Návrh pozměňovacích návrhů k tzv. sociální a zdravotnické reformě

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dovoluji si Vás oslovit jako předseda občanského sdružení Společnost C-M-T, která zastupuje na čtyři tisíce občanů ČR, postižených dědičnou neuropatií Charcot-Marie-Tooth (CMT). Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Výbor Společnosti C-M-T se na svém zasedání dne 25. září 2011 podrobně zabýval texty zákonů, které Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v rámci tzv. sociální a zdravotnické reformy. Jako zástupci zdravotně postižených osob s nervosvalovým onemocněním Charcot-Marie-Tooth Vás žádáme, abyste při projednávání těchto zákonů v Senátu Parlamentu ČR zohlednily námi níže uváděné dva pozměňovací návrhy.

A./ Pozměňovací návrh k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů:

 Navrhujeme nahradit znění § 7 zákona, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR tímto zněním:

㤠7

Výše příspěvku na mobilitu

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc

  1. 600 Kč, jde-li o osobu uvedenou v § 6 odst. 1, která je vlastníkem nebo jiným provozovatelem motorového vozidla zapsaným v technickém průkazu motorového vozidla podle jiného právního předpisu anebo nezletilým dítětem, jehož rodič je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, za podmínky, že osoba uvedená v § 6 odst. 1 toto motorové vozidlo prokazatelně užívá,
  2. 250 Kč v ostatních případech.“

 Odůvodnění:

Poslaneckou sněmovnou schválený návrh zcela opomíjí skutečnost, že majitelé či provozovatelé vozidla mají zvýšené náklady spojené jak se zákonným pojištěním odpovědnosti, tak s pojištěním vozidla proti krádeži či dalším formám poškození, náklady spojené s povinnými prohlídkami a údržbou automobilu, apod., které jiné osoby nemají. Z tohoto pohledu stanovení jednotné výše příspěvku na mobilitu jednoznačně poškozuje osoby, které jsou vlastníky či provozovateli motorového vozidla. Přitom jde ve velké většině o osoby, které jsou na vozidlo odkázány. Navrhovanou změnou, která je totožná se zněním předloženým vládou do Poslanecké sněmovny se uvedené znevýhodnění alespoň částečně zmírňuje.

B./ Pozměňovací návrh k bodu č. 56 novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Navrhujeme doplnit v bodě č. 56 za slova „lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče“ následující text: „nejvýše však v rozsahu 30 po sobě jdoucích dní jedné nepřetržité lůžkové péče, maximálně však celkem 60 dní v kalendářním roce“.

 Odůvodnění:

Na základě Poslaneckou sněmovnou a Senátem schválené vládní novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 325, která je nyní předložena k podpisu prezidentu republiky, bude ve smyslu nového znění § 16a, odst. 1 f), nově zvýšen regulační poplatek za každý den léčebné lůžkové péče z 60 Kč na 100 Kč. Tento poplatek je stanoven bez ohledu na jakékoliv omezující limity, což nemá nikde v Evropě obdobu.

Dle našeho názoru je nutné celkovou výši uhrazených regulačních poplatků za lůžkovou péči o jednoho pacienta omezit limity, které je schopna rodina dlouhodobě se léčícího pacienta zvládnout. Z výše uvedených důvodů je tedy potřebné omezit počet dní, po které bude nutné regulační poplatky při dlouhodobém léčení hradit na 30 po sobě jdoucích dní při nepřetržitém léčení. Zároveň je nutné zabránit tomu, aby se tento limit dal snadno obejít přerušovanou hospitalizací, nebo lůžkovou péčí. Proto je nutné stanovit i celkový horní limit regulačních poplatků za lůžkovou péči, zaplacených v jednom kalendářním roce, na maximálně 60 dní.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

předem děkujeme za podporu našich návrhů a přejeme mnoho zdaru v další práci.

V Praze 26.9. 2011

Za Společnost C-M-T Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Označeno v Ze života Společnosti