Dávky a pomoc pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Nepřetržitá péče, nekonečné návštěvy nejrůznějších terapií, cvičení, speciální pomůcky, léčebné pobyty, ale hlavně také trpělivost, vůle a odhodlání. To vše je potřeba na cestě k novým dovednostem vedoucím k větší samostatnosti dětí se zdravotním postižením. Bývá to cesta klikatá a plná překážek, a proto na ní tyto děti a jejich rodiny potřebují pomoc. A to nejen odbornou, ale i finanční.

Kvůli celodenní péči o dítě se mnohdy musí jeden z rodičů vzdát svého zaměstnání. Důsledky na sebe nenechají dlouho čekat a zvýšené náklady brzy přesahují finanční možnosti rodin. Ty jsou pak odkázány na finanční pomoc státu a neziskových organizací.

Existují tři druhy průkazů pro osoby se zdravotním postižením – TP, ZTP a ZTP/P. Který z těchto průkazů bude vašemu dítěti přidělen, závisí na míře jeho postižení. Díky tomuto průkazu zdravotně postižené dítě i jeho doprovod získá zlevněné jízdné nebo také různé slevy na vstupenky (například do zoo). Se správně označeným vozidlem můžete navíc zdarma parkovat na vyhrazených místech. Nemusíte platit ani dálniční známku.

Také vám tento průkaz zajišťuje nárok na daňové zvýhodnění. Jeho výše se odvíjí od míry postižení, maximálně se však jedná o částku 2 534 Kč měsíčně v případě průkazu ZTP/P (nejvyšší míra postižení).

Příspěvek na péči vyřizují úřady práce příslušné podle trvalého pobytu žadatele – tj. místa trvalého pobytu vašeho dítěte. K žádosti o příspěvek na péči je nutné vyplnit i tiskopis „Oznámení o poskytovateli pomoci“, kde je nutné uvést pečující osobu, tedy vás nebo poskytovatele sociálních služeb, je-li zde vaše dítě umístěno. Výše příspěvku je závislá na tom, zda je vaše dítě plnoleté či nikoli (do 18 let věku je příspěvek přiznáván ve vyšších částkách) a na přiznaném stupni závislosti.

Příspěvek na péči je určen na úhradu péče o závislou osobou. To znamená, že využívá-li tato osoba pobytovou službu, je příspěvek zpravidla zasílán přímo jí. Jinak ale může příspěvek na náklady spojené s péči o blízkého čerpat i člen rodiny nebo jiná pečující osoba.

Příspěvek na mobilitu je opakující se peněžitá sociální dávka ve výši 900 Kč. Úřad práce ji v souvislosti s náklady na pravidelnou dopravu vyplácí zpětně za každý kalendářní měsíc osobám se zdravotním postižením starším 1 roku. Podmínkou je průkaz ZTP či ZTP/P, příjemce dávky zároveň nevyužívá pobytové sociální služby např. pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Od začátku tohoto roku je možné požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2 000 Kč pro lidi, kteří využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo pro domácí umělou ventilaci.

Další, tentokrát jednorázová sociální dávka vyplácená úřady práce je příspěvek na zvláštní pomůcku. Podmínky pro její získání se velmi liší. Určující jsou vady nosného nebo pohybového ústrojí či těžké sluchové nebo zrakové postižení. Pokud byste mysleli na vodicího psa pro vaše nevidomé dítě, museli byste počkat až oslaví 15. narozeniny. V případě úpravy bytu nebo příspěvku na motorové vozidlo musí být dítě starší 3 let. U ostatních zvláštních pomůcek je limitující dosažení 1 roku věku dítěte. Posouzení zdravotního stavu pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku provádějí posudkoví lékaři okresních správ sociálního zabezpečení.

Výše tohoto příspěvku se liší v závislosti na mnoha faktorech, mezi které patří i výše rodinných příjmů, limit maximální výše příspěvku, výše již dříve vyplacených příspěvků a podobně. Pokud byste pro své dítě se zdravotním znevýhodněním potřebovali například auto, můžete žádat maximálně o 200 000 Kč. Na maximální výši příspěvku 500 000 Kč můžete dosáhnout v případě svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny.

Přestože je pomoc od státu veliká, na výdaje některých rodin stále nestačí. Jiné rodiny naopak nesplňují podmínky pro její získání. Proto zdravotně znevýhodněným dětem napříč celou Českou republikou pomáhají i neziskové organizace

.

„Více než polovina celkového počtu žádostí, které nám chodí, bývá právě na zdravotní služby či pomůcky,“ uvádí koordinátorka příběhů projektu Patron dětí Jana Kunešová. „Nejčastěji to jsou žádosti o pomoc se zaplacením nejrůznějších druhů rehabilitací a terapií, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou vůbec nebo třeba jen částečně. Nezřídka pak rodiče žádají také o příspěvek na doplacení nějaké speciální pomůcky nebo například na školné, stravné či družinu ve speciální škole či školce,“ doplňuje Jana Kunešová.

Potřebujete i vy pomoc pro své dítě? Pro žádost Patrona dětí nepotřebujete vyplňovat žádné dlouhé formuláře ani shánět různé lékařské zprávy. Bude vám to trvat zhruba půl hodiny. Pro více informací stačí jít na webové stránky patrondeti.cz, kliknout na červené tlačítko Požádat o pomoc a vybrat si levou dlaždici s názvem Chci pomoci svému dítěti. Každý dětský příběh u Patrona dětí musí mít svého Patrona, člověka, který vaše dítě zná a potvrdí, že pomoc, o kterou žádáte, potřebuje. Může to být například pracovník neziskové organizace, např. rané péče, pacientské organizace, charity apod. Může to však také být lékař, zdravotní sestra, terapeut, učitel, vedoucí zájmových aktivity, či dokonce váš známý, nikoliv však člen rodiny či jiný příbuzný.

Tereza Dražanová , Mosty (kráceno)

Označeno v Sociální otázky