Plná moc od nepohyblivého rodiče pro ošetřujícího člena rodiny

Maminka je ZTP a po nemoci dlouhodobě velmi špatně pohyb­livá, nedostane se z domu. Po­třebuji zařídit plnou moc pro přebírání doporučené pošty a ko­munikaci s bankou, kde má zřízen účet. Je nějaká služba, kte­rá přijde do bytu tento požadavek zařídit?

Tvorba plné moci se řídí podle § 441- 449 zákona č. 89/2012 Sb., občanské­ho zákoníku. Plnou moc lze sepsat i doma. Nicméně pokud máte svou matku zastupovat na poště a v bance, je nutné, aby byl podpis vaší maminky úředně ověřen. Dále je vhodné, aby bylo v plné moci konkrétně stanoveno, k jakým úkonům vás maminka zmocňuje.

Úřední ověření podpisu se provádí podle § 15 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, kde je v odst. 1 výslovně uvedeno: „Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na ji­ném vhodném místě ve správním ob­vodu krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, obecní­ho úřadu a újezdního úřadu lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.“

Pojem vidimace se používá pro ověřování listin, legalizace pro ově­řování podpisů. Nepříznivý zdravotní stav, který komplikuje osobní účast na úřadě, lze považovat za závažné důvo­dy. Úřední osoby, jež mají oprávnění ověřovat podpisy, tedy mohou po do­hodě přijet za vaší maminkou a v místě jejího bydliště provést úkon legalizace podpisu na plné moci. Nicméně je po­třeba, abyste si u jednotlivých orgánů oprávněných ověřovat podpisy zjistili, zda a za jakých podmínek to konkrétně u nich lze.

Je také možné, že tato služ­ba bude zpoplatněna nad rámec samotné úhrady ověření podpisu. Pod­le položky 5 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplat­cích, je možné, že by mohla být vaše maminka od těchto poplatků osvobo­zena. Ověřování podpisů provádí pra­covníci CzechPointu v místě bydliště vaší maminky. Služby ověřování pod­pisů dále poskytují notáři, kteří jsou schopni vaší mamince za úhradu po­moct i s tvorbou samotné plné moci. Seznam notářů naleznete na stránkách Notářské komory České republiky.

Označeno v Sociální otázky