Financování pomůcek

Zdravotní pojišťovna

Každá zdravotní pojišťovna má svůj číselník, ve kterém jsou vyjmenovány pod jednotlivými kódy pomůcky, které pojišťovna hradí plně nebo zčásti. Pokud potřebujete kompenzační pomůcku, navštivte svého lékaře a ten vám pomůcku předepíše na tzv. poukaz, který je pak schvalován na zdravotní pojišťovně. Ohledně úhrady je to různé, některé pomůcky hradí pojišťovna v plné výši, některé jen částečně. Doporučujeme vám ještě před návštěvou lékaře zajít do prodejny zdravotnických potřeb, tam se podívat na typy pomůcek, které jsou v nabídce a zjistit, které jsou zcela hrazeny, a které vám budou nejlépe vyhovovat. Dostanete zde i kód vybrané pomůcky, s tím zajdete k lékaři. Některé typy pomůcek může předepsat pouze odborný lékař – neurolog, ortoped či rehabilitační pracovník.

Nadace

V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny vám stále chybí peníze na pomůcku, zkuste se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Je dobré přiložit fotokopii průkazky mimořádných výhod.

Dá se žádat u těchto nadací: 

 1. Nadace Charty 77 – Melantrichova 5, 110 00 Praha 1; tel.: 224 214 452; e-mail: nadace77@bariery.cz, web: kontobariery.cz
 2. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – P.O.Box 240, 111 21 Praha 1; tel. 224 217 331; e-mail: vdv@vdv.cz, web: vdv.cz
 3. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 – Voršilská 10, 110 00 Praha 1; tel. 234 097 811; e-mail: nadace@vize.cz, web: vize.cz
 4. Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – 119 08 Praha 1 – Hrad; tel. 224 372 196, 224 372 193; e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz, web: nadacnifondklausovych.cz
 5. Nadace Syner – Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4; tel. 486 123 502, 488 124 101; e-mail: nadacesyner@seznam.cz, web: nadacesyner.cz
 6. Centrum Paraple, o.p.s. – Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 – Malešice; tel. 274 771 478, e-mail: paraple@paraple.cz, web: paraple.cz
 7. Nadační fond J&T – Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1; tel.: 221 710 374; e-mail: nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz, web: nadacnifondjt.cz
 8. Nadace Agel – Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 – Nusle; tel.: 727 983 304; e-mail: sekretariat@nag.agel.cz, web: nadace.agel.cz
 9. Nadační fond pomoci – Boleslavova 11, 140 00 Praha 4; tel.: 730 510 377; e-mail: piechaczkova@nfpomoci.cz, web: www.nfpomoci.cz 
 10. Dobrý skutek, z.s. – Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň; tel.: 731 537 205; e-mail: info@dobryskutek.cz, dobryskutek.cz
 11. Nadační fond POROZUMĚNÍ – Poděbradská 56/186, 190 00 PRAHA 9 – Hloubětín; tel.: 266 107 107; e-mail: info@porozumeni.cz, web: porozumeni.cz
 12. Nadační fond Slunce pro všechny – Pražská 910, 273 51 Unhošť; tel.: 312 698 188; e-mail: slunce@slunce.info, web: slunce.info
 13. WEIL, GOTSHAL – nadační fond – Křižovnické nám. 193/2, 110 00  Praha 1 – Staré Město; tel.: 221 407 300; e-mail: machkova@weil.com, web: www.weil-nadacni-fond.cz
 14. Nadační fond IMPULS – Kateřinská 30, 128 08 Praha 2; tel.: 736 641 888; e-mail: info@nfimpuls.cz, web: multiplesclerosis.cz 
 15. DOBRÝ ANDĚL, nadace – Švédská 3281/6a, 150 00 Praha 5; tel.: 733 119 119, 733 123 450; e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz, web: dobryandel.cz 
 16. Nadace AGROFERT – Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4; tel.: 485 100 218; e-mail: info@nadaceagrofert.cz, web: nadace-agrofert.cz 
 17. Nadace EURONISA Rumjancevova 3, 460 01 Liberec; tel.: 485 100 218; e-mail: nadace@euronisa.cz, web: euronisa.cz
 18. Nadace Komerční banky a.s. – Jistota – Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1; tel.: 955 532 745; e-mail: martina_zilkova@kb.cz, web: nadacejistota.cz
 19. Nadační fond Kolowrátek – Kolowratský palác, Ovocný trh 6, 110 00 Praha 1; tel.: 224 947 319; e-mail: kolowratek@kolowrat.cz, web: kolowrat.cz/cs/kolowratek
 20. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – Sokolovská 103/75, 186 00 Praha 8; tel.: 775 466 234; e-mail: dotazy@nfozp.cz, web: nfozp.cz
 21. Olivova nadaceOlivova 224, 251 01 Říčany u Prahy; tel.: 323 631 313; e-mail: info@olivovanadace.cz, web: olivovanadace.cz 
 22. Nadační fond Plamínek naděje – Revoluční 86, 400 01 Ústí nad Labem; tel.: 775 385 501; e-mail: janaprochazkov@seznam.cz, web: plamineknadeje.cz

Sponzoři

Pokud najdete sponzora, může si hodnotu daru odečíst od základu daně. V případě, že obdarovaným je člověk, který pobírá invalidní důchod, jak říká zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 20, odst. 8, stačí uzavřít smlouvu mezi dárcem a obdarovaným jako fyzickou osobou. Musí být uzavřená darovací smlouva a k ní je dobré přiložit kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.

Citace ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §20, odst. 8: „Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.“

Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Pomůcky