Změna zákona o zaměstnanosti – co je nutno udělat do 31. 12. 2011

Od 1. ledna 2012 začíná platit novela zákona o zaměstnanosti. Novela ruší, bez jakéhokoliv jiného řešení, kategorii OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH (OZZ) – formálně sice až dnem 1.1.2015, avšak fakticky dnem 1.1.2012, neboť tímto dnem již nelze nejen o zdravotním znevýhodnění osoby rozhodnout, ale ani dříve vydaná rozhodnutí prodloužit. Skutečně tak lidé s kombinací více postižení vypadnou ze systému podpor zaměstnávání? Nemusí!

Protože se nepodařilo jednáním s předkladatelem zákona najít systémové řešení k 1. lednu 2012 a problém se podaří vyřešit nejdříve k 1.1.2013, doporučujeme jediné řešení:

Neprodleně (nejdéle do 31.12.2011) podat na příslušný Úřad práce žádost o přezkoumání zdravotního stavu a o vydání rozhodnutí, jímž se jí určuje statut osoby zdravotně znevýhodněné. Úřad práce se při vyřizování žádostí musí řídit následujícím ustanovením novely (čl. 2 – Přechodná ustanovení – bod 4.), které zní: „4. Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném v době podání žádosti o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou.

Úřad práce tak musí vydat rozhodnutí podle současně platného znění zákona o zaměstnanosti a to na dobu, která by měla poskytovat dostatečný časový prostor pro legislativní řešení stavu všech těchto osob na trhu práce, tedy nejméně do 1.1.2015.

Osoby se zdravotním znevýhodněním, kterým platnost rozhodnutí o tomto statutu skončí v roce 2012, mohou tedy využít přechodného ustanovení novely zákona a požádat o nové posouzení zdravotního stavu za účelem prodloužení platnosti rozhodnutí. Žádat je nutno příslušný úřad práce ještě do konce roku 2011. Úřad práce zahájí řízení, které se musí řídit dosud platnou právní úpravou a může rozhodnout o prodloužení statutu OZZ nejméně na dobu, než dojde ke změně zákona nebo jinému systémovému řešení.

Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky