Prohlášení výboru – duben 2015

Vážení členové a přátelé Společnosti CMT,

před několika dny jste byli informováni o tom, že paní Blanka Klouzalová ukončila k 30.4.2015 své členství ve výboru Společnosti. Vzhledem k tomu, že se o jejích důvodech vedou různé spekulace, přinášíme Vám prohlášení výboru Společnosti k dané věci.

Do konce roku 2013 byla činnost Společnosti upravena dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Společnost byla považována za sdružení. Byla dána velká volnost v organizaci a činnosti sdružení. Ve stanovách jsme měli uvedeno, že Výbor je výkonným orgánem Společnosti, Společnost navenek zastupují předseda a místopředsedové výboru a jednají každý samostatně jeho jménem.

Od 1.1.2014 nastala zcela jiná situace. Nově je činnost Společnosti upravena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost byla považována za spolek a je povinna dodržovat pravidla platná pro obchodní korporace. Dle nových pravidel byly upraveny i naše stanovy. Orgány spolku jsou nově dle § 243 statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Není tedy již možné, aby za společnost jednal najednou předseda a místopředseda.

Vzhledem k tomu, že výbor Společnosti se fyzicky během roku neschází, protože jeho členové jsou z celé republiky, a jednání probíhají pouze elektronickou cestou, bylo navrženo, aby statutárním zástupcem byl předseda, a to jak z ekonomických tak i provozních důvodů. Ve stanovách pak bude stanoveno, že statutárním orgánem Společnosti je předseda. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, a to v plném rozsahu práv statutárního orgánu. O všem v rámci Společnosti jedná i nadále výbor, který rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že kromě slovíčkaření k žádné faktické změně nedochází, vše zůstává při starém.

Při jednání výboru nebyla v tomto bodě jako jediném 100% shoda, Blanka Klouzalová navrhovala, aby statutárním orgánem byl celý výbor. Proto byl tento bod předložen Valné hromadě, která dle daných pravidel a zcela demokraticky jednohlasně rozhodla, že statutárním orgánem bude předseda.

Okamžitě po seznámení s výsledky valné hromady oznámila Blanka Klouzalová nejprve členům Společnosti a teprve poté i členům výboru svůj odchod z výboru z osobních důvodů.

Rozhodnutí Blanky Klouzalové nás mrzí, snažili jsme se jí ho rozmluvit, ale neúspěšně. Děkujeme jí za množství práce, obětavosti, úsilí a energie, kterou Společnosti věnovala, a přejeme jí i celé její rodině hodně zdraví, štěstí a pohody. Její práci do další valné hromady převezmou předseda Mgr. Michal Šimůnek a místopředsedkyně Ivana Jandová s pomocí dalších členů výboru, pro tisk Bulletinu jsme již našli novou tiskárnu.

Děláme vše pro to, aby se Vás tyto náhlé a nečekané změny dotkly co nejméně nebo nejlépe vůbec.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, užijte si krásné léto.

Výbor Společnosti C-M-T

Označeno v Ze života Společnosti