Vyhrazené parkovací místo

Otázka parkovaní je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při parkování je potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu Vám dnes chceme zprostředkovat informace o vyhrazeném parkovacím místě v místě trvalého bydliště.

 

Legislativa spojená se zřízením individuálního parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením je roztříštěná a nepřehledná. Oporu můžeme hledat v zákoně o pozemních komunikacích a v zákoně o silničním provozu. Bohužel nárok na individuální parkovací místo, které je vyhrazeno na konkrétní registrační značku automobilu, ze zákona nevzniká. Je tedy na silničním správním úřadu, zda povolí zvláštní užívání komunikace a zřízení individuálního vyhrazeného parkovacího místa pro konkrétní vozidlo.

 

Některé obce vydávají v rámci samostatné působnosti pravidla (metodiky, vyhlášky apod.), na jejichž základě se rozhodují, zda v konkrétním případě udělí souhlas se zřízením individuálního vyhrazeného místa, či nikoliv. Nejčastěji stanoví kritéria klasifikující postižení (zda je osoba zdravotně postižená držitelem platného průkazu ZTP či ZTP/P), zohledňující skutečnost, zda osoba zdravotně postižená sama řídí, je vlastníkem automobilu, má v místě trvalý pobyt atd. Velmi také záleží na tom, jak velký je v dané lokalitě tlak na parkovací místa.

 

Kde o vyhrazené parkovací místo zažádat

 

Vyhrazené parkování pro zdravotně postižené osoby vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Praze či Brně pak úřad městské části, dle bydliště žadatele. Konkrétně je třeba se obrátit na stavební odbor, popřípadě na odbor dopravy.

 

Kdo je oprávněn jednat

 

Držitel platného průkazu ZTP, ZTP/P, případně zmocněná osoba.

 

Jaké doklady je většinou třeba k žádosti doložit

 

  • Vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (žádost byste měli nalézt v elektronické podobě na webových stránkách daného úřadu či v listinné podobě na příslušném pracovišti)
  • Doklad totožnosti
  • Kopii platného parkovacího průkazu
  • Kopii platného průkazu ZTP či ZTP/P
  • Kopii technického průkazu vozidla

 

Další doklady, které může úřad vyžadovat:

 

  • Situační náčrtek ulice s vyznačením parkovacího místa
  • Souhlas vlastníka komunikace
  • Souhlas Policie ČR
  • Neověřená plná moc v případě zastupování zmocněnou osobou

 

Ze zákona o pozemních komunikacích nevyplývá povinnost žadatele o individuální vyhrazené parkovací místo předložit společně s žádostí souhlas vlastníka komunikace, či závazné stanovisko Policie České republiky. Tyto dokumenty má tedy s ohledem na základní zásady správního řádu obstarat úřad, nikoliv žadatel.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

 

Žádost je většinou vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech pak do 60 dnů.

 

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od hrazení poplatku za správní řízení. Nemusí rovněž platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v trvalém vyhrazení parkovacího místa. Žadatel však může plně či částečně hradit náklady spojené s instalací potřebného dopravního značení a případně náklady spojené s projektovou dokumentací.

 

Další důležité informace

 

O schválení žádosti klienta informuje příslušný odbor doporučeným dopisem. Rozhodnutí jsou vydávána s různou lhůtou – nejčastěji se povolují vyhrazené parkovací místa po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. Některé obce však rozhodnutí vydávají na dobu 1-2 let.

 

Je důležité, aby si žadatel hlídal konec platnosti rozhodnutí a cca měsíc před koncem platnosti si podal žádost o prodloužení! Takto podaná žádost o prodloužení bývá pro úřad signálem, že vyhrazené parkovací místo nemá být odstraněno!

 

Pokud Vám končí platnost průkazu ZTP či ZTP/P a zároveň i platnost rozhodnutí o vyhrazeném parkovacím místě, úřad přeruší řízení o prodloužení a dá Vám lhůtu pro doložení nového průkazu ZTP či ZTP/P. V tomto případě sice parkovací místo můžete nadále využívat, nicméně může dojít ke kontrole Policií, kdy po Vás může být požadováno předložení platného rozhodnutí – v tomto případě je třeba být připraven a Policii zdůvodnit, proč ještě nové rozhodnutí nemáte vydané.

 

Žadatelům doporučujeme nejprve žádost konzultovat s pověřeným pracovníkem osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

S využitím internetu zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Články, rady, zkušenosti