Rizika narkózy u nervosvalových chorob

Narkóza u některých nervosvalových onemocnění, zejména u progresivních svalových dystrofií, kongenitálních myopatií, ale i u hereditárních neuropatií, post-polio syndromu, atd. může být příčinou různých nežádoucích komplikací.

Proto u takovýchto pacientů nejsou vhodná některá inhalační anestetika (halotan, isofluran) a zejména pak depolarizační myorelaxantia (Succinylcholin). Succinylcholin patří mezi leptokurarové látky. Působí depolarizaci postsynaptické membrány s otevřením sodíkových kanálů. To vede k vyplavování K+ extracelulárně, což může způsobit podráždění vagu až kardiální selhání. Zvýšení Ca++ intracelulárně působí pak svalové spasmy v oblasti žvýkacího, trupového až dýchacího svalstva, takže může dojít k akutní dechové insuficienci. Zvýšení permeability svalové membrány zvyšuje nebezpečí rabdomyolýzy. Kritickou situací je pak při poruše ryanodinových receptorů maligní hypertermie.

Závěr: Na základě těchto poznatků a zkušeností doporučujeme u nervosvalových onemocnění být v případě celkové anestézie velice obezřetný. Tč. se nejlépe a nerizikově jeví propofolové preparáty.

Podpořeno grantem IGA ČR, NR 9517-3

Miluše Havlová, Lucie Nováková, Petr Jiroutek, Neurologická klinika 1.LF a VFN, Centrum pro nervosvalová onemocnění, Praha

Označeno v Články, rady, zkušenosti