Jak se započítává doba nezaměstnanosti do starobního důchodu?

Lidé často nemají dostatek informací o tom, jak se jim zhodnotí pro nárok na starobní důchod doba, po kterou byli nezaměstnaní a náležela jim podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci.

JAK SE ZAPOČÍTÁVÁ DOBA NEZAMĚSTNANOSTI DO STAROBNÍHO DŮCHODU?

Lidé často nemají dostatek informací o tom, jak se jim zhodnotí pro nárok na starobní důchod doba, po kterou byli nezaměstnaní a náležela jim podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci. Případně doba, kdy jim již podpora nenáležela, ale oni byli dále vedeni u úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Z hlediska důchodových nároků se v těchto případech jedná se o tzv. náhradní dobu pojištění, která se pro posouzení nároku na starobní důchod hodnotí sice plně, ale pro výši dávky jen v omezeném rozsahu – 80 %. Podmínkou zápočtu přitom je, že osoba vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání získala alespoň jeden rok „řádného“ pojištění. Za tuto náhradní dobu lidé neodvádí žádné pojistné. Obecně platí, že pro nárok a výši důchodu se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod.

JAK SE DOBA NEZAMĚSTNANOSTI ZAPOČÍTÁVÁ

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání před 1. lednem 1996 se započítává bez jakéhokoliv omezení.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. prosinci 1995 se započítává vždy, pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud podporu již nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se maximálně tři roky. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku.

Pro obě období ovšem platí výše zmíněné – pro nárok na důchod se tato doba počítá plně, pro výši procentní výměry jen v rozsahu 80 %. Aby lidé měli přehled o svých dobách pojištění, mohou jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jim ho pošle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude dokument zaslán. Lze ji podat písemně na adresu: ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou za určitých podmínek doplatit chybějící doby pojištění prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Minimální pojistné na dobrovolné pojištění činí od 1. ledna 2009 částku 1 649 Kč měsíčně.

Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky