Jak na příspěvek na péči

Zákonná úprava

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách

Příspěvek na péči je speciální dávkou, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Jedná se o dávku hrazenou ze státního rozpočtu, není tedy hrazena ze zdravotního ani sociálního pojištění. Podmínkou pro získání příspěvku je tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a potřeba pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je podle litery zákona stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

Základní životní potřeby jsou rozděleny do 10 oblastí:

 Mobilita

Orientace

Komunikace

Stravování

Oblékání a obouvání

Tělesná hygiena

Výkon fyziologické potřeby

Péče o zdraví

Osobní aktivity

Péče o domácnost

Dávku lze přiznat nejdříve dítěti ve věku jednoho roku. Příspěvek se poskytuje ve čtyřech stupních závislosti podle míry potřebné pomoci druhé fyzické osoby. Posuzování je odlišné u osob do 18 let věku a u osob dospělých. O příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka úřadu práce.

Výše příspěvku

(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 1. a) 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 2. b) 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 3. c) jde-li o stupeň III (těžká závislost):
 • 9900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel některých pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 13 900 Kč v ostatních případech (tedy především v domácím prostředí).
 1. d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
 • 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel některých pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 19 200 Kč v ostatních případech (především při péči doma).

(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 1. a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 2. b) 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 3. c) jde-li o stupeň III (těžká závislost):
 • 8800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel některých pobytových sociálních služeb nebo dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 12 800 Kč v ostatních případech (především péče doma).
 1. d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
 • 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel některých pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 19 200 Kč v ostatních případech (především při péči doma).

V případě, že rodina trpí finanční nouzí, lze zvýšit příspěvek na péči měsíčně o 2000 korun, a to v případě, kdy příjmy rodiny nepřesahují dvojnásobek životního minima společně posuzovaných osob.

Jak o příspěvek na péči požádat

Žádost o příspěvek na péči lze podat na krajské pobočce úřadu práce podle místa trvalého pobytu občana, nicméně to neznamená, že musíte jet do krajského města. Krajské pobočky ÚP i pobočka pro hlavní město Prahu mají síť kontaktních míst spadajících pod danou pobočku. Žádost tedy podáváte na kontaktním místě, pod které spadáte podle místa svého trvalého bydliště. Potřebné kontaktní údaje naleznete na www.uradprace.cz. Formuláře žádosti najdete přímo na příslušné pobočce. Pokud preferujete možnost vyplnit si formulář předem či elektronicky, lze jej najít přes výše uvedený odkaz, který vás přesměruje na web www.mpsv.cz. Zde jej lze vyplnit i interaktivně, stáhnout a uložit či jen vytisknout prázdný formulář. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti lze podávat kromě kanceláře či přepážky pracovníků také přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. Na výše uvedeném portále jsou k dispozici také názorné pomůcky, jak formuláře vyplnit.

Co přiložit k žádosti a jak ji mohu ovlivnit

K žádosti je nutno přiložit také vyplněný formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, kde uvedete všechny osoby nebo poskytovatele sociálních služeb, kteří se na péči o vás (či o vaši osobu blízkou nebo dítě, za které formulář vyplňujete) budou podílet či již podílejí. Někdy člověk dopředu neví, nemá třeba ještě vyjednánu žádnou sociální službu a čeká právě na výsledek řízení o příspěvku na péči. V tom případě je vhodné vyplnit prozatím rodinné příslušníky a další pečující či služby pak upřesnit stejným formulářem ve chvíli, kdy se poskytovatelé pomoci upřesní.

Před podáním žádosti o příspěvek na péči doporučuji zkontrolovat u ošetřujícího lékaře, zda má k dispozici všechny kopie aktuálních lékařských zpráv o vašem zdravotním stavu od specialistů, případně potřebná vyšetření absolvovat tak, aby zdravotnická dokumentace obsahovala co nejvíce aktuálních informací. Zvyšuje se tak šance na relevantní posouzení ze strany České správy sociálního zabezpečení.

Poskytovatelé pomoci

Poskytovatelem pomoci může být někdo z vašich blízkých, registrovaná sociální služba (podle zákona o sociálních službách) anebo také např. vaše sousedka, známá či např. kamarád, kteří nejsou ani osobou „blízkou“ ani zaměstnancem žádné registrované sociální služby a ani tuto činnost nevykonávají jako podnikatelé. V takovém případě se jedná o tzv. asistenta sociální péče a úřad práce vyžaduje k žádosti a oznámení o poskytovateli pomoci doložit také písemnou smlouvu s tímto pomocníkem. Seznam poskytovatelů registrovaných sociálních služeb naleznete v elektronickém Registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/). Využít lze služby osobní asistence, pečovatelské služby (v případě potřeby terénních služeb v domácím prostředí) či služby pobytové (např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře a další podle specifických požadavků klienta – tedy osoby závislé na pomoci druhých).

Jak probíhá řízení o příspěvku na péči

Na základě podané žádosti provede sociální pracovník či pracovnice úřadu práce ve vaší domácnosti tzv. sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života a potřeby pomoci v přirozeném sociálním prostředí. (Sociální šetření lze provést také v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů.)

Ze sociálního šetření je vypracována zpráva, kterou pobočka úřadu práce zasílá spolu s kopií žádosti o příspěvek a s žádostí o posouzení zdravotního stavu příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (v Brně MSSZ, v Praze PSSZ) podle místa vašeho trvalého bydliště. Lékařská posudková služba (LPS) příslušné OSSZ si od vašeho ošetřujícího lékaře vyžádá aktuální informace o vašem zdravotním stavu; na základě těchto informací, výsledku sociálního šetření, výsledků funkčních vyšetření, popř. vyšetření provedeného samotným posudkovým lékařem je pak zpracován posudek vašeho zdravotního stavu, kde je uvedeno, které základní životní potřeby samostatně nezvládáte a potřebujete u nich pomoc či dohled.

Posudek pak LPS zasílá zpět na příslušnou pobočku úřadu práce. Příslušná pobočka ÚP vás po shromáždění všech podkladů písemně vyzve, abyste se k těmto podkladům vyjádřili. Doporučuji tuto možnost využít a v případě, že na místě zjistíte, že např. při posuzování chyběla důležitá lékařská zpráva, můžete ji doložit a požádat o opětovné posouzení LPS. Po vypořádání vašeho vyjádření se k podkladům (popř. po uplynutí lhůty na vyjádření, pokud tuto možnost nevyužijete) vydá pobočka úřadu práce rozhodnutí o příspěvku. V něm najdete informaci o stupni přiznaného příspěvku na péči a jeho výši a je zde také uvedeno, kolik základních životních potřeb podle posudku LPS nezvládáte, což je podkladem pro přiznaný stupeň příspěvku.

Jak dlouho může řízení trvat

Lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů, řízení na krajské pobočce úřadu práce se přerušuje na dobu pro zpracování posudku LPS OSSZ (45 dnů, popř. lze ze závažných důvodů prodloužit o 30 dnů). Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí tedy 105 dnů (popř. 135 dnů v případě závažných důvodů pro prodloužení lhůty).

Co dělat, když s rozhodnutím nesouhlasím

Pokud vám příspěvek na péči nebyl přiznán, byl přiznán v nižším stupni, než jste předpokládali, nebo byl např. odejmut, můžete do 15 dnů od data doručení rozhodnutí o příspěvku podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Odvolání se podává prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce (resp. kontaktního místa), která vydala rozhodnutí. Tato pobočka ještě může své rozhodnutí sama přezkoumat a změnit, což v praxi není příliš běžné, ale tuto možnost ze zákona má. Pokud na rozhodnutí trvá, předá vaše odvolání k vyřízení svému nadřízenému orgánu, tedy MPSV. Zdravotní stav pak pro účely odvolacího řízení posuzuje lékařská posudková komise MPSV.

Lhůta na vydání rozhodnutí v odvolacím řízení činí 90 dnů, lhůta na zpracování posudku LPK MPSV činí 60 dnů (lze ze závažných důvodů o 30 dnů prodloužit). Celková lhůta odvolacího řízení je tedy až 150 dnů (popř. 180 dnů v případě prodloužení ze závažných důvodů).

V případě neúspěchu odvolání lze podat ve věci příspěvku na péči správní žalobu k příslušnému krajskému soudu podle místa vašeho trvalého bydliště (pokud máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu v Praze). Lhůta na podání žaloby činí dva měsíce od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. V odvolání doporučuji vždy použít argumentaci, proč s rozhodnutím nesouhlasíte, a podpořit ji ideálně příklady, „důkazy“ či lékařským vyjádřením (odkazem na lékařské zprávy).

 

Lucie Marková (Můžeš)

 

Označeno v Sociální otázky