Podpůrčí doba

Jsem osoba invalidní ve III. stupni invalidity. Jsem za­městnána, ale od počátku le­tošního roku (4. 1. 2021) jsem byla v pracovní neschopnosti a pobírala jsem dávky nemo­cenského pojištění. Pracovní ne­schopnost jsem ukončila 20. 5. 2021 a až teď jsem se do­zvěděla, že mi podpůrčí doba skončila již po 70 dnech, tj. kon­cem března 2021, a to právě z důvodu, že jsem invalidní osoba ve III. stupni. Oznámení o skončení podpůrčí doby jsem neobdržela a neobdržel ho ani můj zaměstnavatel a lékař, který pracovní neschopnost vystavil.

Má smysl v mém případě žá­dat zpětně o prodloužení podpůr­čí doby? (Pracovní neschopnost mi nebyla vystavena na diagnózu, na kterou mi byl přiznán inva­lidní důchod. Ale určitou souvis­lost obě diagnózy asi mezi sebou mají.) Může být mé žádosti vy­hověno?

U invalidních důchodců III. stupně není možné žádat o prodloužení pod­půrčí doby. U jiných stupňů inva­lidních důchodů je o to možné žádat po skončení podpůrčí doby, ale ne po ukončení pracovní neschopnosti.

Poživatelé invalidního důchodu III. stupně mohou v případě pracovní neschopnosti čerpat prvních 14 dní nemoci náhradu mzdy od zaměstnava­tele a poté maximálně 70 dní nemo­cenských dávek vyplácených ČSSZ. To platí každý rok, a proto je třeba si tuto dobu hlídat. Pokud v jednom kalen­dářním roce budete opakovaně v pra­covní neschopnosti, náhrada mzdy od zaměstnavatele je vyplácena vždy. Ale v případě, že je pracovní neschopnost delší než 14 dní, je možné čerpat pouze tu část 70denní podpůrčí doby výplaty nemocenských dávek od ČSŠZ, která v daném roce nebyla vyčerpána. Pra­covní neschopnosti se v daném roce sčítají.

Označeno v Sociální otázky