Stanovisko Společnosti C-M-T ke kampani NRZP k tzv. sKartám

V současné době začínají Úřady práce vyzývat zdravotně postižené osoby, aby si přišly vyzvednout nově zaváděnou Kartu sociálních systémů, tzv. sKartu. Přes tuto kartu budou zdravotně postižení dostávat a čerpat především příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči. Pokud splňují zákonné podmínky, budou mít také na sKartě vyznačeno, zda jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

Již několik týdnů vede Národní rada osob se zdravotním postižením v čele s předsedou Václavem Krásou proti sKartám odmítavou a místy až hysterickou kampaň. I když členové Společnosti C-M-T nejsou taktéž přesvědčeni o smysluplnosti nové sKarty, respektují zákon a odmítají až „anarchistický“ přístup vedení NRZP. Souhlasíme s publikovaným stanoviskem Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského a doufáme, že politici v dohledné době udělají v problematických otázkách nápravu.

Zásadně ale odmítáme výzvu vedení NRZP, která byla publikována v minulém týdnu v dopise Václava Krásy. Cituji: „V příloze Vám posílám vzor stížnosti proti postupu státu, kterou můžete poslat veřejnému ochránci práv panu JUDr. Pavlu Varvařovskému. Jestliže veřejný ochránce práv bude mít více takovýchto stížností, musí potom reagovat a začít jednat. K tomu, aby Vaše stížnost byla úspěšná, je však nezbytné, abyste ji nejen řádně vyplnili, ale také, abyste při podepisování dokumentu o převzetí sKarty a při podepisování smlouvy s ČS a.s. o zřízení účtu k sKartě napsali, pokud nesouhlasíte s sKartou, vlastní rukou tato slova: Přebírám Kartu sociálních systémů pod hrozbou zastavení výplaty dávky ÚP. Potom se podepište. Při podepisování smlouvy s ČS a.s. o zřízení účtu ke Kartě sociálních systémů napište vlastní rukou tento text: Podepisuji, nikoliv ze své svobodné, vážné a skutečné vůle, pod hrozbou zastavení výplaty dávky a po té se podepište.“

Každý, kdo této výzvy uposlechne a při podpisu smlouvy uvede k podpisu tuto výhradu, výplata dávek mu bude automaticky pozastavena. Takto uzavřená smlouva bude totiž absolutně neplatná.

Uzavření smlouvy v občanském právu upravuje obecně občanský zákoník. Uzavření smlouvy se skládá ze dvou kroků – návrhu a přijetí návrhu. Dle § 44 odst. 2 občanského zákoníku „přijetí návrhu, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh.“ De facto tedy dojde k tomu, že ten, kdo takovouto výhradu před svůj podpis uvede, zablokuje si cestu ke svým penězům. V této věci existuje ještě jeden výklad, a to že smluvní vztah mezi příjemcem dávky a bankou, která vydává sKartu, vzniká přímo ze zákona a dokumenty, které se při převzetí sKarty podepisují, jsou jen formálním potvrzením tohoto vztahu. V tomto případě má jakákoliv výhrada, učiněná před podpisem, zcela nulový dopad a efekt.

Jediným relevantním protestem proti sKartě je její nepřevzetí a následné soudní řízení s Českou republikou. Nemyslíme si, že právě toto je důvod, kdy se k tak krajnímu prostředku uchylovat.

Mrzí nás, že postup vedení NRZP je v rozporu se zájmy zdravotně postižených, a že tolik energie, kolik je věnováno sKartám, nevěnuje NRZP mnohem palčivějším problémům, které zdravotně postižení musí řešit. Vzhledem k tomu, že nejde o ojedinělou záležitost, vyzýváme vedení NRZP jako její členská organizace, k větší obezřetnosti a prověřování informací, které jsou prezentovány na veřejnosti.

Michal Šimůnek

Ve věci uvedeného stanoviska jsme obdrželi reakci předsedy NRZP pana Václava Krásy, kterou Vám přinášíme spolu s reakcí předsedy Společnosti C-M-T.

Vážený pane předsedo, dovoluji si reagovat na stanovisko Vaší společnosti ke kampani NRZP ČR k tzv. sKartám, pod kterým jste podepsán, které je uveřejněno na Vašich webových stránkách. Musím říci, že jsem překvapen Vaši stanoviskem, které je v zásadě velmi rozporuplné. Především napadáte text v informaci NRZP ČR č. 73, kde doporučujeme, aby lidé, kteří budou přebírat sKartu zároveň uvedli, že přebírají Kartu sociálních systémů pod hrozbou zastavení výplaty dávky ÚP. Současně jsme poslali formulář stížnosti, kterou by měli lidé poslat veřejnému ochránci práv panu JUDr. Pavlu Varvařovskému, a to v souvislosti s povinností převzít sKartu pod hrozbou zastavení výplaty dávky. Ve svém stanovisku uvádíte, že pokud někdo podepíše smlouvu s tímto dodatkem, bude mu pozastavena platba výplaty dávek. Tento Váš názor není pravdivý. Uvádíte, že smluvní vztah mezi příjemcem dávky a bankou, která vydává sKartu, vzniká přímo ze zákona. Tato formulace není vůbec pravdivá, protože zákon nic takového nestanoví. Zákon pouze říká, že dávky se vyplácejí prostřednictvím sKarty. Všechny ostatní věci, jako vytváření speciálního účtu, poplatky a další věci, nejsou vůbec upraveny zákonem, ale pouze smluvním vztahem mezi MPSV ČR a Českou spořitelnou a.s. Jako právník jistě víte, že smluvní vztah může být vždycky změněn. Velmi dobře také víte, že povinnosti občanů může upravovat pouze zákon a nikoliv pouze smlouva. Myslím si, že relevantnost Vašeho stanoviska snižuje i zatčení 1. náměstka MPSV ČR V. Šišky, který byl tvůrcem projektu sKarta a smluvního vztahu mezi MPSV ČR a ČS a.s. Současná situace kolem sKarty nedává občanům žádnou právní jistotu, že nebudou zvýšeny poplatky za používání speciálního účtu a sKarty a podobně. Je nepřijatelné, aby postavení osob se zdravotním postižením a jejich nároky byly odvislé od smlouvy, která nemá oporu v zákoně. Z tohoto důvodu mne velmi mrzí Vaše tvrzení o hysterické kampani NRZP ČR. Jako právník byste měl první hájit zakotvení všech povinností a nároků v zákonech. Vážený pane předsedo, věřím, že s tímto mým stanoviskem seznámíte i Vaše členy a umístíte jej na Vašich webových stránkách, tak jako jste umístil Vaše stanovisko ke kampani NRZP ČR k tzv. sKartám. S pozdravem Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Dobrý den, jsem velmi potěšen, že tak pečlivě sledujete webové stránky Společnosti C-M-T. Na Váš dopis však mohu jen velmi těžko reagovat, neuvádíte totiž žádné argumenty, pouze tvrdíte, že má tvrzení nejsou pravdivá. Navíc mi přisuzujete, že uvádím, „že smluvní vztah mezi příjemcem dávky a bankou, která vydává sKartu, vzniká přímo ze zákona“. Přitom v našem stanovisku se říká: „V této věci existuje ještě jeden výklad, a to že smluvní vztah mezi příjemcem dávky a bankou, která vydává sKartu, vzniká přímo ze zákona…“ Neuvádíme, že je to náš názor, ale zastávají ho např. někteří právníci z úřadu Veřejného ochránce práv. Je to však hodně odborné téma, a není v této věci ani tak důležité. Pokud nakonec jako podpůrný argument zmiňujete zatčení náměstka Šišky, vůbec nechápu Vaši logiku, protože ten byl zatčen ve zcela jiné věci a využívat toto jako argument mi přijde „mimo mísu“. Myslím, že kauze sKaret přisuzujete větší důležitost, než doopravdy má. Je to jen velká mediální bublina, která dříve či později splaskne, stejně jako tomu bylo např. na přelomu roku ve věci příspěvku na mobilitu, kdy jste svojí výzvou hned po Novém roce poslal na mráz čekat před Úřady práce úplně zbytečně několik málo informovaných invalidů. Nechci vést další polemiku, máme každý svůj pohled na věci kolem nás. Jen mám špatný pocit z toho, že díky některým Vaším aktivitám začíná veřejnost tělesně postižené občany znovu vnímat jen jako kverulanty, které nezajímá nic jiného, než jak ze státní kasy získat co nejvíce peněz. Z toho je mi smutno. PS: Váš dopis bude samozřejmě umístěn na našem webu. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T

Označeno v Ze života Společnosti