Zapisování kódů do řidičských průkazů

Základním předpisem, upravujícím vydávání řidičských průkazů, je vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, která stanoví obecně podmínky pro vydávání řidičských průkazů ČR, mezinárodních řidičských průkazů vydaných ČR a mezinárodních řidičských průkazů vydaných cizím státem.

Ve vyhlášce jsou uvedeny náležitosti přední i zadní strany řidičského průkazu. Z údajů na zadní straně má pro osoby se zdravotním postižením význam položka číslo 12 – „záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem a národním kódem“. Seznam harmonizovaných kódů je uveden v části I. přílohy č. 5 vyhlášky a seznam národních kódů je uveden v části II. téže přílohy.

Harmonizované kódy vyznačují:
a) případná omezení se zdravotních důvodů (např. zrak, sluch apod.),
b) požadavky na přizpůsobení vozidla (např. automatická převodovka, přizpůsobený brzdový pedál, kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru apod.),
c) kódy pro omezení užívání (např. zákaz jízdy na dálnici, platnost řidičského průkazu pouze pro vozidla s automatickou převodovkou, věkové omezení apod.).

Podmínkou pro získání řidičského oprávnění je splnění zdravotních podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a vyhláškou č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).

Zdravotní podmínky jsou stanoveny zvlášť pro „běžné“ řidiče a zvlášť pro řidiče profesionální, příp. řidiče speciálních vozidel. V případě OZP [§5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2004 Sb.] se vydává zdravotní posudek, který zpravidla podmiňuje řízení motorového vozidla používáním kompenzačních pomůcek, technickou úpravou vozidla nebo jiným omezením (např. dobou platnosti posudku). Může dojít i k vyslovení nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým je zpravidla praktický lékař a který si může vyžádat stanovisko odborného lékaře v závislosti na typu postižení.

Pro profesionální řidiče stanoví § 6 a násl. vyhlášky č. 277/2004 Sb. lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky a odborná vyšetření, a to ve stanovených lhůtách dle zákona o silničním provozu.

Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení rozsahu omezení zdravotním stavem, včetně požadavku na příp. úpravu motorového vozidla, je výlučně v kompetenci posuzujícího lékaře. Výjimku tvoří pouze dopravně psychologické vyšetření, které provádí akreditované dopravně psychologické pracoviště.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Harmonizované kódy a národní kódy

Označeno v Pomůcky