Dopis generální ředitelce Úřadu práce České republiky ve věci příspěvku na mobilitu

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA

generální ředitelka Úřad práce České republiky

Generální ředitelství

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7

Hradec Králové 2015-11-04

Vážená paní ředitelko,

obracím se na Vás jménem pacientů s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, s prosbou o závazné stanovisko Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky ve věci podávání žádostí o příspěvek na mobilitu v průběhu ledna roku 2016.

Naši členové, kteří jsou většinou výrazně omezeni ve své pohyblivosti a při chůzi používají různé pomůcky (hůlky, hole…) či se dokonce pohybují na invalidním vozíku, mají obavu, že vzhledem k očekávanému lednovému počasí (sníh, led, velký mráz) bude pro ně velmi komplikované se vůbec na místně příslušný Úřad práce dostavit a zde žádost o příspěvek na mobilitu podat.

Z uvedeného důvodu Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů a sdělení závazného metodického stanoviska Vašeho úřadu v této pro nás důležité věci.

1/ Lze žádost o příspěvek na mobilitu zaslat poštou na předepsaném formuláři ÚP ČR? Na co je potřeba dát si při vyplňování pozor?

2/ Lze zplnomocnit k podání žádosti o příspěvek na mobilitu na místně příslušném Úřadu práce např. manželku, sourozence apod.? Musí být plná moc ověřená? Postačí např. tento text: „Já, Pavel Novák, nar. xx.yy.zz, trvale bytem Dolní 1, 100 00 Praha 1 zplnomocňuji svojí manželku Pavlu Novákovou, nar. xx.yy.zz, trvale bytem Dolní 1, 110 00 Praha 1 k podání mé žádosti o příspěvek na mobilitu na Úřadu práce, kontaktní pracoviště Praha 2.“?

Předem Vám děkujeme za odpovědi.

 Za výbor Společnosti C-M-T            

 Mgr. Michal Šimůnek, předseda                        

ODPOVĚĎ:

Vážený pane předsedo,

z pověření generální ředitelky ÚP ČR  PhDr. Kateřiny Sadílkové, MBA se  Vám velice omlouvám za pozdní reakci na Váš dopis, která však byla způsobena problémy v rámci spisové služby.

Ve Vašem dopise se dotazujete, zda je možné zaslat žádost o příspěvek na mobilitu poštou a na co je třeba si dávat pozor při vyplňování této žádosti. K tomutu dotazu sděluji, že žádost o příspěvek na mobilitu je možné zaslat na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR také poštou. Je nutné, aby v žádosti byly vyplněny všechny části. Zároveň také platí, že není nutno při podání žádosti o příspěvek na mobilitu předložit plnou moc v případě, kdy za žadatele tento vyplněný tiskopis donese na příslušné kontaktní pracoviště rodinný příslušník apod. Plná moc se dokládá pouze v případech, kdy žadatel z určitých např. zdravotních důvodů potřebuje druhou osobu, aby za něj jednala v rámci správního řízení, tedy např. podepsala žádost.

Pro úplnost dodávám, že poté, co pracovník Úřadu práce ČR zpracuje podanou žádost o příspěvek, zjišťuje, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. Zde je rozhodné, zda žadatel o příspěvek má přiznaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP či ZTP/P a pravidelně se tento žadatel za úhradu dopravuje (prokazuje se čestným prohlášením na žádosti o příspěvek). Pakliže jsou splněny tyto zákonné podmínky, pracovník Úřadu práce ČR vydá v dané věci rozhodnutí, tedy přizná příspěvek na mobilitu. Pokud však žadatel nemá nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením (nepodal si o tento průkaz žádost), pracovník Úřadu práce ČR ho písemně vyzve, aby si žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením podal. Následně bude správní řízení o příspěvku na mobilitu přerušeno po dobu, po kterou probíhá správní řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením. Dle výsledku tohoto řízení bude následně vydáno rozhodnutí ve věci žádosti o příspěvek na mobilitu.

Věřím, že tyto odpovědi budou pro Vás v dané chvíli postačující.

S pozdravem

Mgr. Zdeňka Cibulková

ředitelka odboru pro sociální věci

Úřad práce České republiky, Generální ředitelství

Označeno v Ze života Společnosti