Příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu či domu

Lidé, kterým se ze dne na den změní život a ocitnou se na vozíku, případně u nich propukne nemoc a jejich schopnost mobility se výrazně omezí, jsou nuceni řešit bezbariérovou úpravu bydlení.

Stát podporuje úpravu bydlení pouze do určité míry, požádat o příspěvek na bezbariérové úpravy lze v rámci „příspěvku na zvláštní pomůcku“, a to na Úřadu práce v místě bydliš­tě. Formulář žádosti o příspěvek lze najít na webu MPSV www.mpsv.cz přes záložku „Průvodce“ v sekci „osoby se zdravotním postižením“. Žádost je možné podat osobně, da­tovou schránkou či s elektronickým podpisem či ji může za vás podat zá­stupce na základě plné moci. Na zá­kladě vaší žádosti pak posudkový lékař Lékařské posudkové služby ČSSZ zjišťuje, zda splňujete zdravot­ní indikace pro přiznání příspěvku na úpravu bydlení.

Obecnými podmínkami pro při­znání příspěvku je dlouhodobý ne­příznivý zdravotní stav (příspěvektedy není přiznáván na stavy např. po operaci, kdy podle poznatků lé­kařské vědy nebude stav trvat déle než jeden rok). Další podmínkou je věk osoby. Pomůcka má umož­nit sebeobsluhu nebo ji potřebuje­te k realizaci pracovního uplatně­ní, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. Zákon udá­vá i podmínku nejnižší ekonomické náročnosti zvolené pomůcky.

Příspěvek je oficiálně poskytován pouze na tyto úpravy:

  • stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC (jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)
  • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě/domě (pouze na některé zdravotní indikace)

Toto jsou položky, které vám z dolo­žené faktury je schopen ÚP částeč­ně uhradit, s firmou je třeba dojed­nat rozpis materiálu, prací a dalších komponent tak, aby byly všechny strany spokojeny, co se týká doložitelnosti účelně vyhrazených ná­kladů. Doporučuji také nafotit si stav před a po rekonstrukci, pracovníci ÚP mohou přijít na kontrolu prove­dených úprav.

Upozorňuji ještě na jednu důleži­tou věc: pokud byste koupelnu či WC potřebovali přesunout do jiné části domu/bytu, lze to také, nicméně dis­pozičně to musí být v rámci domu, nikoli např. přístavba apod. Obecně doporučuji co nejvíce věcí konzul­tovat s ÚP předem. Pracovníci ÚP mají k dispozici vy­jádření Generálního ředitelství ÚP k tomu, jak v případě úpravy bytu postupovat.

Dále lze příspěvek čerpat na tyto pomůcky řešící bezbariérovost (podle konkrétních vad pohybového ústrojí):

  • nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez
  • svislá zdvihací plošina, včetně instalace (výtah)
  • šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
  • stropní zvedací systém, včetně instalace
  • roštová rampa, včetně instalace,
  • schodišťová sedačka, včetně instalace,
  • speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy
  • speciální zádržné systémy (nikoli však běžné dětské autosedačky)

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se poskytne, jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zve­dací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je žadatel povinen předložit ÚP ales­poň dva návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.

Při­znaný příspěvek lze využít i rok zpět­ně na již provedené úpravy! Přiznání příspěvku v praxi bohužel trvá něko­lik měsíců, doporučujeme tedy začít řešit celou věc co nejdříve. Využít pří­spěvek je pak podle zákona nutné do tří měsíců anebo ve lhůtě, na které se s ÚP individuálně domluvíte a kterou vám pak individuálně stanoví.

Výše příspěvku může činit 90 % z ceny pomůcky (pokud je pomůcka dražší než 10 000 Kč anebo žádá­te o více pomůcek), předpokládá se spoluúčast osoby, a to ve výši 10 % z celkové ceny úpravy. Lze ale po­žádat o snížení této spoluúčasti, pak může doplatek činit minimálně 1 000 Kč.

Obecně se u žádosti na úpravu bydlení příjem nezkoumá, řeší se pouze v situaci, když žádáte o snížení spoluúčasti.

Maximální výše příspěvku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku, poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 500 000 Kč.

Příjem se prokazuje „za kalen­dářní čtvrtletí předcházející kalen­dářnímu měsíci, ve kterém byla po­dána žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku“.

Upozorňujeme, že od státu lze získat příspěvky v celkovém limi­tu 800 000 Kč za pět let (případně 850 000 Kč, pokud byl poskytnut příspěvek na plošinu).

Když limit nestačí a potřebujete upravit i jiný prostor v domě či bytě (např. kuchyň), doporučuji oslovit některé z nadací. Seznam a účel na­dačních příspěvků se ale často mění a aktuálnost většinou sledují různé poradny pro život s postižením.

Co když si změny v bydlení dělám svépomocí?

Zde lze vycházet z instrukcí Gene­rálního ředitelství ÚP, pokud si např. stavební úpravy v koupelně děláte sami či s pomocí známých, lze do­kladovat alespoň zakoupení mate­riálu. Výhodné je ale mít fakturu od firmy i za stavební práce (aby byla oceněna lidská práce).

Co když si chci bydlení teprve postavit či koupit?

Příspěvek se bohužel nevztahuje na zakoupení či stavbu nového bydlení.

Co když se nemám kam vrátit – stávající bydlení nelze jednoduše upravit?

Tento závažný problém řešíme v po­slední době stále častěji, možnosti existují, ale jsou značně omezené, variantou jsou žádosti o obecní byty, ale zde existují různé podmínky měst a obcí a bytů je obecně nedo­statek. Hledání komerčního bydlení, které je bezbariérově upravené či jej lze upravit, není rozhodně snad­né. U stavebních úprav v nájemním bydlení je třeba počítat se souhlasem majitele. Zároveň je zde riziko ukon­čení nájemního vztahu. Zavazujete se totiž ÚP, že budete „pomůcku“, tedy i úpravu užívat nejméně pět let, a jste po tuto dobu jejím majitelem. Ne zcela vhodnou variantou jsou pobytové služby, kde nelze mluvit o integraci do společnosti.

Lucie Marková, Můžeš

Označeno v Sociální otázky