Některé opravné prostředky v systému sociálního zabezpečení osob se zdravotním postižením

Občané se zdravotním postižením se obrací na správní orgány se žádostí o pomoc, o níž se domnívají, že na ni mají nárok. Jde o přiznání příspěvku na péči, příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, průkazu osoby se zdravotním postižením a invalidního důchodu.

Jedním z dotazů, s nímž se na nás osoby se zdravotním postižením obracejí, je, zda a jakým způsobem se mohou bránit, pokud jim nebudou příspěvek na péči a příspěvek na zvláštní pomůcku či invalidní důchod přiznány vůbec nebo budou přiznány v nedostatečné výši.

Proti rozhodnutí správního orgánu, s nímž žadatel nesouhlasí, lze podat řádný a mimořádný opravný prostředek. Pokusím se popsat opravné prostředky, které jsou osobami se zdravotním postižením podávány nejčastěji.

Invalidní důchody

Žadatel o přiznání invalidního důchodu, jenž není spokojen s tím, jak o jeho žádosti ČSSZ rozhodla, může proti rozhodnutí ČSSZ podat námitky. Námitky patří mezi řádné opravné prostředky, které jsou podávány proti rozhodnutím, jež zatím nenabyla právní moci. Námitky je nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Zasílají se na ČSSZ v Praze, adresa bývá uvedena v závěru rozhodnutí, který obsahuje poučení o možnosti podání opravného prostředku. V podaných námitkách je dobré napadat zejména posouzení zdravotního stavu žadatele, ale také případnou nesprávnost výpočtu přiznaného důchodu. Na rozhodování o podaných námitkách se nesmí podílet osoby, které se podílely na vydání rozhodnutí v řízení o podané žádosti – v řízení v I. stupni. ČSSZ může o podaných námitkách rozhodnout několika způsoby: námitky zamítnout a rozhodnutí ČSSZ vydané v řízení v I. stupni potvrdit, nebo rozhodnutí ČSSZ vydané v I. stupni změnit.

Domnívá-li se žadatel o přiznání invalidního důchodu, že rozhodnutí o podaných námitkách bylo vydáno v rozporu se zákonem, může proti rozhodnutí ČSSZ o podaných námitkách podat správní žalobu ke krajskému soudu v místě svého bydliště. Podmínkou podání správní žaloby je, aby byly před jejím podání vyčerpány řádné opravné prostředky, které je možné proti rozhodnutí ČSSZ podat. V případě invalidních důchodů je tedy nezbytné, aby žadatel podal proti rozhodnutí ČSSZ o žádosti o přiznání invalidního důchodu námitky, pokud s rozhodnutím není spokojen. Nebude-li žadatel spokojen ani s rozhodnutím o podaných námitkách, má možnost obrátit se na správní soud se správní žalobou. Správní žaloba patří mezi mimořádné opravné prostředky, neboť je podána proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci. Správní žalobu je nutné podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí ČSSZ o podaných námitkách. Správní žalobu může žadatel o přiznání invalidního důchodu podat, pokud se domnívá, že rozhodnutí ČSSZ bylo vydáno v rozporu se zákonem. O rozhodnutí vydané v rozporu se zákonem může jít například tehdy, pokud nebyly zhodnoceny všechny podklady, které jsou pro vydání rozhodnutí nezbytné. V případě žádosti o přiznání invalidního důchodu se může jednat například o neúplné posouzení zdravotního stavu žadatele. S podáním správní žaloby není spojeno hrazení žádného soudního poplatku a není potřeba být při jejím projednávání zastoupen advokátem.

O podané správní žalobě může soud rozhodnout následujícími způsoby: správní žalobu zamítnout a rozhodnutí ČSSZ tak potvrdit, nebo správní žalobě vyhovět (zrušit rozhodnutí správního orgánu) a vrátit záležitost k novému projednání správnímu orgánu.

Proti posudku o invaliditě není možné podat žádný opravný prostředek. Je nezbytné vyčkat, než vám bude doručeno rozhodnutí ČSSZ o vámi podané žádosti o přiznání invalidního důchodu. Až proti rozhodnutí ČSSZ je možné podat námitky. Posudek o invaliditě není rozhodnutím. Posudek je pouze důležitým podkladem, na základě kterého ČSSZ vydává rozhodnutí o žádosti o přiznání invalidního důchodu.

Příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním postižením a příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky

Osoby se zdravotním postižením, které žádají ÚP o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky a příspěvku na péči, se mohou v případě nespokojenosti s vydaným rozhodnutím ÚP proti takovému rozhodnutí také bránit.

Proti rozhodnutí ÚP je též možné podat řádný i mimořádný opravný prostředek. Řádným opravným prostředkem je ve výše uvedených případech odvolání, které je nutné podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí ÚP prostřednictvím úřadu práce, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání pak rozhoduje MPSV. Odvolání proti rozhodnutím ÚP může žadatel podat, pokud se domnívá, že mu byly přiznány příspěvek na péči či příspěvek na zvláštní pomůcku v neodpovídající výši, nebo pokud je přesvědčen, že splňuje podmínky nároku na přiznání příspěvku na péči, příspěvku na zvláštní pomůcku nebo na jeden z druhů průkazu osoby se zdravotním postižením. Na řízení o podaném odvolání se nesmí podílet osoby, které se podílely na vydání rozhodnutí ÚP – v řízení v I. stupni. O podaném odvolání může ÚP rozhodnout následujícími způsoby: odvolání zamítnout a rozhodnutí ÚP potvrdit, odvolání vyhovět a rozhodnutí ÚP změnit, nebo rozhodnutí ÚP zrušit a věc vrátit ÚP k novému projednání.

Proti rozhodnutí MPSV o podaném odvolání je též možné podat správní žalobu ke krajskému soudu v místě bydliště žadatele. O možnosti podání správní žaloby proti rozhodnutí MPSV platí obdobně informace, jež jsou uvedeny u správní žaloby proti rozhodnutí ČSSZ ve věci invalidních důchodů.

Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky