Otázky a odpovědi k problematice příspěvků na nákup motorového vozidla a jeho úprav

Lze žádat o vrácení DPH i u automobilu, který byl zakoupen ještě před přiznáním příspěvku? O pří­spěvek máme zažádáno, ale vyřízení prý bude trvat ještě nejméně šest měsíců. Tak dlouho nemůžeme čekat, rozhodli jsme se proto auto pořídit dříve. Nevím, jestli bychom v tomto případě měli nárok na vrácení DPH.

Podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod­noty je bohužel součástí žádosti o vrácení DPH také rozhodnutí o přizná­ní příspěvku na zakoupení motorového vozidla od ÚP, tedy jinými slovy: dokud nebudete mít přiznaný příspěvek, obá­vám se, že nesplňujete podmínky dané zákonem pro vrácení DPH.

O vrácení DPH lze požádat do tří let od přiznání příspěvku anebo do tří let od zakoupení vozidla, lhůta se počítá od data, které nastane později. O tuto možnost tedy nepřijdete, pokud vám bude příspěvek následně přiznán, jen bude možné využít ji později.

Řízení o příspěvku na úřadu práce trvá bohužel velice dlouho a vy vozidlo potřebujete již nyní. Doporučuji ze zkušenosti s úřadem práce vyjednat, že vozidlo zakoupíte již nyní a teprve poté „na ně využijete příspěvek“. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který stanovuje příspěvek na zakoupení motorového vozidla, totiž variantu, že příspěvek použijete na již zakoupené vozidlo, nepředpokládá, proto je dobré domluvit se s ÚP, zda bude akcepto­vat to, že pak doložíte kupní smlouvu z dřívějšího data, než byl příspěvek reálně přiznán.

 

Otci byl schválen příspěvek na motorové vozidlo. Nevíme, jak postupovat při koupi – musí podepsat smlouvu osobně, nebo stačí podepsaná plná moc a smlouvu mohu podepsat já (syn)? Popř. co by měla smlouva obsahovat? Nedovedu si představit, že budu s nemocným otcem (73 let) na vozíčku objíždět autobazary. Teď nám padl do oka automobil až v Olomouci, ale pokud by nevyhovoval, jeli bychom tam z Prahy zbytečně.

Doporučuji domluvit se přímo s krajskou pobočkou úřadu práce, jak chtějí osvědčit koupi vozu na vašeho otce, když příspěvek na zakoupení vozidla byl poskytnut jemu jako oprávněné osobě. Předpokládám, že prodejce vozidla (ať už se jedná o autobazar či o prodejce nových vozů) má připravenu kupní smlouvu v souladu se zákonnými požadavky a ta by měla krajské pobočce úřadu práce dostačo­vat, nicméně s podpisem je to složitější. Otázkou je, zda bude prodejci vozu stačit běžná plná moc bez ověření otcova podpisu či by bylo rozumnější mít notářsky ověřenou plnou moc k za­koupení vozidla.

Přece jen se nejedná o běžný nákup a k vlastnictví (provozování) vozidla se pojí mnoho dalších povinností, které na sebe otec koupí vozidla bere, je tedy otázkou, jak se prodejce bude stavět k prodeji vozidla osobě v „zastoupení“ no­vého vlastníka. Možností je také zkusit dojednat na ÚP tzv. zvláštního příjemce příspěvku (§ 20).

Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost výběru vozu tak, aby byl pro převoz otce skutečně z dlou­hodobého hlediska vhodný, to znamená, aby se z něj otci dobře vystupovalo a do něj nastupovalo (či otce do vozidla nakládalo), aby se vhodně vešel složený vozík, aby bylo vůbec možné vůz případ­ně speciálně upravit, pokud je to třeba a podobně.

 

V roce 2012 byl manželce poskytnut příspěvek na nákup vozidla, stala se tedy vlastníkem. V letošním roce by chtěla přepsat vozidlo na mě jako na manžela. Je toto prosím možné? A jak je to prosím s případ­ným vrácením poměrné části, pokud příjemce příspěvku zemře?

V zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se v § 12 uvádí, že osoba je povinna vrátit příspěvek či poměrnou část v případě, pokud přestane být ve lhůtě 84 kalen­dářních měsíců vlastníkem pomůcky (vozidla). Přepsat vozidlo na vás tedy jen tak nelze.

Doporučuji zkusit v této věci jednat s krajskou pobočkou úřadu práce, proto­že oni mohou podle zákona rozhodnout z důvodů hodných zvláštního zřetele o tom, že povinnost vrátit příspěvek zaniká. Dobrým argumentem bude fakt, že vozidlo bude i nadále využíváno pro dopravu manželky, že v tomto účelu se změnou vlastnictví nic nemění.

V případě úmrtí osoby, které byl příspěvek na vozidlo přiznán, ne­vzniká povinnost příspěvek ani jeho poměrnou část vrátit.

 

Ráda bych se zeptala, jak postupovat při koupi druhého vozu. Mojí sestře byl před třemi roky přiznán příspěvek na vozidlo. Auto jsme pořídili na splátky, příspěvek použili jako akontaci. Žádali jsme také o vrácení DPH. Vše bylo v pořádku až do loňského června, kdy bylo vozidlo ukradeno. Teď konečně pojišťovna poskytne plnění, ne však v plné výši. Hledáme tedy další auto. Jestli jsem správně pochopila, co jsem vyčetla, na vrácení DPH už nárok nemáme. Alespoň ne příští dva roky. Ale je tam další fráze, které úplně nerozumím. Vrácení DPH je vázáno příspěvkem úřadu práce. Ten se ale vyplácí jednou za 10 let. Kdybych tedy za dva roky chtěla nárokovat vrácení DPH zpětně, použiji stejné rozhodnutí o přidělení příspěvku?

Předpokládám, že jste odcizení vozu nahlásili na úřadu práce a ten vám vyměřil vrácení příspěvku, případně odpustil jeho vrácení, což je v případech hodných zvláštního zřetele v jeho kompetenci. Pokud jste vše nahlásila a předchozí příspěvek byl „vyřešen“, je možné požádat o nový příspěvek na zakoupení auta (ač ještě neuplynula zákonem daná lhůta).

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, která nově stanovuje některé podmínky příspěvku na vozidlo. Nově se neposuzují sociální a majetko­vé poměry, ale pouze příjmy, a výše příspěvku bude stanovena podle přesných „příjmových“ kritérií platných pro všechny.

Co se týká vrácení DPH, to se řídí zákonem č. 235/2004 Sb.. Běžně se DPH vrací skutečně jen jednou za pět let a jedno rozhodnutí o přiznaném příspěvku nelze využít dvakrát. Nicméně v § 85 odst. 5 výše uvedeného zákona je také uvedeno, že vrácení DPH lze získat i dříve, a to za podmínky, kdy je přiznán dříve i nový příspěvek. Tedy zjednodušeně: pokud vám nyní ÚP přizná další příspěvek na auto, měl by vám vrátit i DPH u tohoto nového vozu.

 

Minulý rok jsme podá­vali žádost o příspěvek na motorové vozidlo. Ke konci roku 2017 nám byl příspěvek schválen, vyplacený byl 15. 1. 2018. Chci se zeptat, jestli změna od 1. 1. 2018 (schválení příspěvku do 200 tis. na dobu sedmi let) platí i pro nás, nebo jen u nových žádostí. Minulý rok to bylo ještě na 10 let.

Pokud jste o příspěvek požádali ještě v roce 2017, byly podmínky posuzovány podle účinné legislativy v tom roce, tedy max. výše příspěvku 200 tisíc Kč s tím, že se posuzovaly příjmy a majetkové poměry.

Co se týká lhůty na opětovné poskytnutí příspěvku, ta se od nového roku „sjednocuje“, tedy podle přechodných ustanovení k zákonu č. 329/2011 Sb. platí lhůta sedmi let pro opětovné přiznání příspěvku také pro osoby, kterým byl příspěvek přiznán podle legislativy účinné do 31. 12. 2017.

Nově se výše příspěvku stanovuje podle konkrétní výše příjmů rodiny a platí také, že pokud je osobou s handicapem dítě, které splňuje zdravotní indikace pro přiznání příspěvku, poskytuje se příspěvek au­tomaticky v maximální výši 200 000 Kč.

 

Dostali jsme příspěvek na auto před téměř pěti lety, pořídili jsme si větší auto s tím, že je dostatečně velké a vozík se nám do něj vejde i nesložený. Vše bylo až dosud v pořádku, nyní jsem však pro syna musela ze zdravotních důvodů pořídit vozíček nový, polohovatelný – a nastal problém. Vozíček se nám do auta nevejde, je totiž přece jen o něco vyšší a nedá se vůbec složit. Jak teď tuto situaci řešit?

Příspěvek na motorové vozidlo je poskytován nově na dobu sedmi let (do konce roku 2017 to bylo 10 let). Podle přechodných ustano­vení novely se tato nová lhůta vztahuje i na případný výpočet „vratky“ příspěvku na motorové vozidlo, pokud byste se rozhodla poměrnou část příspěvku na motorové vozidlo vrátit a požádat nyní o příspěvek nový a koupit jiné, vhodnější vozidlo. Bohužel jiná varianta řešení neexistuje.

Nevím, kolik jste před pěti lety získali od úřadu práce finančních prostředků, nic­méně nově – pokud je syn ještě nezletilý – máte nárok na plnou výši příspěvku, tedy na 200 000 Kč. Samozřejmě je mi jasné, že jste zřejmě museli do vozidla investovat i další finanční prostředky, je tedy na vašem zvážení a výpočtu, zda je pro vás výhodné poměrnou část příspěvku, který jste získali před pěti lety, vrátit a požádat o příspěvek nový na dalších sedm let.

 

Převzato z časopisu MŮŽEŠ (redakčně zkráceno a upraveno – MŠ)

Označeno v Pomůcky