Nové úhrady zdravotnických prostředků

Dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační strom), která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotnické prostředky jsou nyní mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých úhradových skupin, sdružujících zdravotnické prostředky s podobnými vlastnostmi. Nová výše jejich úhrady je v každé z úhradových skupin většinou mnohem reálněji nastavena, než tomu bylo v minulé zákonné úpravě. Ve většině případů je úhrada ze zdravotního pojištění nově od zmíněného data vyšší, ale jsou i takové prostředky, kde byla v některých úhradových skupinách úhrada mírně snížena. Představujeme vám ty závažné změny, které se týkají většího počtu lidí se zdravotním postižením. Nemůžeme však informovat o všech změnách, protože je jich tolik, že by se informace stala nepřehlednou.

Nová úprava s platností od 1. prosince obsahuje mnoho změn v kategorii krytí ran. Tato skupina zdravotnických prostředků byla velmi výrazně rozšířena a aktualizována. Nyní obsahuje úhrady množství moderních krycích prostředků, včetně vlhkého krytí ran a nejsofistikovanějších prostředků určených pro špatně se hojící rány. Jednou z nejsledovanějších a nejfrekventovanějších kategorií zdravotnických prostředků jsou inkontinenční prostředky. Novinkou v této úhradové skupině je, že pojištěnec se podílí na úhradě většiny těchto prostředků 5% jejich ceny již od prvního kusu. Někdy je v zákoně podíl na celkové ceně stanoven i vyšší. Výše úhrad a množství prostředků je pak stanovena často dle stupně inkontinence osoby.

Mnoho změn doznala i kategorie zdravotnických prostředků pro odběr kapilární krve. Tyto prostředky jsou velmi důležitým pomocníkem pro diabetiky. V této skupině byly v několika případech navýšeny počty hrazených prostředků a spotřebního materiálu k nim. Jde například o diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve a další. V této kategorii se podařilo zohlednit skoro všechny oprávněné návrhy na aktualizaci úhrad.

Velmi mnoho radikálních změn zaznamenala kategorie 7 – zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility. Zejména u vozíků a příslušenství. Tato kategorie byla mnohem jemněji rozčleněna tak, aby do stejné úhradové skupiny mohly být zařazeny pouze vozíky srovnatelné kategorie a parametrů. Proto úhradových skupin přibylo a u mechanických vozíků je jich nyní šest pro dospělé pojištěnce, dvě úhradové skupiny pro děti, čtyři úhradové skupiny pro speciální vozíky dospělých, jedna úhradová skupina pro speciální dětské multifunkční vozíky, u kterých byla úhrada z veřejného zdravotního pojištění stanovena mnohem vyšší a reálnější než v minulosti a pět úhradových skupin pro elektrické vozíky (včetně speciálních vertikalizačních). Ceny vozíků byly vesměs stanoveny mnohem reálněji, než v minulosti a zvláště u vozíků mechanických aktivních a speciálních se úhrada více přibližuje cenám přijatelného standardu v těchto kategoriích. Tato kategorie konečně rovněž zakotvuje možnost souběhu elektrického a mechanického vozíku u jednoho pojištěnce ve zdravotně indikovaných případech. To v praxi znamená, že nárok na souběh nevzniká pojištěnci automaticky, ale musí být předepisujícím lékařem dobře medicínsky a v kombinaci obou vozíků dobře zdůvodněn.

Novinkou v kategorii 7 je i úhrada přídavného elektropohonu k mechanickému vozíku. Jde o levnější alternativu elektrického vozíku, na kterou mnohem snadněji dosáhne větší množství pojištěnců. Současně byla napravena i výše úhrady u dětských zdravotních kočárků. Ta byla v minulosti často předmětem velmi ostré kritiky ze strany rodičů handicapovaných dětí, pro které se často takový kočárek s ohledem na výši jeho ceny, stával naprosto nedostupným, a proto museli žádat nadace o finanční podporu. Ve stejné kategorizační skupině bylo uzákoněno i větší rozčlenění chodítek a dalších podpůrných prostředků. Dále zde byly lépe nastaveny úhrady i u polohovacích lůžek a polohovacích zařízení.

Vylepšení se dočkala i kategorie sluchadel a zdravotnických prostředků pro neslyšící. Zde jsou hrazeny v některých případech sluchadla jako celý pár a rovněž u řečových procesorů byly podmínky pro jejich úhradu výrazně vylepšeny v souladu s aktuálními požadavky odborné foniatrické společnosti. Velmi rozšířena byla kategorie zdravotnických prostředků respiračních, inhalačních a pro aplikaci enterální výživy. Zde přibylo do úhrady množství úhradových skupin, které pokrývají potřebné prostředky pro pojištěnce s tímto často velmi závažným onemocněním.

Výraznou změnou u úhrady většiny zdravotnických prostředků je i to, že zákon přesně stanoví, které prostředky jsou pojištěnci po úhradě zdravotní pojišťovnou pouze zapůjčovány a které přecházejí po úhradě přímo do jeho vlastnictví. Do vlastnictví přecházejí většinou takové zdravotnické prostředky, které se používáním spotřebovávají, nebo takové, u kterých je vysoký podíl pojištěnce na úhradě jejich ceny.

Z úhrady např. zcela vypadly všechny prvky tzv. bílého programu, tedy zdravotnických prostředků určených k realizaci toalety a osobní hygieny velmi těžce zdravotně postižených pojištěnců.

Celkově je však třeba změny v úhradách, které se projeví počínaje 1. prosincem 2019, hodnotit vysoce kladně, neboť mnohem více odpovídají realitě na trhu zdravotnických prostředků a jejich skutečným cenám, než předchozí zákonná úprava. Proto by měly být pro pacienty velmi vítanou změnou.

Označeno v Sociální otázky