Dopis ministru dopravy – návrh novely zákona o silničním provozu

Ing. Dan Ťok

Ministr dopravy ČR

Hradec Králové 2016-04-04

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, s prosbou o změnu (novelu) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Níže odůvodněná malá novela by ze zákona odstranila nesmyslný postih rodinných příslušníků zdravotně postižených osob.

Ustanovení § 67 citovaného zákona obsahuje mj. pravidla pro používání parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Z aktivního použití průkazu plynou tyto výhody:

  1. dočasné porušení pravidel zákazu stání či zákazu vjezdu
  2. právo stání na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem a možnost zřízení takového vyhrazeného parkoviště v místě bydliště
  3. osvobození od poplatku za užívání dálnic (dálniční známka).

Dle § 67 odst. 4 citovaného zákona dále platí, že vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

V opačném případě se dle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 11. citovaného zákona fyzická osoba dopouští přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při jízdě. Za tento přestupek se dle ust. § 125c odst. 5 písm. d) citovaného zákona uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč.

A zde vzniká velký problém a též nespravedlivá nerovnost. Vozidlo, které ke svým potřebám zpravidla používá zdravotně postižený, mohou samozřejmě využít i další osoby, především rodinní příslušníci. Je jisté, že občas dojde k tomu, že tato jiná osoba zapomene parkovací průkaz z předního skla odstranit. Pokud je takovéto vozidlo zastaveno policií, řidič je stíhán za přestupek, i když nečerpal žádnou z výše uvedených, s průkazem spojených, výhod. Vyvinit se dle výkladu může pouze v případě jízdy po dálnici, kdy prokáže, že zdravotně postiženou osobu, které byl parkovací průkaz vydán, vezl např. do lázní či k lékaři…

Jsme toho názoru, že stávající stav zavádí nerovnost mezi subjekty práva a text zákona by měl být změněn v tom smyslu, že je-li vozidlo označeno parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a neřídí ho, ani v něm není přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, dopouští se řidič – fyzická osoba přestupku pouze v případě, že zároveň čerpá či naplňuje některou z výhod, která je s parkovacím průkazem spojena.

V opačném případě se o přestupek nejedná, protože takové jednání nenaplňuje zákonné znaky přestupku, zájem společnosti zde není ohrožen ani v neparné míře.

Věříme, že náš podnět zvážíte a promítnete ho do novely zákona.

 Za výbor Společnosti C-M-T

 Mgr. Michal Šimůnek, předseda                   

ODPOVĚĎ MINISTERSTVA DOPRAVY         

Označeno v Ze života Společnosti