Zkratky OZP a OZZ

Se zkratkou OZP jste se již mnohokrát setkali. Je to osoba se zdravotním postižením. Ale co znamená OZZ?

Osoby se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány (podle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti):

a.) invalidními ve třetím stupni,

b.) invalidními v prvním nebo druhém stupni,

c.) zdravotně znevýhodněnými.

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou specifická skupina osob se zdravotním postižením; nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

Za osobu zdravotně znevýhodněnou (dále jen OZZ) je uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění. Kritéria jsou uvedena v právních předpisech (zejména v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Žádost o status OZZ může podat občan ČR starší 15 let, jenž ukončil povinnou školní docházku, ale i cizinec, který v České republice pracuje. Osoba mladší 15 let nebo osoba, která neukončila povinnou školní docházku, je v řízení zastoupena zákonným zástupcem. Status OZZ lze vyřídit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno.

Status OZZ slouží pouze pro rozšíření možnosti uplatnění na pracovním trhu. Z toho důvodu si zaměstnavatel, který zaměstnává OZZ, může zažádat o příspěvek na zaměstnávání OZZ od úřadu práce. Občan, jemuž bude přiznán status OZZ, tímto aktem nezíská žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky. Pokud je osoba se statusem OZZ v evidenci úřadu práce, má nárok na bezplatnou poradenskou činnost zaměřenou na volbu zaměstnání nebo na teoretickou a praktickou přípravu pro výkon vhodného zaměstnání apod. Status OZZ nemůže získat osoba, u které probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu, nebo osoba, která již byla uznána invalidní v jakémkoliv stupni invalidity. Doba platnosti statusu OZZ se stanoví zpravidla na 3 až 5 let, může však být stanovena i na dobu neurčitou. Status OZZ se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat. O statusu OZZ nelze rozhodovat zpětně.

Uznání invalidity nebo statusu OZZ neznamená, že se osoba automaticky stane držitelem průkazu OZP přiznávaného podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P). Průkaz OZP je možné získat pouze v samostatném řízení, které je zahájeno na základě žádosti podané u příslušného kontaktního pracoviště krajské pobočky ÚP ČR.

Pokud zaměstnavatel přijme osobu zdravotně znevýhodněnou, může mu ÚP ČR poskytnout příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa:

  • je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa
  • podmínkou je, že pracovní místo musí být obsazeno minimálně tři roky
  • výše příspěvku se odvíjí od statusu zaměstnance – osoby zdravotně znevýhodněné, osoby invalidní (stupeň I, II nebo III) nebo osoby s těžším zdravotním postižením; počtu takovýchto zaměstnanců v dané organizaci a aktuální výše průměrné mzdy v národním hospodářství.

Zdroj: Můžeš

Označeno v Sociální otázky