Stanovisko Společnosti C-M-T k tzv. sociální reformě

Výbor Společnosti C-M-T se na svém zasedání dne 30. dubna 2011 podrobně zabýval návrhy zákonů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo v rámci tzv. sociální reformy a po diskusi se usnesl na následujících závěrech:

Výbor Společnosti C-M-T konstatuje, že přijetí navržených zákonů tzv. sociální reformy v předložené podobě by zásadním způsobem narušilo jednotlivé nástroje podpory osob se zdravotním postižením k zachování jejich důstojného života, možnosti uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně a kvality života.

Zásadní systémová pochybení spatřujeme v těchto bodech:

  • zavedení sociální karty jako platební karty – sociální karta má být veřejnou listinou, obsahující identifikaci jejího držitele, má nahradit dosavadní průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P. Sociální karta má kromě funkce identifikační a autentizační plnit i funkci platební, a to pro účely sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti. Je zcela nepřijatelné, aby jakýkoliv identifikační doklad umožňoval sledovat platby i strukturu zboží či služeb, které byly kartou placeny. Sociální karta v tomto pojetí umožňuje hrubé porušování soukromí. Je v rozporu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, zejména s čl. 1 o svobodě a rovnosti v důstojnosti a právech; čl. 3 a čl. 4, podle něhož povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, mezi něž bezesporu patří svoboda a rovnost důstojnosti, právo na ochranu důstojnosti a dobrého života, ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromaždováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
  • poskytování příspěvku na péči poskytovatelům péče, na rozdíl od současnosti, kdy je příjemcem osoba závislá na péči – podle navrhovaného znění se příspěvek vyplácí pečujícím osobám, ať už fyzickým nebo právnickým. Uživateli služby sociální péče tak neúměrně naroste administrativa, spojená s pravidelným měsíčním vyúčtováním příspěvků. Zpětný charakter vyplácení příspěvku může vyvolat neochotu službu poskytovat.
  • návaznost přiznávání průkazky ZTP, ZTP/P na přiznání příspěvku na péči či mobilitu – jak vyplývá ze stanovisek mnoha expertů, navržená kritéria pro stanovení míry závislosti jsou naprosto nepoužitelná. Z tohoto důvodu pochopitelně nemohou sloužit ani jako podklad pro přiznání průkazů ZTP. Zásadní změnou jsou nová kritéria pro posuzování míry závislosti – z dosavadních 36 úkonů, rozpracovaných do 126 činností, má být nově posuzováno jen 10 oblastí závislosti, bez jakéhokoliv dalšího rozpracování. Je evidentní, že při existujícím stavu českého posudkového lékařství je naprosto vyloučeno, aby navrhovaná změna měla jakýkoliv pozitivní dopad, ať již na kvalitu posuzování, tak na jeho objektivitu.
  • zrušení či redukce některých kompenzačních příspěvků – podstatně se snižuje příspěvek na mobilitu, jehož výše může činit max. 4 800 Kč ročně. V případě, že bude poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla, sníží se příspěvek na mobilitu na 2 400 Kč ročně. Podstatně se sníží i dostupnost pomůcek. Navrhuje se, aby na příspěvek na pomůcky v ceně do 35 000 Kč neměly nárok osoby, jejichž příjem je rovný či vyšší než 6x životního minima. Naprosto neřešená je situace, kdy člověk potřebuje takových pomůcek více.

Výbor Společnosti C-M-T se obrací na předsedu vlády, členy vlády a členy obou komor Parlamentu ČR s naléhavým apelem, aby zabránili přijetí navrhovaných zákonů tzv. sociální reformy, protože jejich obsah považujeme za neetický, nehumánní a v mnoha aspektech i protiústavní. Návrhy těchto zákonů jsou též v rozporu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala.

V Praze 30. dubna 2011

Za Společnost C-M-T Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Označeno v Ze života Společnosti