Nákup vozidla více osobami

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

k postupu při posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla v případech, kdy si více zdravotně postižených osob (většinou členové jedné domácnosti) hodlá zakoupit jedno motorové vozidlo

 

„Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 329/2011 Sb.“), nevylučuje, aby více osob, kterým je přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku (v daném případě motorové vozidlo), zakoupilo společnou pomůcku. Takový postup je běžný a praktický například v rámci rodiny. Zakoupení jedné pomůcky více osobami sice není vyloučeno, je však třeba splnit několik podmínek, jejichž splnění může být v některých případech problematické. Především všechny osoby musí být vlastníky zvláštní pomůcky (motorového vozidla), což musí být doloženo z kupní smlouvy. Dále musí všechny osoby použít celou dávku, opakovaně se dopravovat apod. V případě, že u jedné z osob, které byl příspěvek přiznán, nastane některá ze situací uvedených v § 12 zákona č. 329/2011 Sb., vznikne jí povinnost vrátit poměrnou část dávky. Pro zhodnocení nároku a stanovení výše příspěvku se každá z podaných žádostí posuzuje individuálně. Rozhodné skutečnosti pro výši příspěvku, včetně posouzení příjmu nebo celkových sociálních a majetkových poměrů společně posuzovaných osob, budou posuzovány pro nárok na každou žádost samostatně.“

Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek MPSV

Stanovisko se tedy netýká pouze automobilů, nýbrž všech pomůcek na pořízení, na které byl poskytnut příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky. Ze stanoviska vyplývá, že vlastnictví pomůcky je třeba dokládat pouze kupní smlouvou, kde na straně kupujících jsou uvedeni všichni spoluvlastníci (pokud nakupují současně). Pokud jde o automobil, tak do registru vozidel (ten nemá s vlastnictvím nic společného, má pouze funkci evidenční) se registruje pouze jeden provozovatel. Proto není správné, když Úřady práce požadují zapsání všech spoluvlastníků do velkého technického průkazu vozidla. Je však v pořádku, že Úřady práce požadují kopii velkého technického průkazu zaslat, neboť je to doklad o tom, že vozidlo z kupní smlouvy skutečně existuje a je zapsáno do registru vozidel, tudíž je provozuschopné, i když je zapsán pouze na jednoho ze spoluvlastníků.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

 

Stanovisko generálního finančního ředitelství

k vrácení DPH osobám se zdravotním postižením dle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) při nákupu společného vozidla více osobami

 

Jedná se o případy, kdy dojde k nákupu jednoho společného vozidla více osobami se zdravotním postižením, žijícími ve společné domácnosti, kterým byl všem jednotlivě přiznán samostatný příspěvek na jeho zakoupení.

V zákoně o dani z přidané hodnoty tuto oblast upravuje ustanovení § 85.

Podle odst. 1 tohoto ustanovení má osoba se zdravotním postižením nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného.

Odst. 2 potom definuje, že pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na jí dodané motorové vozidlo.

Daň se dle odst. 3 vrací osobě se zdravotním postižením za jedno motorové vozidlo jí dodané v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.

Podle odst. 4 si nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

Odst. 8 potom upravuje uplatnění nároku na vrácení daně tak, že osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího místa pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

V odstavci 9 a násl. jsou uvedeny náležitosti žádosti o vrácení daně, respektive dokladu o prodeji, který musí mj. obsahovat jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje, rozsah a předmět zdanitelného plnění, výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1 a výši ceny včetně daně celkem.

Z citovaného ustanovení je patrné, že je koncipováno na dodání jednoho motorového vozidla jedné zdravotně postižené osobě. Je-li však praxe pro přidělování příspěvku na pořízení motorového vozidla zmíněnými osobami taková, že přiznává příspěvek více osobám na pořízení jednoho společného motorového vozidla, mělo by být toto v odůvodněných případech zohledněno i při přiznání nároku na vrácení daně dle ustanovení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty.

Rozhodující pro posouzení nároku na vrácení daně je fakt, že se jedná o vrácení daně. Předpokladem tudíž je, že osoba, které bude daň vrácena, tuto daň uhradila.

Dále je zřejmý záměr zákonodárce vázat maximální výši vrácené daně na jedno dodané motorové vozidlo na lhůtu maximálně jedenkrát za 5 let.

S přihlédnutím k výše uvedenému by v daném případě bylo možné dle našeho názoru ustanovení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty aplikovat v tom smyslu, že je možno přiznat nárok na vrácení daně z přidané hodnoty v odůvodněných případech i tehdy, kdy bylo k pořízení jednoho motorového vozidla použito více příspěvků na pořízení motorového vozidla, které byly samostatně přiznány jednotlivým osobám se zdravotním postižením, jimž bylo předmětné motorové vozidlo dodáno, a to za níže uvedených podmínek:

Na jedno motorové vozidlo je možné vrátit daň nejvýše v částce 100 000,- Kč.

Každá z osob má nárok na vrácení daně, kterou uhradila, nejvýše však do výše alikvotní části z částky 100 000,- Kč dle výše svého spoluvlastnického podílu na motorovém vozidle.

Na všechny spoluvlastníky se vztahuje časový test 5 let pro dodání motorového vozidla, resp. jeho podílu.

Každá osoba se zdravotním postižením, které byl přiznán příspěvek a je spoluvlastníkem jednoho společného motorového vozidla podá žádost o vrácení daně dle ustanovení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty samostatně u svého místně příslušného správce daně.

Při uplatnění nároku je žadatel povinen doložit místně příslušnému správci daně (např. kupní smlouvou, daňovým dokladem, dokladem o prodeji motorového vozidla, atd.), že jí bylo, spolu s ostatními spoluvlastníky, motorové vozidlo dodáno.

Výši spoluvlastnického podílu posoudí správce daně na základě spoluvlastníky doložených dokladů v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména s ustanovením § 1121 a 1122 Občanského zákoníku.

Pokud by spoluvlastníci nedoložili a neprokázali výši svého podílu, bude mít správce daně za to, že podíly jsou stejné, a že každý spoluvlastník uhradil daň ve stejné výši.

Spoluvlastníkem nemůže být osoba, které nebyl přiznán příspěvek.

Pokud jedna z osob, které jsou spoluvlastníky, zákonné podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně dle ustanovení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty nesplní, budou i ostatní žádosti zamítnuty.

K posouzení uplatněného nároku je oprávněný příslušný správce daně, který bude postupovat shodně u všech spoluvlastníků dodaného motorového vozidla.

S ohledem na široké spektrum situací, které by bezesporu mohly v reálném životě vzniknout, a potřebu posoudit naplnění podmínek u všech spoluvlastníků, nelze mít za to, že by všechny podané žádosti spoluvlastníků jednoho motorového vozidla byly kladně vyřízeny. Mělo by se jednat o výjimečné odůvodněné případy.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že Generální finanční ředitelství není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech. Posouzení konkrétního případu v daňovém řízení je v kompetenci příslušného správce daně.

Ing. Milan Ilovičný vedoucí oddělení daně z přidané hodnoty II

Označeno v Pomůcky