Jak si můžu zajistit pomoc a péči

Příspěvek na péči je speciální dávkou podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Má pomoci v situaci, kdy z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládáte péči o svou osobu a jste závislí na pomoci jiné osoby.

Cílem tohoto článku není poskytnout zá­kladní informace o příspěvku, ale spíše se zaměřit na situace, kdy se zdravotní stav mění, zhoršuje, na­stávají mimořádné okolnosti. A dále pak upozornit na některé povinnosti příjemce příspěvku i nastínit méně známé podmínky a možnosti péče.

O příspěvek na péči se žádá na Úřadu práce. Existuje ve čtyřech stupních tzv. závislosti. Při určování stupně je rozhodujících 10 základ­ních životních potřeb, při kterých osoba z důvodu dlouhodobě nepří­znivého zdravotního stavu potřebuje dopomoc či dohled.

Řízení probíhá tak, že na základě vaší žádosti proběhne v přiroze­ném prostředí tzv. sociální šetření a následně výše uvedené potřeby posoudí také posudkový lékař, a to na základě dostupných lékařských zpráv a výsledku sociálního šetření. Následně je určen stupeň závislosti, ke kterému se váže konkrétní výše příspěvku na péči.

Existuje rozdílný způsob posuzo­vání u osob do 18 let věku a u do­spělých, u těchto skupin se také liší výše stupňů příspěvku na péči (s výjimkou nejvyššího stupně, kte­rý činí pro obě skupiny 19 200 ko­run). Příjemcem příspěvku je oso­ba sama, v případě dítěte zákonný zástupce či tzv. zvláštní příjemce příspěvku, ten je stanoven tehdy, pokud existuje rozhodnutí orgánu o svěření do péče, rozsudek o ome­zení způsobilosti k právním úko­nům či také v situacích, kdy osoba závislá na péči nemůže příspěvek přijímat nebo jej nevyužívá k zajiš­tění potřebné pomoci.

Pokud se zhorší zdravotní stav, je možné požádat o zvýšení stupně pří­spěvku na péči, k tomuto účelu slou­ží formulář „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči“, který se dá stáhnout i vyplnit on-line. Na webu www.mpsv.cz/web/cz/formulare najdete také vzor již vyplně­ného formuláře. Zásadní je kolonka „Požadovaná změna“, zde je dobré uvést argumentaci (zhoršení zdra­votního stavu) a tuto argumentaci ideálně podpořit aktuálními lékař­skými zprávami, ze kterých změna vyplývá.

Co když nesouhlasím s určeným stupněm příspěvku na péči?

V rozhodnutí o příspěvku na péči musí být vždy uvedeno, že se proti němu lze odvolat, lhůta činí 15 dní. Zásadní je argumentace. Důležité je opřít se opět o lékařské zprávy, případně doplnit další důkazy, které podpoří tvrzení, že vám neuznali veškeré nezvládnuté základní životní potřeby. Neodvoláváte se totiž proti částce příspěvku, ale proti počtu uzna­ných nezvládnutých potřeb. V případě, že uspějete, je vám vyšší příspěvek vyplacen zpětně.

Lze nějak zohlednit moji finanční situaci?

Formulář „Žádost o zvýšení příspěv­ku“ lze vyplnit v případě, jestliže roz­hodný příjem společně posuzovaných osob je nižší než dvojnásobek částky životního minima „rodiny“, kde je ale zároveň podmínkou, že handicap má dítě či rodič, který o nezaopatřené dítě pečuje. Nárok na zvýšení tedy nevznikne v domácnosti, kde spolu žijí a hospodaří např. pouze dva do­spělí. Zvýšení činí 2 000 Kč měsíčně. Nárok při žádosti o zvýšení dokládáte příjmy jednotlivých osob podle záko­na o životním a existenčním minimu.

Kdo o mě může pečovat?

Pečovat o mě může osoba blízká, re­gistrovaný poskytovatel sociálních služeb či tzv. asistent sociální péče. Asistentem so­ciální péče může být fyzická osoba, která není mou osobou blízkou a tuto činnost nevykonává jako podnikatel. Může to být tedy např. kamarád/ka, soused/ka nebo osoba, kterou jsem si pro tento účel zajistil a se kterou jsem si dojednal oboustranně vý­hodné podmínky péče. Zákon o so­ciálních službách stanovuje, že tato osoba musí být starší 18 let a zdravotně způsobilá. Zdravot­ní způsobilost může posuzovat ÚP v rámci kontroly využívání příspěv­ku. Za zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci se nepova­žuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže lékařským posud­kem vydaným poskytovatelem zdra­votních služeb doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat.

S asistentem sociální péče jste po­vinni uzavřít písemnou smlouvu o po­skytnutí pomoci, která bude obsahovat označení smluvních stran, rozsah po­moci, místo a čas poskytování pomoci a výši úhrady za pomoc. Smlouvu sa­mozřejmě nemusíte uzavírat, pokud o vás pečuje osoba blízká.

Doporučuje se nebýt závislý pou­ze na pomoci blízké osoby, zvláště, pokud je pouze jedna. V případě ne­nadálé situace může dojít k tomu, že nemáte zajištěnu odpovídající péči. Také z hlediska fyzického odpočinku či duševní hygieny pečujících osob blízkých se doporučuje kombinace pečujících osob, případně kombina­ce s registrovanou sociální službou či asistentem sociální péče.

Co když měním pečující osobu?

Jednou z povinností příjemce pří­spěvku je hlásit změny v poskyto­vatelích pomoci, slouží k tomu for­mulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, je to tentýž, který přikládáte k žádosti o příspěvek na péči. Změ­ny je nutné hlásit do osmi dnů ode dne, kdy změna skutečně nastala. Oznámit je třeba i např. rozšíření pe­čujících osob o další osobu/y či když např. měníte registrovaného po­skytovatele sociálních služeb.

Mám nějaké povinnosti?

Pokud jste žadatel o příspěvek, máte povinnost součinnosti při zjišťování nároku na příspěvek, je tedy třeba podrobit se sociálnímu šetření, vyšet­ření zdravotního stavu, předložit lé­kařské zprávy, případně doložit další skutečnosti. Dále pak hlásit pobyt v zařízení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče a taktéž skutečnost, že jste propuštěni ze zdravotnického za­řízení lůžkové péče. Pokud jste již příjemce příspěvku, máte povinnost písemně hlásit úřadu do osmi dnů „změny ve skutečnos­tech rozhodných pro nárok na příspě­vek, jeho výši či výplatu“. Kromě již výše uvedeného doplňuji např. změ­nu bydliště, změnu bankovního účtu (pokud je příspěvek na něj vyplácen), v případě, že je vám poskytován zvý­šený příspěvek o 2 000 Kč měsíčně, také dokládat příjem. Důležitou povinností je hlásit pří­slušné pobočce ÚP přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci či její propuště­ní z ní, a to do lhůty osmi dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Tuto po­vinnost má osoba samotná (pokud je toho schopna), pečující osoby (osoba blízká či asistent sociální péče), ale i registrovaný poskytovatel sociální služby. Obdobně platí povinnost hlá­sit úmrtí osoby oprávněné k pobírání příspěvku na péči pečující osobou či sociální službou. Pokud povinnosti výše uvedené nesplníte, hrozí zastavení výplaty či odnětí příspěvku.

Co když se mi nedaří péči zajistit?

Všechno výše uvedené jsou teoretic­ké informace v případě, kdy je odpo­vídající péče či služba dostupná, co ale dělat, když není? Co když nemám kolem sebe osoby, které by mi moh­ly pomoci, a není dostupná ani ade­kvátní sociální služba?

Neváhejte zapojit do řešení vaší obtížné sociální situace i obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jeho povinností ze zákona je řešit tyto obtížné situace a pomoci vám najít řešení, které třeba nebude ideální, ale minimálně by měli mít pracovní­ci úřadu přehled o službách v jejich územní působnosti a mají také často vhodnější vyjednávací pozice. V ko­nečném důsledku může vaše situace pomoci také jiným, pokud obec na svém území nemá dostatek regis­trovaných poskytovatelů pomoci, váš kontakt s nimi a upozornění na tuto situaci může v dlouhodobém horizontu pomoci navýšit kapacity těchto služeb.

Lucie Marková, Můžeš

Označeno v Sociální otázky