Rozšíření možností v tzv. „domácí péči“

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší od 1. ledna 2022 změnu v indikaci domácí péče tak, aby byla pro pacienty dostupnější. Dříve mohl domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti) nebo registrující praktický lékař. Od nového roku bude možné, aby domácí péči indikovali po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče až 3 měsíce) rovněž lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován.

Všeobecným nebo dětským sestrám se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí novela umožní, aby předepisovaly zdravotnické prostředky tehdy, pokud v rámci indikace domácí péče ošetřující lékař uvede, které skupiny zdravotnických prostředků bude sestra konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně, přičemž se tato delegace uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče doporučeno. Jedná se např. o krycí a obvazový materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií a zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii.

Dojde také k úpravě zákonné definice „vlastního sociálního prostředí“, od ledna se rozšířila o školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování. V praxi to znamená, že na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost bude možno poskytovat prostřednictvím agentur domácí péče zdravotní služby dětem, které samy nedokáží provést zdravotní výkon nebo k jeho provedení potřebují asistenci (např. podávání léku, aplikace inzulinu, výměna stomických pomůcek apod.)  i ve školách a školských zařízeních, která zahrnují veškeré instituty, kde žákovi může být poskytováno vzdělávání. Bude se jednat zejména o mateřské školy, základní školy, praktické školy aj., které nejvíce pracují se žáky se zdravotním znevýhodněním. Od 1. ledna 2022 zároveň nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu a zákon o pozemních komunikacích, která přináší zvýšení dostupnosti potřebné domácí zdravotní péče pro pacienty v domácím prostředí, neboť dojde k rozšíření výjimky ze zákazu stání, která v současně době platí pro lékaře konající návštěvní službu, též na řidiče vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Označeno v Sociální otázky