Evropská parkovací karta

MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

 

Vážená paní ministryně,

dovoluji si se na Vás obrátit jménem občanského sdružení Společnost C-M-T ve věci zavedení Evropské parkovací karty do českého právního řádu.

Nejprve dovolte pár slov o Společnosti C-M-T. Společnost C-M-T je celorepublikově působící občanské sdružení pacientů s dědičnou neuropatií – nemocí Charcot-Marie-Tooth (CMT), založené a registrované Ministerstvem vnitra ČR v červnu 1999. Společnost reprezentuje cca 4 000 občanů České republiky, postižených touto chorobou. V současné době máme 274 členů a spolupracujících lékařů. Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. Choroba Charcot – Marie – Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, je rozšířena celosvětově a vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neobjasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i horních končetin jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.

A nyní k samotné Evropské parkovací kartě. Při parkování zdravotně postižených osob v zahraničí, a to včetně zemí Evropské unie, dochází často k problémům. Česká republika sice přijala mezinárodní označení v podobě modrého parkovacího znaku pro invalidy, v cizině je však tento znak při parkování skoro bezcenný, každá země si ve své legislativě upravuje zvýhodnění zdravotně postižených osob odlišně. To se týká i výhod plynoucích z uvedeného parkovacího znaku.

Pro zlepšení mobility osob se zdravotním postižením vydala Rada EU v roce 1998 doporučení 98/376/ES, týkající se karty na parkování pro osoby se zdravotním postižením – „parking card for people with disabilities“. V tomto doporučení se uvádí, že je žádoucí, aby v rámci Evropské unie existovala karta na parkování pro osoby se zdravotním postižením, která by byla všeobecně uznávána členskými státy EU. Definice pojmu zdravotní postižení a obsah právních předpisů regulujících podmínky pro vydávání těchto karet na parkování se ponechává v kompetenci členských států s tím, že tato karta má být poskytována pouze těm osobám, jejichž zdravotní postižení vede k omezené pohyblivosti. Doporučení zahrnuje i standardizovaný model parkovací karty, kde je uvedena velikost, tvar a obsah informací na kartě. Vzhledem k tomu, že všechny země vydávají vlastní parkovací karty (na národní, regionální a místní úrovni), cílem doporučení je zajistit, aby vzhled a obsah všech karet vydávaných v EU byl v souladu se standardizovaným modelem.

Evropská parkovací karta se vztahuje na osobu, nikoliv na automobil, což znamená, že osoba se zdravotním postižením si může kartu vzít s sebou, pokud např. bude cestovat autem svého přítele nebo jede na dovolenou a má v úmyslu si automobil pronajmout až na místě. Držitel evropské parkovací karty může využívat vyhrazená nebo zvláštní parkovací místa ve své zemi i v kterékoliv jiné zemi EU.

Česká republika doposud toto doporučení do svého právního řádu nepřijala a to je i důvodem našeho dopisu. Vážená paní ministryně, žádáme Vás, abyste se svým jménem zasadila o změnu dosavadního odmítavého postoje české vlády a iniciovala vznik Evropské parkovací karty i pro občany České republiky.

S pozdravem

Mgr. Michal Šimůnek, předseda výboru

 

Na vědomí:

Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky

Ing. Zdeněk Škromach, předseda Výboru pro sociální politiku PSP ČR

MUDr. Dagmar Molendová, předsedkyně Podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny PSP ČR

MUDr. David Rath, předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

RNDr. Alena Palečková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR

 

Odpověď ministryně Stehlíkové

Odpověď poslance Ratha

Označeno v Ze života Společnosti