Invalidní důchod a jeho vliv na starobní penzi

Invalidní důchod může mít vliv na výši starobního důchodu. Na co si dát pozor, aby byl starobní důchod co nejvyšší?

 

Podmínky poskytování a pobírání starobních či invalidních důchodů

 

Invalidní a starobní důchody řeší zákon o důchodovém pojištění, ze kterého vyplývají dvě základní ustanovení. 

 

  1. Nárok na invalidní důchod, bez ohledu na stupeň invalidity, zaniká dosažením 65 let. Od této chvíle vzniká nárok na starobní důchod, a to ve výši dosavadního invalidního důchodu. K přeměně dochází automaticky a není třeba o starobní důchod žádat.

 

  1. Druhým ustanovením je, že zůstává zachován nárok také na obecný starobní důchod stanovený „standardním“ způsobem, tzn. na základě skutečné doby pojištění a vyměřovacích základů (příjmů) dosažených za rozhodné období. O přiznání obecného starobního důchodu si však dosavadní invalidní důchodce už požádat musí.

 

Invalidní důchody 

 

Od 1. 1. 2010 existuje pouze jeden druh invalidního důchodu, u kterého se v závislosti na stupni invalidity rozlišuje invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně, kdy určující je míra poklesu pracovní schopnosti pojištěnce. Invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny důchody a činí 10 % průměrné mzdy v České republice. Procentní výměra je individuální a závisí na době pojištění a výpočtovém základu.

 

Při rozhodování, která z variant bude pro invalidního důchodce při dosažení důchodového věku nejvýhodnější, záleží na tom, jestli osoba invalidní důchod stále pobírá, nebo ho pobírala v minulosti po přechodnou dobu.

 

Invalidní důchod byl pobírán přechodně

 

Pokud osoba dosáhla důchodového věku a invalidní důchod již nepobírá, nezáleží na tom, o jaký invalidní důchod (stupeň invalidity) se v minulosti jednalo. Ke dni dosažení důchodového věku a při splnění potřebné doby pojištění si můžete požádat o obecný starobní důchod. Bude vám vypočten z výpočtového základu odvozeného z celého vašeho rozhodného období, nejméně však z výpočtového základu, který byl stanoven z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější invalidní důchod vyměřen, přepočteného na současnou úroveň.

 

Invalidní důchod je pobírán až do věku 65 let

 

Pokud invalidní důchodce dosáhne 65 let, nárok na invalidní důchod pro všechny tři stupně invalidity zaniká a vzniká nárok na starobní důchod ve výši dosavadního invalidního důchodu. Ale pozor, je výrazný rozdíl mezi starobními důchody ve výši invalidního důchodu pro první, druhý nebo třetí stupeň invalidity.

 

Pokud pobíráte invalidní důchod pro první nebo druhý stupeň invalidity, odborníci doporučují požádat o přiznání obecného starobního důchodu, a to nejlépe již ke dni dosažení důchodového věku, je-li nižší než 65 let.

 

Jak mít co nejvyšší starobní důchod?

 

Výši starobního důchodu zásadně ovlivňují dva faktory. Je to doba pojištění a výpočtový základ.

 

Důležité je ohlídat si dobu pojištění, tedy nepřipustit neevidované doby a omezit náhradní doby pojištění, které se redukují na 80 procent. Cílem je tak dosažení maximální doby pojištění.

 

U výpočtového základu odborníci upozorňují, že maximalizovat výpočtový základ nemusí být vždy efektivní. Jak omezit odvody, které nijak nenavýší budoucí penzi? Kombinací minimální (resp. nízké) mzdy a dohody o provedení práce s příjmem do výše 10 tisíc korun měsíčně, dále kombinace dohody o pracovní činnosti s příjmem alespoň 3500 korun měsíčně (platí pro rok 2021) a dohody o provedení práce s příjmem do 10 tisíc korun měsíčně nebo výdělečná činnost jako osoba spolupracující podle § 13 zákona o daních z příjmu s daňovým základem zakládajícím účast na důchodovém pojištění (v roce 2021 je to 85 058 korun).

 

Zdroj: novinky.cz

Označeno v Sociální otázky