Provolání Spolku pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v Janských Lázních

Spolek pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v Janských Lázních byl založen dne 31. července 2017 v Janských Lázních. Cílem činnosti spolku je udržení a rozvoj dlouholeté tradice lázeňství v Janských Lázních v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Spolek hodlá zejména:
1. usilovat o zachování kvality poskytované léčebně rehabilitační péče na úrovni odpovídající současným potřebám a trendům; s tím souvisí i udržení vysoké úrovně odbornosti zaměstnanců,
2. usilovat o zachování statutu a podstaty lázeňství v Janských Lázních (udržení místního přírodního léčivého zdroje) a též stávající právní formy podniku,
3. usilovat a dbát o propagaci dobrého jména Janských Lázní s odkazem na mnohaletou tradici zdejšího léčebného lázeňství,
4. zlepšovat informovanost široké veřejnosti o historii i současnosti léčebného lázeňství v Janských Lázních; za tímto účelem chce pořádat konference a semináře a vydávat neperiodické publikace,
5. podílet se na vyhledávání dotačních příležitostí pro rozvoj léčebného lázeňství v Janských Lázních a pomáhat při jejich realizaci,
6. navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch rozvoje lázeňské péče a lázeňství obecně a posuzovat návrhy opatření, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi, které se týkají této problematiky,
7. spolupracovat se spolky a uskupeními s podobnými cíli jak v oblasti zdravotnictví, tak při rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Výbor Spolku tvoří:
 MUDr. Kamal Farhan, poslanec Parlamentu ČR, předseda podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
 Ing. Jiří Hradecký, starosta města Janské Lázně
 Mgr. Michal Šimůnek, předseda pacientské organizace Společnost C-M-T, z.s.
 Mgr. Martin Voženílek, ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně, státní podnik

Označeno v Ze života Společnosti