Nový ochranný limit na léčiva

Přinášíme vám důležité informace o novém ochranném limitu na započitatelné doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, u invalidů.

S účinností od 1. 1. 2020 je limit snížen na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu.

Pokud pojištěnec své zdravotní pojišťovně nedoloží, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, vztahuje se na něj automaticky limit dle věku. Tyto limity zůstávají i po 1. 1. 2020 beze změn:

  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

Invalidní pojištěnci ve věku od 70 let tedy nic oznamovat a dokládat nemusejí, podle zákona mají ochranný limit 500 Kč na základě věku.

Doložení nároku na snížený limit

Pojištěnci musí své zdravotní pojišťovně DOLOŽIT, že jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. že byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Teprve od data, kdy tuto zákonnou podmínku splní, mají pojištěnci nárok na snížení limitu.

Pokud invalidní pojištěnec mění zdravotní pojišťovnu k 1. 1. 2020, doloží svůj existující nárok na snížený limit až své nové pojišťovně, a to co nejdříve po 1. 1. 2020.

Klienty jednotlivých zdravotních pojišťoven vyplní formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, který najdou na webu či pobočce své pojišťovny. Pro účely vracení přeplatků v něm nezapomeňte vyplnit číslo bankovního účtu.

K vyplněnému a podepsanému formuláři  je třeba předložit zákonem určené doklady:

  • kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo
  • kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetí stupni.

Vše je možno vyřídit:

  • na kterémkoli klientském pracovišti pojišťovny (není nezbytné se dostavit osobně – invalidní pojištěnec může vyplněný a podepsaný formulář spolu s kopií dokladu o invalidním důchodu nebo přiznané invaliditě doručit na pobočku prostřednictvím kohokoli)
  • zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladů poštou na adresu pojišťovny (vhodné je zaslat dopis doporučeně), mailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie zákonem určených dokladů a vyplněný a zaručeným elektronickým podpisem podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na e-mailovou adresu pojišťovny, případně do datové schránky pojišťovny.

Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Články, rady, zkušenosti