a proto nemůžeme dostat evidenční list a nemůžeme být řádnými členy. Ať se to někomu líbí nebo ne, fakta jsou jednoznačná. Registrací stanov 8.1. jsme automaticky přišli o členství v NRZP. Možná, že NRZP nechce své platné stanovy dodržovat, ale u toho my asistovat nebudeme.

Mgr. Michal Šimůnek

PS: Nechápu pana Krásu, že může stále tvrdit, že organizace jako my jsou stále řádnými členy NRZP. Pokud bychom to akceptovali, účastnili se jednání a hlasovali např. na republikovém shromáždění do doby, než bude přijata změna stanov ve věci členství, dalo by se pak veškeré takové jednání zpětně  znevěrohodnit. To je fakt velký hazard.

Označeno v Ze života Společnosti