VI. konference Neurologie pro praxi v Plzni

Ve dnech 29. – 30. ledna 2019 uspořádala společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Neurologie pro praxi VI. konferenci Neurologie pro praxi. Akci zaštiťovala Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň. Prezidenty akce byli MUDr. Jiří Polívka, CSc. a  doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Místem konání byl Congress Centre Parkhotel Plzeň.

Měl jsem tu čest zatupovat na této akci Společnost C-M-T, jíž jsem dlouholetým členem.

Ihned po příjezdu a registraci jsem od organizátorů obdržel složku s propagačními materiály a dokumenty, týkajícími se této konference, přičemž mi byl přidělen stůl s pořadovým číslem 17 pro potřeby propagace naší Společnosti.

Po slavnostním úvodu již nic nebránilo zahájení série přednášek na rozličná témata, jmenovitě např. Autoimunitní onemocnění, Satelitní sympozium společnosti Biogen (Czech Republic) s.r.o., Aktuality v neurologii, Satelitní sympozium společnosti ROCHE s.r.o., Migréna – když léčba nepomáhá…, Satelitní sympozium společnosti Sanofi Genzyme, Kontroverze v epileptologii aj. Na každé uvedené téma proběhly zpravidla 2 – 3  odborné přednášky. Osobně jsem si nemohl nechat ujít prezentaci MUDr. Radima Mazance, Ph.D. na téma: Onkologie a periferní nervový systém, z jejíhož obsahu si dovoluji citovat (Neurol. pro praxi 2019; 20(Suppl A), str. 14 – 15):

„Poruchy periferních nervů v souvislosti s onkologickými nemocemi lze rozdělit do tří okruhů: 1. polyneuropatie indukované chemoterapií, 2. paraneoplastické poruchy periferních nervů, 3. nádory periferních nervů. Pro klinickou praxi jsou významné zejména chemoterapií indukované neuropatie (CIPN – chemotherapy-induced peripheral neuropathy) a paraneoplastické neuropatie. Benigní a zejména maligní tumory periferních nervů jsou naštěstí vzácné. Periferní neuropatie indukovaná chemoterapií je vážný nežádoucí účinek chemoterapie, který dále zhoršuje kvalitu života onkologicky nemocných. Její vznik souvisí s typem cytostatika (nejčastěji taxany, alkaloidy vinca, platinové preparáty, thalidomid nebo bortezomid). Mezi hlavní rizikové faktory patří: a/ dávka preparátu, b/ věk pacienta, c/ již existující periferní neuropatie (diabetická, hereditární, zánětlivá apod.). Neuropatické symptomy mají typický obraz distální symetrické, především senzitivní neuropatie. Motorické oslabení je vzácné (peroneální slabost), ale mohou být projevy autonomní dysfunkce. Velmi častá je neuropatická bolest, která limituje nemocné v běžném životě. Diagnostické procedury zahrnují elektrofyziologické vyšetření (axonální typ neuropatie), kožní biopsie a funkční testy autonomního nervového systému. Léčba je zaměřená především symptomaticky na neuropatickou bolest a rehabilitaci, které zmírní neuropatické symptomy. Opakovaně testovaná antidota při plánované chemoterapii nemají přesvědčivý efekt. Paraneoplastické poruchy periferních nervů nejčastěji vykazují obraz subakutní senzitivní neuropatie (24,3 %), méně senzitivní a motorické neuropatie (12%). Asociace je známá s malobuněčným karcinomem plic, karcinomem prsu, ovarií a bronchogenním karcinomem, dále lymfony a sarkomy. Většina pacientů má pozitivní onkoneurální protilátky, hlavně anti-HU, někdy antiCV2/CRMP5, ANNA-3, anti-amphiphysin a relativně novou anti-SOX1. Základem léčby je onkologická léčba primárního tumoru. Nádory periferních nervů mohou vycházet ze Schwannových buněk, fibroblastů či z perineurálních buněk. Z benigních tumorů se můžeme setkat s neurinomem (schwannomem) nebo neurofibromem, z maligních tumorů je to neurofibrosarkom (maligní schwannom). Léčba je především chirurgická.“

Na přednášce MUDr. Ing. Radka Tupého, Ph.D. – Zobrazovací metody v neurologii – současnost a perspektivy -,  mě nejvíce zaujala provázanost v přístupu k zobrazovacím metodám v jedné osobě se znalostmi v oblasti medicínské a zároveň technické. Tímto odpadá komunikační bariéra mezi lékařem a „vývojářem“ zařízení. Jedním slovem geniální. Neobvyklé a zcela nepochybně velmi náročné.

Z přednášek, kterých jsem se účastnil, lze vysledovat tyto hlavní rysy: seznámení s problematikou (neurologie, roztroušená skleróza, onkologické potíže, epilepsie, migréna), současný stav poznání, protokol léčby, zobrazovací metody a postupy vedoucí ke správné diagnostice, statistické údaje, mezioborová spolupráce, diskuse.

Co říci závěrem? Poděkovat a pochválit. Poděkování patří pořadateli za uspořádání konference, Parkhotelu Congress Center Plzeň za důstojné prostředí a vzornou péči o všechny přítomné a v neposlední řadě přednášejícím za jejich erudované a zcela nepochybně velmi přínosné prezentace.

Podrobnější informace o výše popsané konferenci můžete najít na www.neurologiepropraxi.cz.

Pozn.: Na konferenci jsem se měl možnost seznámit s doplňkem stravy Neuritogen (www.neuritogen.cz). Možná by stálo za úvahu oslovit výrobce, potažmo distributora s návrhem na provedení studie na prokázání pozitivního přínosu tohoto přípravku pro pacienty s C-M-T.

 Lubomír Můr

 

Tisková zpráva – Konference neurologie pro praxi v Plzni 2019

 

Označeno v Ze života Společnosti