Návštěva lékaře v pracovní době

Můj bratr je veden na úřadě prá­ce jako můj ošetřovatel, ale má i zaměstnání. Jsem v určitých vě­cech samostatná, ale k lékaři po­třebuji dovézt. Nyní se stalo, že když si byl pro propustku s tím, že potřebuje odejít z práce o hodinu dříve kvůli mé návštěvě lékaře, tak mu bylo sděleno, ať to udělá ve svém volnu. O to se oba snažíme, ale je to docela těžké, když určití lékaři mají ordinační hodiny dva dny v týdnu a v pátek skoro nikdo nepracuje. Jak to tedy je, opravdu lze navštívit lé­kaře jen ve volnu?

Návštěva lékaře v pracovní době je chápána jako jedna z překážek v práci na straně zaměstnance, které upravu­jí § 191-199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Návštěv lékaře a do­provodů jiné osoby k lékaři se týká konkrétně § 199 odst. 2, který odkazuje na nařízení vlády č. 590/2006 Sb., jímž se stanoví okruh a rozsah jiných dů­ležitých osobních překážek v práci.

Situaci vašeho bratra ošetřuje bod 8. Doprovod, ve kterém stojí: „a) Pracovní volno k doprovodu ro­dinného příslušníka do zdravotnické­ho zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

  1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče za­městnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovně z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
  2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Pro účely tohoto bodu se rodinný­mi příslušníky rozumí fyzické osoby uvedené v bodě 7.“

V bodě 7 jsou následně v různých stupních vyjmenovaní tito rodinní pří­slušníci: manžel, druh, dítě, rodič, sou­rozenec, rodiče a sourozenci manžela, manžel dítěte, manžel sourozence, prarodič, vnuk a prarodič manžela.

Podle výše uvedených ustanovení máme za to, že váš bratr smí čerpat volno v zaměstnání, aby vás jako svého sourozence doprovodil k lékaři, a to na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 1 den, a to bez náhrady mzdy. Nárok na pracovní volno mu ale vzniká pouze v případě, že není možné vaši návštěvu lékaře vyřešit jinak než jeho doprovodem (například využitím hrazených služeb osobní asistence či dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace).

Kdyby váš bratr potřeboval navští­vit lékaře sám, vztahuje se na něj bod 1. stejné přílohy, která v takovém případě určuje pracovní volno na dobu nezbytně nutnou s náhradou mzdy v případě zdravotnických zařízení, kte­rá mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance a jsou nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance (u zdravotnických zařízení, která jsou vzdálenější, je možné čerpat volno na dobu potřebnou pro ošetření, ale ná­hrada mzdy náleží zaměstnanci jen v té výši, která by odpovídala nejbližšímu zařízení, viz výše).

Zdroj: Vozka

Označeno v Sociální otázky